سمیرا ابوالقاسمی

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی میزان انباشتگی سرب در قسمت‌های مختلف گیاه بنفشه (Viola tricolor) و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو سرب

امروزه آلودگی خاک­ها به فلزات سنگین، یکی از نگرانی­های مهم زیست محیطی به شمار می­رود. در بین فلزات سنگین، سرب به دلیل، اثراتی که می­تواند بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد، به عنوان یکی از نگرانی­های اصلی به شمار می­رود. مهم­­ترین منبع آلودگی فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا معادن، پسا­ب­های صنعتی، کودهای شیمیایی و آفت کش­ها می­باشند. به منظور بررسی جذب سرب به وسیله گیاه زینتی بنفشه (Viola t...

[ 2 ] - Evaluation of Genetic Diversity in Iranian Violet (Viola spp) Populations Using Morphological and RAPD Molecular Markers

Recognition of genetic reserves and desirable genes is the basis of breeding programs. So far, in Iran, due to the lack of recognition of genetic resources, a considerable breeding program has not been done on native plants. The study of the genetic diversity of violets as a native plant with ornamental and medicinal uses is the great importance in advancing the breeding goals of this plant. So...