بررسی میزان انباشتگی سرب در قسمت‌های مختلف گیاه بنفشه (Viola tricolor) و واکنش گیاه به تنش اکسیداتیو سرب

نویسندگان

  • بابک متشرع زاده علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. کرج. ایران.
  • روح انگیز نادری گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه تهران. کرج. ایران.
  • سمیرا ابوالقاسمی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • سید علیرضا سلامی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

امروزه آلودگی خاک­ها به فلزات سنگین، یکی از نگرانی­های مهم زیست محیطی به شمار می­رود. در بین فلزات سنگین، سرب به دلیل، اثراتی که می­تواند بر سلامتی انسان و محیط زیست داشته باشد، به عنوان یکی از نگرانی­های اصلی به شمار می­رود. مهم­­ترین منبع آلودگی فلزات سنگین در بیشتر نقاط دنیا معادن، پسا­ب­های صنعتی، کودهای شیمیایی و آفت کش­ها می­باشند. به منظور بررسی جذب سرب به وسیله گیاه زینتی بنفشه (Viola tricolor) و پاسخ­های مورفولوژی و فیزیولوژی گیاه در برابر تنش فلز سنگین سرب، پژوهشی در خاک آلوده با سطوح مختلف سرب (شاهد، 200 و 400 میلی­گرم بر کیلوگرم) در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. نتایج نشان داد با افزایش غلظت سرب در خاک، میزان آن در هر سه بخش شاخساره، ریشه و گل گیاه افزایش یافت و بیشترین تجمع سرب در ریشه به مقدار 27/41 میلی­گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. آلودگی بالای سرب باعث کاهش وزن تر و خشک شاخساره و ریشه و طول ریشه نسبت به شاهد گردید. همچنین میزان آنتی اکسیدان کل و گلایسین­بتائین به عنوان یک فاکتور دفاعی در برابر تنش، در غلظت 400 میلی­گرم بر کیلوگرم سرب، به ترتیب به میزان 3/61 درصد و 23/114 میکرومول بر گرم وزن تر رسیدند. بر اساس نتایج حاصله، می­توان گیاه زینتی بنفشه را به عنوان جاذب فلز سنگین سرب و متحمل تنش ناشی از آن در کشت فضای سبز شهری و صنعتی توصیه نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (Medicago sativa L.)

چکیدهبراساس داده های آژانس حفاظت محیط زیست، سرب مهم ترین فلز آلاینده محیط می باشد. در این تحقیق تاثیر فلز سرب بر گیاه یونجه در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوردانه رست های 7 روزه یونجه در محیط هیدروپونیک تحت تیمار غلظت های 0،120،240، 500 و 1000 میکرومولار سرب قرار گرفتند و پس از 10 روز بررسی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک بر روی آنها انجام گرفت. براساس نتایج میزان جذب سرب در اندام...

متن کامل

اثر پیش‌تیمار آسکوربیک اسید در گیاه گوجه‌فرنگی و واکنش به تنش خشکی میزان تنش اکسیداتیو، اسمولیت‌ها، ترکیبات فنلی و پروتئین

تنش خشکی باعث تحریک ساخته شدن گونه‌های فعال اکسیژن در سلول‌های گیاهی می‌شود و گونه‌های فعال اکسیژن نیز باعث پراکسیداسیون لیپیدهای غشایی و آسیب به غشاهای سلولی می‌شوند. در مطالعه حاضر، آسکوربیک اسید با هدف اهمیّت کنترل تنش اکسیداتیو در بهبود مقاومت در برابر تنش آبی به کار گرفته شد. تنش کم‌ آبی باعث کاهش وزن خشک اندام هوایی، درصد آب بافت، مقدار کلروفیل، کاروتنوئید، پروتئین، ترکیبات فنلی، فعالیت آن...

متن کامل

جذب سرب و عناصر غذایی به‌وسیله گیاه چمن شور تحت اثر سطوح مختلف سرب در خاک

گیاه‌پالایی یکی از تکنولوژی‌های اکولوژیک اصلاح خاک‌های آلوده به فلزات سنگین محسوب می‌شود. در این تکنولوژی معرفی گیاهان جدیدی که توانایی جذب و انتقال آلودگی به اندام هوایی را دارند، به عنوان یک راهبرد امیدبخش مطرح می‌باشد. بدین منظور، در یک آزمایش اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اثر غلظت‌های 0، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 میلی‌گرم سرب در کیلو‌گرم خاک بر رشد، وزن خشک و جذ...

متن کامل

بررسی میزان انباشتگی سرب و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پراکسیداز، محتوای ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی در مرحله جوانه زنی در گیاه یونجه (medicago sativa l.)

چکیدهبراساس داده های آژانس حفاظت محیط زیست، سرب مهم ترین فلز آلاینده محیط می باشد. در این تحقیق تاثیر فلز سرب بر گیاه یونجه در مرحله جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظوردانه رست های 7 روزه یونجه در محیط هیدروپونیک تحت تیمار غلظت های 0،120،240، 500 و 1000 میکرومولار سرب قرار گرفتند و پس از 10 روز بررسی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک بر روی آنها انجام گرفت. براساس نتایج میزان جذب سرب در اندام...

متن کامل

اثر سیلیسیم در افزایش تحمل به تنش شوری میخک (dianthus caryophyllus) و بنفشه فرنگی (viola tricolor)

پژوهش های قبلی نشان داد که سیلیسیم می تواند در متحمل نمودن گیاهان به تنش ها به خصوص تنش شوری موثر باشد. لذا در این مطالعه اثر تیمار سیلیسیم در سه سطح ( 0، 50 و 100 میلی گرم در لیتر) بر روی خصوصیت های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گیاهان بنفشه فرنگی و میخک، تحت شرایط تنش شوری کلرید سدیم ( 0، 70 و 120 میلی-مولار) مورد ارزیابی قرار گرفت. برخی شاخص های رویشی از جمله طول، وزن تَر و خشک ریشه و اندام هوایی ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 8

صفحات  1997- 2006

تاریخ انتشار 2020-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021