جواد عرفانی مقدم

استادیار، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه ایلام

[ 1 ] - بهینه‌سازی روش ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی پایه‌های پر رشد گلابی

به منظور ریزازدیادی چهار پایة‌ پر رشد گلابی شامل پایه‌های کنجونی، Pyrus betulifolia، درگزی و پایة‌ Gh1 اثر چند محیط‌ کشت پایه (MS، QL و QL تغییریافته)، سایتوکینین و اکسین بر میزان باززایی، پرآوری و ریشه‌زایی آن‌ها در شرایط درون شیشه‌ای در مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج بررسی شد. نتایج نشان داد در بین محیط‌های کشت پایه، بیشترین میزان پرآوری برای همة پایه‌ها، در محیط کشت QL مشاهده شد. ...

[ 2 ] - بررسی تغییرات آنزیم‏های آنتی‏ اکسیدانت و فنل‏کل در برخی ارقام گلابی آلوده ‏شده به بیماری آتشک

بیماری آتشک یکی از بیماری‏های مخرب گیاهان در زیرخانوادة Pomoideaeاز خانوادة رزاسه است که توسط باکتری Erwinia amylovora القا می‏شود. هدف از این پژوهش، تعیین سطوح مقاومت در 30 رقم گلابی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی القا‏شده در برخی ارقام مقاوم و حساس با مایه‏زنی ترکیبی از 4 سویه باکتری E. amylovora بود. ارزیابی مقاومت بر‏اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه انجام شد. در‏نهایت ار...

[ 3 ] - اثرات‌ ‌اسید‌ سالیسیلیک بر برخی از ویژگی­های مورفو-فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دانهال گردو تحت تنش شوری

Salinity of water irrigation and soil are of the major factors affecting plant growth and productivity worldwide. In this research the effects of salicylic acid on some morpho-physiological and biochemical characteristics of walnut (Juglans regia) seedlings under salinity stress condition were studied. The experiment was a two-factor factorial experiment arranged in completely randomized design...

[ 4 ] - تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’

در این پژوهش، به‌منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ’یاقوتی‘، محلول‌پاشی اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه‌برداری همزمان با محلول‌پاشی مرحلۀ سوم در قاعدۀ شاخه‌های بارور بوته‌ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار اسید جیبرلیک به‌طور معناداری موجب افزایش طول خوشه در مقایسه با شاهد شد، به‌طوری که طول محور خوشه، 14 روز پس از محلول‌پاشی د...

[ 5 ] - بررسی تنوع ژنتیکی بین همگروه‌های ارقام مختلف انگورهای بیدانه و دانه‌دار در شهرستان اراک براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی

سابقه و هدف: انگور یکی از مهمترین محصولات میوه در ایران است که اهمیت زیادی در مصارف تازه خوری و کشمش دارد. کشور ایران با تولید حدود دو میلیون تن انگور، در بین کشورهای تولید کننده این محصول در رده نهم جهان قرار دارد. برای بررسی ساختار ژنتیکی انگور از ریخت-نگاری استفاده می‌شود. ریخت‌نگاری علم تمایز انگور براساس ویژگی‌های مورفولوژیکی است و بر اساس آن هزاران رقم انگور بدون استفاده از نشانگرهای ژنتی...

[ 6 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های زالزالک براساس خصوصیات مورفولوژیکی برگ و میوه

سابقه و هدف: زالزالک یکی از میوه­های جنگلی مناطق معتدله در سراسر جهان می­باشد و از مهمترین گیاهان دارویی دوران باستان شناخته شده است که به عنوان یک داروی گیاهی برای درمان نارسایی قلبی و بیماری­های قلبی عروقی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می­گیرد. هدف از این تحقیق، ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه­بندی برخی از ژنوتیپ­های زالزالک غرب و شمال کشور براساس صفات کمی و کیفی برگ و میوه به منظور تعیین فاصله...

[ 7 ] - حفظ کیفیت قطعات برش‌خورده خرمالو با استفاده از اسیدهای آلی و 1-MCP

امروزه عرضه میوه­ها به صورت قطعات بریده شده از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می­باشد، ولی میوه برش­خورده معمولا در مرحله پس از برداشت و زمان نگه­داری دچار قهوه­ای شدن آنزیمی شده و با حمله عوامل بیماری­زا مواجه می­شوند. در این تحقیق برای افزایش عمر قفسه­ای قطعات برش­خورده خرمالو از تیمارهای اسید آسکوربیک (یک درصد به مدت دو دقیقه)، اسید اگزالیک (5/0 درصد به مدت دو دقیقه)، 1-MCP (یک میکرولیتر در لی...

[ 8 ] - ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تغییرات فیزیولوژیکی در گلابی بعد از مایه زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (Erwinia amylovora)

چکیده به منظور بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی در ارقام گلابی درگزی و ویلیام دوشس بعد از مایه­زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (E. amylovora)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارزیابی مقاومت بر اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه صورت گرفت. برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل آنزیم­های آسکوربات پراکسیداز (APX)، کاتالاز (CA...

[ 9 ] - ارزیابی برخی از ژنوتیپ‌های گردو در غرب ایران براساس ویژگی‌های ریخت‌شناسی میوه و نشانگر مولکولی RAPD

گردوی ایرانی (Juglans regia L.) متعلق به خانوادة گردوسانان (Juglandaceae) و یکی از مهم‌ترین محصولات خشکبار در ایران است. در پژوهش حاضر، برخی ژنوتیپ‌های جمع‌آوری‌شدة گردو از مناطق مختلف غرب ایران براساس ویژگی‌های میوه و نشانگر مولکولی RAPD ارزیابی شدند. بررسی حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه انجام شد که در آزمایش اول، توانمندی ژنتیکی 119 ژنوتیپ گردو براساس 29 ویژگی مربوط به دانه و مغز ارزیابی شد. ...

[ 10 ] - تأثیر اسیدآسکوربیک، کلرید کلسیم و پراکسید هیدروژن بر ماندگاری قارچ تکمه ای (Agaricus bisporus)

Mushrooms are characterized by a very short shelf life and browning, weight-loss and microbial infections are known as the most deteriorating postharvest modifications in the mushrooms, leading to notable economic losses. In this study, the effects of some postharvest treatments including calcium chloride (0.30 and 0.45%), ascorbic acid (1, 2 and 3 mM) and hydrogen peroxide (1%) on increasing m...

[ 11 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های جنس کنار (Ziziphus) با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و نشانگرهای مولکولی

کنار و عناب (Ziziphus spp.) از میوه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌باشند. در پژوهش حاضر 72 نمونه از پنج گونه‌ی متعلق به جنس Ziziphus که از بخش‌های مختلف استان خوزستان و ایلام جمع‌آوری شده بودند بر اساس صفات برگ و میوه ارزیابی شدند. نتایج ارزیابی خصوصیات ریختی نشان داد تنوع بالایی در برخی از صفات مانند وزن میوه، نسبت گوشت به بذر، اندازه برگ، نسبت قند به اسید میوه وجود داشت. در میان نمونه‌ها بیشتر...

[ 12 ] - به‌گزینی ژنوتیپ‌های گردوی ایرانی برای برخی از صفات کمّی و کیفی و بررسی تنوع ژنتیکی نمونه‌های امیدبخش بر اساس نشانگر ISSR

چکیده در این پژوهش، 119 ژنوتیپ گردوی ایرانی در سال 1393 و 1394 از مناطق مختلف غرب کشور جمع‌آوری‌شده بودند، بر اساس صفات مربوط به خشک میوه در آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی اولیه ژنوتیپ‌های گردو نشان داد که تنوع بالایی در صفات اندازه‌گیری‌شده مرتبط با خشک میوه و مغز وجود دارد...

[ 13 ] - Effect of Ascorbic Acid and Essential Oil of Thymbra spicata on Shelf Life and Quality Maintenance of Strawberry

Aiming at finding a suitable treatment for maintaining the fruit quality and increase the shelf life of strawberry, effects of ascorbic acid and essential oil of Thymbra spicata were evaluated. Fruits were dipped in 10 and 15 mM of ascorbic acid and essential oil of T. spicata (400 and 600 ppm) for two minutes, and after drying at room temperature, were packed by cellophane in the polyethylene ...