حمید عبداللهی

دانشیار، پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

[ 1 ] - تغییرپذیری ترکیب‌های فلاونوئیدی در بافت برگ و میوۀ در برخی از ژنوتیپ‌های درخت به (Cydonia oblonga Mill.) متعلق به مناطق شمال ایران

درخت به از درختان میوه­ای است که خواص دارویی چندی، از جمله محتوای بالای مواد پاداکسنده (آنتی­اکسیدانی) مانند فنل­ها و فلاونوئیدها برای آن بیان‌شده است. بنابراین، با توجه به طیف گستردۀ اهمیت فلاونوئیدها از نظر فیزیولوژیکی و دارویی، این پژوهش با هدف بررسی محتوای و روند تغییر فلاونوئید کل در بافت برگ و میوۀ ژنوتیپ­های به نیمۀ شمالی کشور و مقایسۀ آن با رقم تجاری به اصفهان انجام شد. به این منظور، 24...

[ 2 ] - بهینه‌سازی روش ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی پایه‌های پر رشد گلابی

به منظور ریزازدیادی چهار پایة‌ پر رشد گلابی شامل پایه‌های کنجونی، Pyrus betulifolia، درگزی و پایة‌ Gh1 اثر چند محیط‌ کشت پایه (MS، QL و QL تغییریافته)، سایتوکینین و اکسین بر میزان باززایی، پرآوری و ریشه‌زایی آن‌ها در شرایط درون شیشه‌ای در مؤسسة تحقیقات اصلاح و تهیة نهال و بذر کرج بررسی شد. نتایج نشان داد در بین محیط‌های کشت پایه، بیشترین میزان پرآوری برای همة پایه‌ها، در محیط کشت QL مشاهده شد. ...

[ 3 ] - بررسی ریزازدیادی درون شیشه‌ای برخی از رقم‌های امیدبخش ’به‘ (Cydonia oblonga Mill.)

در بین درختان میوة دانه‌دار، درخت ’به‘ حساس‌ترین میزبان‌ بیماری آتشک بوده و گزینش رقم‌های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینة افزایش، ریز نمونه‌های رقم‌های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایة کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط‌های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تأثیر غلظت­های مختلف ...

[ 4 ] - بررسی تغییرات آنزیم‏های آنتی‏ اکسیدانت و فنل‏کل در برخی ارقام گلابی آلوده ‏شده به بیماری آتشک

بیماری آتشک یکی از بیماری‏های مخرب گیاهان در زیرخانوادة Pomoideaeاز خانوادة رزاسه است که توسط باکتری Erwinia amylovora القا می‏شود. هدف از این پژوهش، تعیین سطوح مقاومت در 30 رقم گلابی و بررسی تغییرات بیوشیمیایی القا‏شده در برخی ارقام مقاوم و حساس با مایه‏زنی ترکیبی از 4 سویه باکتری E. amylovora بود. ارزیابی مقاومت بر‏اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه انجام شد. در‏نهایت ار...

[ 5 ] - بافت‌شناختی تنش اکسیداتیو و تولید گونه‌های فعال اکسیژن در مقابل پیشرفت عامل بیماری آتشک در ارقام گلابی

مقاومت به بیماری آتشک در ارقام گلابی به دو صورت پیشرفت کند بیماری در ارقام نیمه‌مقاوم و توقف سریع بیماری در ارقام مقاوم بروز می‌کند. با توجه به نقش موثر و دوگانه گونه‌های فعال اکسیژن (ROS)، به ویژه سه گونه سوپراکسید (O2•-)، پراکسیدهیدروژن (H2O2) و هیدروکسیل (OH•-) در ایجاد بیماری و دفاع علیه آن، در این تحقیق تولید این گونه‌های فعال اکسیژن در رقم مقاوم درگزی، رقم نیمه مقاوم هاروسوئیت (Harrow Swe...

[ 6 ] - مقایسه رشد و عملکرد برخی ارقام تجاری گلابی روی دو پایه پاکوتاه ولیک (Crataegus atrosanguinea) و کوئینس A

باغ‌های گلابی ایران اغلب روی پایه‌های پابلند احداث شده، اما در سال‌های اخیر توجه بیش‌تری به کشت نیمه متراکم تا کاملاً متراکم این محصول روی برخی پایه‌ها نظیر کوئینس A معطوف شده است. علاوه بر پایه کوئینس A، پایه ولیک قرمز (Crataegus atrosanguinea) نیز با برخی ارقام گلابی سازگاری داشته و ضمن ایجاد پاکوتاهی، دارای تحمل بالائی به تنش خشکی است. در این پژوهش رشد و باردهی پنج رقم تجاری گلابی (شاه‌میوه، ...

[ 7 ] - ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام وارداتی گلابی اروپائی (Pyrus communis L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

در این پژوهش صفات مورفولوژیک رویشی و زایشی موثر در تمایز ارقام، تغیرات سبزینگی برگ و صفات بیوشیمیائی مرتبط با کیفیت میوه و خوشه‌های اسکلرئیدی آن در 15 رقم وارداتی گلابی ارزیابی شد. صفات مورفولوژیک بر اساس 68 صفت توصیفگر ملی آزمون‌های تمایز و تغییرات سبزینگی در طول دوره رشد مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مورفولوژیک، بیانگر وجود صفات متمایزکننده در خصوصیات عمومی درخت و شاخه، برگ، شکوفه و میوه بود،...

[ 8 ] - صفات فیزیکوشیمیائی و رابطه آنها با ویژگی‌های ارگانولپتیک میوه ژنوتیپ‌های به (Cydonia oblonga Mill.) جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران

به دلایل متعدد نظیر سفتی بافت و گسی نسبتاً زیاد بافت، میوه ارقام تجاری درخت به خصوصاً رقم به اصفهان کمتر به صورت تازه‌خوری مصرف می‌شود، گرچه ژنوتیپ‌های متعددی نیز که اخیراً شناسائی و جمع‌آوری شده‌اند دارای خاصیت تازه‌خوری می‌باشند. در این پژوهش، ویژگی‌های ارگانولپتیک میوه 30 رقم و ژنوتیپ‌ به بومی جمع‌آوری شده از مناطق مختلف ایران و رابطه آنها با صفات فیزیکوشیمیائی میوه مطالعه شد. ویژگی‌های ارگانول...

[ 9 ] - گزینش مقدماتی تعدادی از پایه‌های گلابی برای تحمل به تنش کسر آبیاری بر اساس شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک

تحمل به تنش خشکی از خصوصیات مهم مرتبط با پرورش درخت گلابی و انتخاب نوع پایه مورد استفاده برای احداث باغ می‌باشد. بر این اساس در تحقیق حاضر، ارزیابی شاخص‌های رشد و فیزیولوژیک مرتبط با تنش کسر آبیاری در پایه‌های کشت بافتی درگزی، Pyrus betulifolia، پیرودوارف، OH×F69 و OH×F87 در سه شرایط بدون تنش، آبیاری در 75 و 50 درصد ظرفیت مزرعه در شرایط گلخانه‌ای طی 60 روز از اعمال تنش بررسی شد. پایه‌های P. bet...