امید علی قاسم بیگی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

[ 1 ] - تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’

در این پژوهش، به‌منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ’یاقوتی‘، محلول‌پاشی اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه‌برداری همزمان با محلول‌پاشی مرحلۀ سوم در قاعدۀ شاخه‌های بارور بوته‌ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار اسید جیبرلیک به‌طور معناداری موجب افزایش طول خوشه در مقایسه با شاهد شد، به‌طوری که طول محور خوشه، 14 روز پس از محلول‌پاشی د...

[ 2 ] - اثر تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیبرلین بر کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای در دوره انبارمانی

فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L.) حساس به سرمازدگی است و علائمی همانند، تغییر رنگ، کاهش سفتی، و آلودگی‌های قارچی از جمله علایم سرمازدگی در این محصول هستند. در این بررسی اثر کلریدکلسیم 5/0 درصد و اسیدجیبرلیک 50 میلی‌گرم بر لیتر در دو و سه دوره محلول‌پاشی قبل از برداشت بر برخی ویژگی‌های کیفی و کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای رقم کالیفرنیا واندر در انبار سرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ت...

[ 3 ] - تأثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘

انار به‌عنوان یک میوه نافرازگرا طبقه‌بندی شده است و بنابراین غیرحساس به اتیلن محسوب می‌گردد. منتهی در برخی از میوه‌های نافرازگزا اتیلن منجر به تسریع فرایند پیری می‌گردد. در این پژوهش به‌منظور مشخص نمودن حساسیت میوه انار به اتیلن تأثیر تیمارهای اتیلن و 1-متیل‌سیکلوپروپن روی ماندگاری میوه انار در طی انبار سرد، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، بررسی گردید. برای این منظور میوه انار رقم ’م...