اورنگ خادمی

دانشجوی سابق دکتری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - بررسی تکمیلی دورگ‌های بی‌دانۀ جدید به‌دست‌آمده از تلاقی برخی رقم‌های دانه‌دار و بی‌دانۀ انگور

در این تحقیق به‌منظور دستیابی به نژادگان (ژنوتیپ)های برتر برای کاربردهای تازه‌خوری و کشمشی، چهار رقم بی‌دانۀ ایرانی به‌عنوان والد پدری و هفت رقم دانه‌دار به‌عنوان والد مادری با یکدیگر تلاقی داده شدند. از مجموع 1400 نتاج به‌دست‌آمده به ترتیب 322 و 419 نتاج به‌دست‌آمده از 28 نوع تلاقی در طی دو سال 1389 و 1390، در کنار والد پدری و همچنین رقم‌های پرلت و فلیم سیدلس ارزیابی و مقایسه شدند. برای ارزیاب...

[ 2 ] - ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی جیبرلین و کلسیم در مراحل مختلف رشدی بر برخی صفات کمی و کیفی فلفل دلمه ای

به‌منظور بهبود عملکرد و کیفیت فلفل دلمه­ای در شرایط گرم و خشک استان ایلام، تأثیر محلول­پاشی با اسید جیبرلیک (50 میلی­گرم بر لیتر) و  کلسیم (5/0 درصد) در دو مرحله از رشد (اوایل و اواخر فصل برداشت، به ترتیب 70 و 120 روز پس از کاشت نشاءها) هرکدام با دو یا سه بار تکرار محلول­پاشی در هر مرحله بر برخی صفات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای رقم "کالیفرنیا واندر" به‌صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های ک...

[ 3 ] - تأثیر بسته‌بندی نانو سیلیکات و پلی‌اتیلن بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری میوۀ خرمالو (Diospyros kaki Thunb)

عمر کوتاه و حساسیت به سرمازدگی بزرگ‌ترین مشکل پس از برداشت رقم‌های خرمالو است. از جمله تیمارهای مؤثر در افزایش ماندگاری پس از برداشت میوه­ها استفاده از فناوری نانو است. در این پژوهش تأثیر به کارگیری ظرف‌های نانو سیلیکات، ظرف‌های پلی­اتیلن معمولی و بدون بسته­­بندی (شاهد) بر حفظ خواص کیفی میوۀ خرمالو رقم کرج در چهل روز انبارداری آن در دمای 1 درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی 95-90 درصد بررسی شد. در مدت­ها...

[ 4 ] - حفظ کیفیت پس از برداشت و کنترل پوسیدگی قارچی فلفل دلمه ای (Capsicum annum L.) توسط پوشش خوراکی کیتوزان

Chitosan in addition to antimicrobial properties is used as an edible coating for improvement storage life of various fruit and vegetables. Weight loss and fungal rot, are the main limiting factors in sweet pepper postharvest life. Therefore in this study the effects of chitosan at concentration of 0.5, 1, 1.5 and 2% were investigated on the quality preservation and fungal rot controlling of sw...

[ 5 ] - اثر محلول‌پاشی آهن بر برخی خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی میوه هلو (Prunus persica CV. Alberta)

In calcareous and alkaline soils, which include most of Iran soils, iron deficiency is prevalent. The main cause of iron deficiency chlorosis is high pH of soil. Among fruit trees, peach shows high sensitivity to iron deficiency. Chelated iron fertilizers with a great ability to make iron soluble and readily absorbed by the plant are used for iron deficiency. For this purpose, an experiment bas...

[ 6 ] - بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهال‌های خرمندی (Diospyros lotus L.) با پوتریسین و کیتوزان

شوری یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکنندة رشد گیاهان است که با استفاده از مواد تعدیل‌دهندة تنش می‌توان از آثار نامطلوب آن کاست. در این پژوهش پاسخ دانهال‌های خرمندی به تنش شوری کلرید سدیم و اثر دو ترکیب پوتریسین و کیتوزان بر کاهش آثار ناشی از شوری بررسی شد. آزمایش در دانشگاه شاهد، در سال 95-1394، به‌صورت فاکتوریل، شامل سه سطح کلرید سدیم (0، 30 و 60 میلی‌مولار) و پنج تیمار ضدتنش (شاهد، پوتریسین در دو...

[ 7 ] - اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

توت فرنگی گیاهی حساس به تنش شوری می‌باشد. در این آزمایش به‏منظور مطالعه اثر تیمار پوتریسین بر کاهش اثرات تنش شوری روی میوه توت‏فرنگی آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در دانشگاه شاهد در سال زراعی 1393 انجام شد. تنش شوری کلریدسدیم در غلظت‌های (صفر، 25 و 50 میلی­مولار) از محل ریشه در محیط کشت هیدروپونیک روی توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ اعمال شد. تیمار پوتریسین نیز در غلظت...

[ 8 ] - بهبود خصوصیات کمی و کیفی فلفل دلمه‌ای توسط تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم در شرایط اقلیمی منطقۀ ایلام

به‌منظور مطالعۀ اثر تیمارهای اسید جیبرلیک و کلرید کلسیم بر حل مشکلات کشت گیاه فلفل دلمه‌ای در منطقۀ ایلام (شامل تولید میوه‌هایی با اندازۀ نامناسب و دچار عارضۀ پوسیدگی گلگاه و آفتاب‌سوختگی)، تحقیق حاضر در دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه ایلام در سال زراعی 1392 انجام گرفت. به این منظور، تیمارهای اسید جیبرلیک (50 میلی­گرم بر لیتر) و کلرید کلسیم (5/0 درصد)، هر یک به‌صورت دو بار (زمان ظهور میوه و 15 روز پس ...

[ 9 ] - تأثیر محلول‌پاشی اسید جیبرلیک و حلقه‌برداری در بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ‘یاقوتی’

در این پژوهش، به‌منظور بهبود صفات کمی و کیفی انگور بیدانة ’یاقوتی‘، محلول‌پاشی اسید جیبرلیک در چهار غلظت صفر (شاهد)، 15، 25 و 40 میلی‌گرم در لیتر در سه مرحله و عملیات حلقه‌برداری همزمان با محلول‌پاشی مرحلۀ سوم در قاعدۀ شاخه‌های بارور بوته‌ها در چهار تکرار انجام گرفت. تیمار اسید جیبرلیک به‌طور معناداری موجب افزایش طول خوشه در مقایسه با شاهد شد، به‌طوری که طول محور خوشه، 14 روز پس از محلول‌پاشی د...

[ 10 ] - اثر تیمارهای قبل از برداشت کلسیم و جیبرلین بر کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای در دوره انبارمانی

فلفل دلمه‌ای (Capsicum annuum L.) حساس به سرمازدگی است و علائمی همانند، تغییر رنگ، کاهش سفتی، و آلودگی‌های قارچی از جمله علایم سرمازدگی در این محصول هستند. در این بررسی اثر کلریدکلسیم 5/0 درصد و اسیدجیبرلیک 50 میلی‌گرم بر لیتر در دو و سه دوره محلول‌پاشی قبل از برداشت بر برخی ویژگی‌های کیفی و کنترل سرمازدگی میوه فلفل دلمه‌ای رقم کالیفرنیا واندر در انبار سرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ت...

[ 11 ] - تأثیر اتیلن و 1-‌متیل‌سیکلوپروپن بر عمر انبارمانی میوه انار رقم ’ملس یوسف‌خانی‘

انار به‌عنوان یک میوه نافرازگرا طبقه‌بندی شده است و بنابراین غیرحساس به اتیلن محسوب می‌گردد. منتهی در برخی از میوه‌های نافرازگزا اتیلن منجر به تسریع فرایند پیری می‌گردد. در این پژوهش به‌منظور مشخص نمودن حساسیت میوه انار به اتیلن تأثیر تیمارهای اتیلن و 1-متیل‌سیکلوپروپن روی ماندگاری میوه انار در طی انبار سرد، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، بررسی گردید. برای این منظور میوه انار رقم ’م...

[ 12 ] - بهینه‌سازی کیفیت میوه فلفل دلمه‌ای سبز در انبار توسط کاربرد قبل از برداشت کلریدکلسیم و بسته‌بندی با فیلم سلوفان

به منظور کاهش ضایعات میوه فلفل دلمه‌ای رقم "California Wonder" این آزمایش در دانشگاه ایلام طراحی و اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل محلولپاشی قبل از برداشت کلریدکلسیم 5/0 درصد، بسته‌بندی با سلوفان، محلولپاشی قبل از برداشت کلریدکلسیم 5/0 درصد همراه با بسته‌بندی با پوشش سلوفان(کلسیم+سلوفان) و شاهد (بدون محلولپاشی و پوشش) بود. میوه‌های فلفل دلمه‌ای برای مدت 20 روز در دمای 10 درجه سانتی‌گراد و رطوبت ن...

[ 13 ] - اثر تیمار اسیدهای آلی به‌تنهایی یا همراه با امواج فراصوت در افزایش عمر قفسه ای برش های تازه میوه کیوی

The market sales of ready to use fresh cut fruits have grown rapidly in recent decades. Kiwi fruit is an important fruit that its marketing as fresh cut has increased in recent years. The main limiting factors in shelf life of fresh cut fruits are microbial spoilage, drastic softening and browning. In this study, the effects of oxalic and citric acids, both at 0, 2, 4 and 6 mM concentrations, w...

[ 14 ] - مقایسه اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک در کاهش اثرات تنش شوری در میوه توت‌فرنگی رقم "کاماروزا"

توت­فرنگی یکی از مهم­ترین محصولات مناطق معتدله است که به تنش شوری خیلی حساس است. با توجه به شور شدن منابع آب و خاک، امروزه اصلی­ترین هدف در تولید توت­فرنگی غلبه بر اثرات زیانبار تنش­ شوری می­باشد. به منظور کاهش اثرات تنش شوری روی میوه توت­فرنگی رقم کاماروزا، تأثیرتیمارهای اسیدسالیسیلیک و نانو-اسیدسالیسیلیک، به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار و در شرایط هیدروپون...