Vali Rabiei

Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

[ 1 ] - Effect of water-deficit stress on fruit yield, antioxidant activity, and some physiological traits of four Iranian melon genotypes

To evaluate the effect of water-deficit stress on the yield, antioxidant activity, and physiological traits of four Iranian melon genotypes (“Khatooni,” “Suski-Sabz,” “Zarde-Tabriz,” and “Shiari”), an experiment was conducted. The irrigation levels were: (1) control (100%ETc); (2) deficit irrigation 66% (66%ETc); and (3) deficit irrigation 33% (33%ETc). The results showed that the yield and rel...

[ 2 ] - تأثیر بسته‌بندی نانو سیلیکات و پلی‌اتیلن بر ویژگی‌های کیفی و ماندگاری میوۀ خرمالو (Diospyros kaki Thunb)

عمر کوتاه و حساسیت به سرمازدگی بزرگ‌ترین مشکل پس از برداشت رقم‌های خرمالو است. از جمله تیمارهای مؤثر در افزایش ماندگاری پس از برداشت میوه­ها استفاده از فناوری نانو است. در این پژوهش تأثیر به کارگیری ظرف‌های نانو سیلیکات، ظرف‌های پلی­اتیلن معمولی و بدون بسته­­بندی (شاهد) بر حفظ خواص کیفی میوۀ خرمالو رقم کرج در چهل روز انبارداری آن در دمای 1 درجۀ سلسیوس و رطوبت نسبی 95-90 درصد بررسی شد. در مدت­ها...

[ 3 ] - تأثیر زمان برداشت بر وزن میوه، تجمع روغن و باردهی چند رقم زیتون در شهرستان طارم (استان زنجان)

به‌­ منظور بررسی تأثیر زمان برداشت بر وزن میوه، مقدار روغن و باردهی سال آیندة چند رقم زیتون (کنسروالیا، آمیگدالولیا، کاریدولیا، کرونائیکی، آربکین، زرد و روغنی) آزمایشی به‌صورت اسپلیت‌پلات در زمان در قالب طرح پایة کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال‌های 1392 و 1393 در ایستگاه تحقیقات زیتون (طارم - زنجان) اجرا شد. نتایج نشان داد که از بین رقم‌های مورد آزمایش رقم آمیگدالولیا بیشترین (شمار گل‌آذین و گل...

[ 4 ] - شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ‏های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش‏های آمپلوگرافی و آمپلومتری

به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی انگور در شهرستان ماهنشان (زنجان) پژوهشی طی سال‏های 1390‌ـ 1391 انجام شد. در مراحل مختلف رشدی (بازشدن جوانه، شکوفه‌دهی، و رسیدن میوه) صفات کمّی و کیفی 12 ژنوتیپ انگور (مراغه، شاهانی، خلیلی، آق اوزوم، قرمز کشمش، آق کشمش، قارا کشمش، عسگری، پرت پرت، صاحبی، قزل اوزوم و گندمه) براساس توصیف‌گر بین‌المللی IBPGR ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که کلیۀ ژنوتیپ‏ها به گونۀ اروپایی (Vi...

[ 5 ] - تأثیر جایگزینی نسبی نیترات به‌وسیلۀ آمونیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر پر‌مصرف دو رقم زیتون در شرایط شور

‌آزمایشی برای بررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر نهال‏های زیتون به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این آزمایش چهار سطح شوری (0، 50، 100، 150 میلی‌مولار کلرید‌سدیم) و چهار نسبت مختلف آمونیوم به نیترات شامل: 14:0 (محلول بدون آمونیوم + meq/l 14 نیترات)؛ 12:2 (2 آمونیوم + 12 نیترات)؛ 10:4 (4 آمونیوم + 10 نیترات)؛ :6 8 (6 آمونیوم + 8 نیترات) بر روی نهال...

[ 6 ] - اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوة پرتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro)

کیفیت و میزان رنگ در گوشت پرتقال‌های خونی پس از برداشت به دما و شرایط نگهداری بستگی دارد. بدین‌منظور اثر دماهای مختلف (8، 15 و 22 درجة سانتی‌گراد) و زمان‌های مختلف انبارمانی (0، 25، 50 و 75 روز) بر میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون، pH، ویتامین ث، مقدار فنل کل، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، میزان آنتوسیانین، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین‌آمونیالیاز (PAL) و پروتئین کل در میوه‌های رسیدة پرتقال خونی...

[ 7 ] - تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی شمعدانی عطری Pelargonium graveolens L.cv Bourbon))

 به منظور مطالعه تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی گیاه شمعدانی عطری تحقیقی به صورت فاکتوریل، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 در گلخانه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارها شامل دو نوبت اسپری برگی ماهانه محلول نفتالن استیک اسید در چهار سطح (0، 40، 80، 120 میلی‌گرم در لیتر) و محلول سایکوسل با غلظتهای (0، 500،...

[ 8 ] - ارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار(Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

انار یکی از مهمترین میوه‌هایی است که ایران مرکز و کشت و کار آن در دنیا بشمار می‌رود و غنی‌ترین ذخایر ژنتیکی انار دنیا در ایران وجود دارد. در این مطالعه تنوع ژنتیکی 15 نمونه انار مربوط به شهرستان طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD مورد بررسی قرار گرفت. DNA ژنومی از برگ‌ها استخراج، و از نظر ویژگی های کمی و کیفی در واکنش PCR، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 39 آغازگر تصادفی 10 نوکلئوت...

[ 9 ] - تأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیّات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکی

خشکی به عنوان یک تنش غیر زنده در اکثر مراحل رشد گیاه آثار مخرب و زیان آوری دارد. گیاهان برای مقابله با خشکی واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند. از جمله این واکنش‌ها تولید اسمولیت‌هایی مثل پرولین و گلایسین‌بتائین است که به نظر می‌رسد بتوان با اضافه کردن مصنوعی این ترکیبات در گیاهان تحمل آن‌ها را به شرایط خشکی افزایش داد. بدین منظور آزمایشی بصورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چها...

[ 10 ] - اثرات پرتوتابی UV-C و کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی

در این مطالعه برای افزایش عمر انباری و کیفیت میوه هلو رقم زعفرانی، میوه‌ها با اشعه ماوراء بنفش (UV-C) با شدت 2-Wcm 4- 10× 435 /1 با سه زمان مختلف صفر (شاهد)، 5 و 15 دقیقه و همچنین غوطه‌وری در محلول کلریدکلسیم با دو غلظت صفر (شاهد) و 3 درصد تیمار شدند. این آزمایش به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با 4 تکرار بود. میوه‌های هلو پس از برداشت و پس از اعمال تیمارهای مورد نظر ‌45 روز در...

[ 11 ] - اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک‌ پشت‌پرده (Physalis angulate)

به‏‌منظور ارزیابی اثرات زمان برداشت و مدت انبارمانی بر شاخص‌های کیفی و عمر انبارمانی میوه عروسک پشت پرده، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال 1395 انجام شد. برگ خریدهای آزمایش شامل زمان برداشت میوه در سه مرحله (سبز بالغ، سبز مایل به زرد و زردرنگ) و مدت‌زمان انبارمانی (صفر، 10، 20 و 30 روز پس از برداشت) بود. نتایج نشان داد که زمان‌های مختلف برداشت میوه و مدت انبا...

[ 12 ] - برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های تجاری کیوی در منطقة غرب مازندران

اطلاع از نیاز دمایی درختان میوه، آثار مهمی در تولید و تعیین نواحی مناسب برای پرورش آن‌ها دارد. این پژوهش به روش قلمه‌های تک‌جوانه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکدة مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 95-1394 انجام شد. در این پژوهش نیاز سرمایی ارقام هایوارد، توموری و ژنوتیپ‌های طلایی نر و مادة کیوی، براساس مدل‌های ساعات سرمایی، یوتا و دینامیک و نیاز گرمایی به روش درجة...

[ 13 ] - تأثیر تیمار آب گرم و بسته‌بندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری

باتوجه به عمر ماندگاری کوتاه میوه شلیل و اهمیت فیزیولوژی پس­ازبرداشت آن، پژوهشی به­ منظور مطالعه اثر کاربرد بسته­بندی نانو به ­همراه تیمار آب گرم بر حفظ خواص کیفی و افزایش عمر انبارمانی میوه شلیل رقم سانگلو، در سال 1393 اجرا گردید. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار صورت گرفت و خواص کیفی میوه هر 10 روز یک­بار طی 40 روز نگهداری در دمای 1-0 درجه سانتی‌گراد با ...

[ 14 ] - اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای

به منظور بررسی اثر کیتوسان و تیمار آب گرم بر انبارمانی و کیفیت میوه فلفل دلمه­ای رقم پاکس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل کیتوسان در چهار سطح 0، 1، 5/1 و 2 درصد وتیمار آب گرم در سه سطح 20، 45 درجه سانتی­گراد به مدت 2 دقیقه و دمای 60 درجه سانتی­گراد به مدت 20 ثانیه بود که میوه­ها به مدت 12، 24 و 35 روز در دمای 1±8 درجه ­سانتی­گراد و رط...

[ 15 ] - بررسی تأثیر تیمارهای پس ‏از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم‏های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’

تیمار پوشش‌دهی با پوشش‏های مختلف و کاربرد متیل‏سالیسیلات و سالیسیلیک‏اسید برای کاهش آسیب سرمازدگی و حفظ کیفیت مرکبات طی انبارمانی استفاده می‏شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی فعالیت آنزیمی دخیل در کاهش آسیب سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه پرتقال تامسون و مورو در قالب طرح اسپیلت پلات با سه تکرار، در مرکز تحقیقات مرکبات ایران رامسر، در سال 92-1391 انجام شد. میوه‏ها پس از تیماردهی با واکس بریتکس و بخار متی...

[ 16 ] - اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’

استفاده از اسانس­های گیاهی در افزایش انبارمانی و حفظ کیفیت محصولات باغبانی به­عنوان ایده­ای جدید در کشاورزی نوین مطرح می­باشد. در همین راستا، آزمایشی به­منظور مطالعه اثر اسانس­های میخک و دارچین بر حفظ کیفیتپس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ به صورت طرح خرد شده در زمان در قالب طرح کامل تصادفی با دو فاکتور، اسانس­های میخک و دارچین هر یک در چهار سطح (صفر، 500، 1000، 1500 میلی­گرم در لیتر)...

[ 17 ] - بررسی تأثیر تنش کم‌آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه‌ ایرانی

به منظور بررسی اثر تنش کم­آبی بر صفات کمی و کیفی میوه توده خربزه ایرانی، آزمایشی­ به صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (33، 66 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و ۱۱ توده خربزه شامل ‘خاتونی’، ‘کالی’، ‘اورشنگ’، ‘موری’، ‘موزی’، ‘زردتبریز’، ‘شیرازی’، ‘شیاردار’، ‘ازمی...

[ 18 ] - پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری

تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی می‌باشد که رشد و عملکرد گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به منظور مطالعه اثر سالیسیلیک اسید بر برخی صفات فیزیولوژیکی دو رقم ریحان تحت تنش شوری در آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل شوری کلرید سدیم در چهار سطح (صفر، 50، 100، 150 میلی‌مولار)، سالیسیلیک اسید در سه سطح (صفر، 25/0، 5/...

[ 19 ] - بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب پیوند شده روی پایه‌های رویشی MM111 ،MM106 و M9

در زمان احداث باغ سیب، مهم‌ترین تصمیم انتخاب پایه و رقم است. پایه و رقم، بر اندازة درخت، عملکرد و کیفیت میوه تأثیر دارند. عدم بررسی کافی تأثیر پایه‌ها و ارقام بر صفات یادشده، به نتیجة نادرست یا عدم موفقیت در مدیریت باغ می‌انجامد. در این آزمایش، اثر سه پایة رویشی MM106، MM111 وM9  بر رشد رویشی و زایشی و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم سیب (Malus domestica Borkh.) ’گلدن‌دلیشز‘، ’فوجی‘ و ’دلباراست...

[ 20 ] - کاربرد پوشش‏دهی همراه با بخار متیل‏ سالیسیلات‏ در حفظ ترکیبات آنتی‌رادیکالی میوه پرتقال خونی

بخش زیادی از میوة مرکبات تولیدشده به‌ویژه در شمال ایران در انبارهای معمولی نگهداری می‏شود. این آزمایش در سال 1392 به‌منظور بررسی روش‏هایی برای حفظ کیفیت ظاهری و درونی میوه، در ایستگاه تحقیقات مرکبات کشور انجام گرفت. در این آزمایش، تیمارهایی شامل واکس بریتکس، واکس انباری، کیسة ‏پلاستیک تک‏میوه و کیسة ‏پلاستیک دومیوه، به‌تنهایی و در تلفیق با متیل‏سالیسیلات (MeSA) و در نهایت شاهد استفاده شدند. میو...

[ 21 ] - تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی

پرولین و گلایسین‌بتائین از رایج‌ترین مواد آلی سازگارند که با تنظیم اسمزی و محافظت از غشا‌ها، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها از تأثیرات مخرب تنش‌های اسمزی در گیاهان جلوگیری می‌کنند. براساس گزارش‌ها، با کاربرد خارجی این ترکیبات در گیاهان، تحمل آنها به خشکی را می‌توان افزایش داد. بدین­منظور، این تحقیق به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار بر روی چهار رقم انگور ʼخوشناوʻ، ʼپیکانیʻ، ...

[ 22 ] - اثر پایه و رقم بر کارایی جذب عناصر معدنی و برخی صفات کمی و کیفی سیب ارقام گلدن‌دلیشز، فوجی و دلباراستیوال

آزمایشی به منظور ارزیابی اثر سه پایه رویشی MM106، MM111، M9 و سه رقم تجاری سیب گلدن‌دلیشز، فوجی و دلباراستیوال بر کارآیی جذب عناصر معدنی و برخی صفات کمی و کیفی سیب طی سال‌های باغی 1390 و 1391 اجرا شد. کارآیی عملکرد، قندهای احیاکننده، اسید قابل تیتراسیون، pH آب میوه، سفتی بافت و متوسط وزن میوه، نیتروژن و پتاسیم میوه و برگ و همچنین میزان فسفر، آهن، منگنز، روی و بور برگ اندازه‌گیری شدند. بیشترین ک...

[ 23 ] - تأثیر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم قبل از برداشت بر انبارمانی میوه کیوی (رقم هایوارد)

به‌منظور بررسی اثر هرس تابستانه و محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان انبارداری بر برخی صفات کیفی کیوی فروت، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال 90- 1389 در باغی خصوصی در شهرستان چالوس به اجرا درآمد. فاکتورها شامل:کلرید کلسیم در چهار سطح (0، 0/5، 1 و 1/5 درصد) و هرس تابستانه در چهار سطح (بدون هرس و باقی گذاشتن 2، 4 و 8 برگ پس از آخرین میوه) و زمان نگهداری در...

[ 24 ] - تأثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA) ، نفتالین استیک اسید (NAA) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa CV. Hayward)

این آزمایش (سال 1386) برای ارزیابی اثر غلظت­های مختلف ایندول بوتیریک اسید (0، 2000 ، 4000 و 6000 میلی گرم در لیتر)، نفتالین استیک اسید (0، 1000 ،2000 و 3000 میلی گرم در لیتر) و برهمکنش آنها بر ریشه زایی قلمه­های نیمه خشبی کیوی فروت (Actinidia deliciosa) رقم هایوارد به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 16تیمار در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام شد. قلمه ها در ...

[ 25 ] - اثر تنش کم‌آبی بر عملکرد، شاخص‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران

کمبود آب یکی از عوامل محیطی مهم محدود کننده رشد گیاه و تولید محصول است. به منظور ارزیابی تحمل به تنش کم‌آبی دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال 1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (100، 66 و 33 درصد نیاز آبی گیاه) و دو توده طالبی شامل تیل‌زرد و تیل‌سبز بود. در این آزمایش، شاخص‌های: کلروفیل، کاروتنوئید، محتوای پرولین، محتوای نسبی آب برگ، آسکوربیک ...

[ 26 ] - اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv Fakhri)

استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی، مشکلات زیست­محیطی زیادی ایجاد کرده است؛ بنابراین به­کارگیری ترکیبات ارگانیک و هیومیکی، مخصوصا فولویک اسید، در تولید محصولات باغی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به­منظور بررسی تأثیر فولویک اسید بر صفات کیفی و آنتی­اکسیدانی انگور رقم فخری سفید در چهار سطح صفر، 5/2، 5 و 10 گرم در لیتر به­صورت محلول‌پاشی برگی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام ...

[ 27 ] - اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه‌های عروسک پشت‌پرده (Physalis angulata L.)

رسیدن میوه شامل تغییرات اساسی فیزیولوژی و بیوشیمیایی است که رنگ، طعم، عطر، بافت و ارزش غذایی میوه­ها را تغییر می­دهد. در طول انبارداری و پس ‌از آن، رسیدن کامل میوه­ها ادامه می­یابد، اگر این میوه­ها مصرف یا فراوری نشوند، بیش ‌از حد رسیده و کیفیت آنها سریعاً روبه‌زوال می­رود. با توجه به این‌که برداشت در زمان مناسب می­تواند عمر مفید میوه را بهبود بخشد؛ به­منظور مطالعه اثر مرحله برداشت و پوشش کیتوزا...

[ 28 ] - اثر گلایسین بتائین و گرم‌کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل‌شیرین

به‌منظور بررسی حفظ کیفیت میوه و عمر انبارمانی فلفل‌شیرین با تیمار گلایسین بتائین و گرم‌کردن متناوب، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1395 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار گرمایی متناوب در سه سطح (شاهد، 20 و 30 درجه سانتی‌گراد) و تیمار گلایسین بتائین در سه سطح (0، 5 و 10 میلی‌مولار) بودند. میوه‌ها در دمای 4 درجه سانتی‌گراد</e...

[ 29 ] - دزیابی و امکان‌سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما

جهت دزیابی و امکان‌سنجی اصلاح زنبق ایرانی Iris persica با استفاده از موتاژن فیزیکی پرتو گاما، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 4 تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان خرمدره و پژوهشکده زیست‌فناوری زنجان، طی سال‌های 1391 تا 1393 انجام گرفت و تغییرات مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و سیتوژنتیکی بررسی گردید. LD50 برای گیاه زنبق ایرانی 15 گری و برای دانه­های گرده آن 22 گری تعیین شد. افزا...

[ 30 ] - Screening Eight Cultivars of Alstroemeria Cut Flower for Vase Life and Biochemical Traits

Alstroemeria is one of the most popular cut flowers in European Union owing to its postharvest longevity and broad color spectra. Nevertheless, premature wilting decreases the aesthetic value of flowering branches even before the opening of the secondary florets in the fluorescence. The present study evaluated different biochemical and morphological traits of Alstroemeria cut ...

[ 31 ] - ارزیابی کیفیت غذائی و آنتی اکسیدانی برخی ارقام و ژنوتیپ های انگور در منطقه خرمدره (استان زنجان)

میوه انگور به دلیل دارا بودن انواع فلاونوئید از جمله آنتوسیانین­ها و فلاونول­ها از ارزش غذایی و دارویی بالایی برخوردار است که نوع و درصد این ترکیبات تحت تأثیر ژنوتیپ و شرایط محیطی قرار می­گیرد. بدین منظور خصوصیات بیوشیمیایی و آنتی اکسیدانی 15 ژنوتیپ و رقم تجاری انگور (شاهانی، مکه اوزومی، فلیم سیدلس، ملائی قرمز، گوگلی، بیدانه قرمز ، بید­انه سفید، شرشیرا، گوی اوزوم، کرالوآ، یزدان‌دائی، کرالویی سف...