عزیزاله خیری

استادیار گروه علوم باغبانی - بخش گیاهان دارویی -دانشگاه زنجان

[ 1 ] - تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی

به منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار عناصر آهن، روی و منگنز و در مجموع 15 تیمار بود. محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل‌دهی انجام گرفت. نتایج جدول مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن ه...

[ 2 ] - تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Thymus vulgaris L

آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) متعلق به تیره نعناعیان، دارای سابقه دیرینه به‌عنوان مقوی، ضد نفخ، ضد اسپاسم، ضدالتهاب، ضد سرفه و خلط‌آور در درمان سرماخوردگی و سایر عفونت‌ها می‌باشد از آنجایی که استفاده از فناوری هسته‌ای، جهت افزایش کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان، از روش‌های علمی نوین می‌باشد، این تحقیق برای بررسی اثر اشعه گاما بر صفات مورفولوژی و فیتوشیمیایی گیاه آویشن باغی به‌صورت آزم...

[ 3 ] - تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. از خانواده نعناعیان، یکی از گیاهان دارویی پرمصرف است که علاوه‌بر آثار درمانی به‌عنوان طعم‌دهنده در تولید محصولات غذایی و دارویی مختلف بکار می‌رود. کمّیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه‌بر ژنوتیپ، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار می‌گیرد. از این‌رو به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی و جاسمونیک اسید بر روی کمّیت و کیفیت نعناع فلفلی، آزمایشی به‌صورت فاکتوری...

[ 4 ] - خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد اسانس گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) با کاربرد نیتروژن و آهن

 ریحان (Ocimum basilicum L.) یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی است کـه اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی، آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود. به‌منظور بررسی اثر تیمارهای کود نیتروژن و آهن بر خصوصیات مورفولوژیک و اسانس گیاه ریحان، پژوهشی در سال 1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد برر...

[ 5 ] - اثر کود‌های زیستی و نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گلبرگ زعفران (.Crocus sativus L)

به­منظور بررسی صفات کمی و کیفی گلبرگ زعفران تحت تأثیر منابع مختلف نیتروژن، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1395-1394 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل، کود ازتوبارور-1 (حاوی ازتوباکتر وینلندی) در دو سطح (1/0 و2/0 درصد)، کود نیترو کارا (حاوی باکتری آزورایزوبیوم کائولینودا) در دو سطح (1 و 2 درصد)، ترکیب هر دو کود زیستی در چهار سطح {(1 ...

[ 6 ] - تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی

به منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار عناصر آهن، روی و منگنز و در مجموع 15 تیمار بود. محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل‌دهی انجام گرفت. نتایج جدول مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن ه...

[ 7 ] - بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

نعناع فلفلی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که به صورت گسترده در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با 16 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نی...

[ 8 ] - اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگی‌های کیفی و آنتی‌اکسیدانی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv Fakhri)

استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی، مشکلات زیست­محیطی زیادی ایجاد کرده است؛ بنابراین به­کارگیری ترکیبات ارگانیک و هیومیکی، مخصوصا فولویک اسید، در تولید محصولات باغی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به­منظور بررسی تأثیر فولویک اسید بر صفات کیفی و آنتی­اکسیدانی انگور رقم فخری سفید در چهار سطح صفر، 5/2، 5 و 10 گرم در لیتر به­صورت محلول‌پاشی برگی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام ...

[ 9 ] - بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

نعناع فلفلی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که به صورت گسترده در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با 16 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نی...

[ 10 ] - بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

نعناع فلفلی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که به صورت گسترده در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با 16 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نی...

[ 11 ] - تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی

به منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار عناصر آهن، روی و منگنز و در مجموع 15 تیمار بود. محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل‌دهی انجام گرفت. نتایج جدول مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن ه...

[ 12 ] - تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی Thymus vulgaris L

آویشن باغی (.Thymus vulgaris L) متعلق به تیره نعناعیان، دارای سابقه دیرینه به‌عنوان مقوی، ضد نفخ، ضد اسپاسم، ضدالتهاب، ضد سرفه و خلط‌آور در درمان سرماخوردگی و سایر عفونت‌ها می‌باشد از آنجایی که استفاده از فناوری هسته‌ای، جهت افزایش کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان، از روش‌های علمی نوین می‌باشد، این تحقیق برای بررسی اثر اشعه گاما بر صفات مورفولوژی و فیتوشیمیایی گیاه آویشن باغی به‌صورت آزم...

[ 13 ] - بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیک و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی( Mentha piperita)

نعناع فلفلی یکی از مهمترین گیاهان دارویی است که به صورت گسترده در صنایع دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی اثرات کودهای بیولوژیک نیتروکسین و تیوباسیلوس بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان با 16 تیمار و 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نی...

[ 14 ] - تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی

به منظور بررسی تأثیر عناصر ریزمغذی آهن، روی و منگنز بر برخی خصوصیات گیاه دارویی گل‌گاوزبان باغی، آزمایشی به صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دانشگاه زنجان در سال 1394 انجام شد. تیمارها شامل سطوح صفر(شاهد)، 3 و 6 در هزار عناصر آهن، روی و منگنز و در مجموع 15 تیمار بود. محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در دو مرحله ساقه دهی و گل‌دهی انجام گرفت. نتایج جدول مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین وزن ه...

[ 15 ] - بررسی فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌ی متانولی میوه‌ی چهار گیاه داروئی کارلا، کدوی هالووین، خیار آب‌پران و کدوی مارانکا

این تحقیق با هدف ارزیابی محتوای فنل کل، فلاونوئید کل و فعالیت آنتی اکسیدانی میوه چهار گیاه دارویی کارلا ، خیار آب پران ، کدوی هالووین و کدوی مارانکا انجام گرفت. بدین منظور آزمایشی بصورت کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. بدین صورت که میوه های بالغ این گیاهان از مزرعه پژوهشی دانشگاه زنجان در بازه ی زمانی شهریور تا آذر 1396 برداشت گردید. شاخص های فیتوشیمیایی محتوای فنول کل(روش فولین سیکالتو)، ف...

[ 16 ] - تأثیر اسید‌سالیسیلیک و متیل‌جاسمونات بر ویژگی‌های مورفولوژیکی، فعالیت آنزیمی‌های آنتی‌اکسیدانی و درصد اسانس گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط اقلیمی زنجان

به­­منظور ارزیابی اثر اسید­سالیسیلیک و متیل­جاسمونات و اثرات متقابل آنها بر برخی از ویژگی­های گیاه سرخارگل، آزمایشی به­صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار، در شرایط اقلیمی زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح اسیدسالیسیلیک (صفر، 1 و 2 میلی­مولار) به­عنوان فاکتور اول و متیل­جاسمونات در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 میلی­مولار) به­عنوان فاکتور دوم بودند. صفات مورد ارزیابی شامل...

[ 17 ] - اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی استویا (Stevia rebaudiana Bert.)

در این مطالعه به­منظور بررسی اثر پرولین و اسید سالیسیلیک بر صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا آزمایشی به­صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل پرولین در سه سطح (صفر، 1، 2 میلی­مولار) و اسید سالیسیلیک در سه سطح (صفر، 3/0، 6/0 میلی­مولار) بودند که به­صورت محلول‌پاشی برگی پس از استقرار نشا، در سه مرحله به ف...

[ 18 ] - Biofertilizers effects on quality and quantity characteristics of winter cherry (Physalis alkekengi L.) medicinal plant

In order to study the effects of biofertilizers of nitroxin (0, 2, 4 L.h-1) and biosulphur (0, 2, 4 kg.h-1) Containing “plant growth promotor Bacteria” on quantity and quality of medicinal plant of winter cherry (Physalis alkekengi L.) an experiment in a factorial experiment based on randomized complete block design with nine treatments (Nitroxin 2 and 4 L.h-1, Biosulphur 2 and 4 kg.h-1, Nitrox...

[ 19 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.677.96.4.1575.1610 شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین گیاهان دارویی تیره Fabaceae است که از 4000 سال پیش برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌شده است. این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنتیکی و فنوتیپی در 22 جمعیت مختلف شیرین‌بیان در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از سال ...

[ 20 ] - بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف بومی شیرین‌بیان ( Glycyrrhiza glabra L) در ایران

شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) گیاهی است از تیره پروانه‌آساها، علفی، چند ساله و ایران یکی از کشورهای صادر کننده ریشه آن محسوب می شود. این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد از این رو بررسیتنوع فیتوشیمیایی مناطق مختلف حائز اهمیت است. این تحقیق به منظور بررسی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه های به قطر 2 سانتی‌متر از جمعیت‌های شیرین‌بیان در 15 استان و 30 منطقه ایران در سال 139...

[ 21 ] - اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی

به‌منظور ارزیابی اثر کاربرد‌برگی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر فعالیت آنتی-اکسیدانی آنزیمی وغیرآنزیمی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) تحت شرایط تنش کم‌آبی آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) به‌عن...

[ 22 ] - اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینو بوتیریک اسید بر فعالیت آنتی‌اکسیدانی گیاه کارلا تحت تنش کم‌آبی

به‌منظور ارزیابی اثر کاربرد‌برگی اسید سالیسیلیک، گلایسین بتائین و گاما آمینوبوتیریک اسید بر فعالیت آنتی-اکسیدانی آنزیمی وغیرآنزیمی گیاه دارویی کارلا (Momordica charantia L.) تحت شرایط تنش کم‌آبی آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) به‌عن...

[ 23 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی

سابقه و هدف: شیرین‌بیان گیاهی چند ساله و از خانواده Fabaceae است که بومی نواحی مدیترانه، جنوب روسیه و آسیا بوده ولی امروزه در سراسر اروپا، خاورمیانه و آسیا کشت می‌شود. این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد. هر چند از شمال تا جنوب ایران گیاه شیرین بیان به‌صورت خودرو می‌روید، ولی از آنجا که این گیاه را با ریشه از زمین بیرون می‌آورند، بتدریج از میزان آن در طبیعت کاسته می‌شود، به‌طوریکه در استان‌...

[ 24 ] - Effect of phenylalanine and tryptophan on morphological and physiological characteristics in colocynth (Citrullus colocynthis L.)

The medicinal plant bitter apple belongs to Cucurbitaceae family. To study the effect of phenylalanine and tryptophan amino acids on morphological and physiological characteristics of Citrullus colocynthis L., an investigation was conducted according to a completely randomized block design with four treatments and three replications in University of Zanjan, Iran. The studied factors were consis...

[ 25 ] - بررسی و مقایسه صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه داروئیpulegium L. Mentha در رویشگاه‌های مختلف طبیعی و زراعی استان گیلان

گیاه داروئی پونه معطر (pulegium L. Mentha) متعلق به تیره نعنا، گیاهی با ارزش­های سودمند تجاری و صنعتی است که به علت سنتز ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮه ﭘﻮﻟﮕﻮن با اثر ضدﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و آنتی‌اکسیدان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دارویی ﻗﺮار می­گیرد. این تحقیق با هدف بررسی صفات مورفولوژیکی و تنوع فیتوشیمیایی اسانس توده­های مختلف پونه معطر جمع­آوری شده از سه رویشگاه­ طبیعی: ضیابر، ماسال و آبکنار در مرحله گلدهی در استان گیل...

[ 26 ] - Effects of nitroxin and ammonium sulfate on some of the traits of Marrubium vulgare L.

In order to study the effect of nitroxin bio-fertilizers (0, 3 and 6 liters per hectare) and ammonium sulfate fertilizer (0, 75 and 150 kg.ha-1) on yield, phytochemical, phenotypic and trace elements of Marrubium vulgare L., a factorial experiment based on completely randomized block design with three replications was conducted at Zanjan University in 2017. Nitroxin bio-fertilizer and ammonium ...

[ 27 ] - Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.

Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) as a strategic and highly valuable medicinal plant in Iran with numerous beneficial pharmaceutical properties contributes substantially to Iranian herbs exports. In the present study, a variation on the phytochemical and antioxidant activity of 25 populations of valuable and profitable medicinal plant of G. glabra was investigated. The climate variables and soil...

[ 28 ] - Study of Genetic Diversity of Glycyrrizha glabra L. Populations Using ISSR Molecular Markers

Twenty-two G. glabra populations were used to study the genetic diversity of ISSR molecular markers. 12 primers were used to amplification of genomic DNA fragments of G. glabra populations. High genetic diversity based on ISSR markers was observed among individuals. A total of 130 bands were formed and 105 bands were polymorphic. The mean polymorphism percentage among studied populations was 80...