جواد هادیان

دانشیار، پژوهشکدۀ گیاهان و مواد اولیۀ دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

[ 1 ] - بررسی تنوع ریخت‌شناختی و ترکیب‎پذیری عمومی در بین خانواده‌های خواهر- بردار ناتنی سرخارگل

سرخارگل (Echinacea purpurea L.) یکی از گیاهان دارویی با ارزش از خانوادۀ کاسنی (Asteraceae) است که توانسته در دو دهة اخیر جایگاه مهمی در صنایع داروسازی پیدا کند. اندام­های مختلف گیاه به‎ویژه ریشه­های آن حاوی ترکیب‌های دارویی ارزشمندی است که در تحریک سامانة ایمنی بدن برای مقابله با عامل‌های ویروسی و باکتریایی اثرگذاری‌های شگرفی دارد. با توجه به ارزش اقتصادی شایان توجه و اهمیت دارویی سرخارگل، اصلا...

[ 2 ] - ارزیابی تأثیر پوتریسین در القای تحمل به خشکی و تغییر فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده در گیاه بابونۀ آلمانی (Matricaria Chamomilla L.)

هدف آزمایش بررسی و ارزیابی تأثیر محلول‌پاشی پوتریسین (پلی‌آمین) بر روی میزان فعالیت آنزیم‌های ضداکسنده (آنتی‌اکسیدان) در گیاه بابونۀ آلمانی تحت تنش‌خشکی بود. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح شرایط (رژیم) رطوبتی (87 و 43 درصد ظرفیت مزرعه‌ای)، محلول‌پاشی پوتریسین (غلظت‌های 0 و 1/0 میلی‌مولار) و ارقام بابونۀ آلمانی (بادگلد و اصلاح‌شدۀ مجاری) بود. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل ت...

[ 3 ] - بررسی تغییرات جذب عناصر کم‌مصرف و پرمصرف در گیاه دارویی پونه (Mentha Pulegium L.) کشت شده در شرایط گلخانه‌ای تحت تاثیر عناصر مس و روی

در این پژوهش، جذب عناصر کم‌مصرف و پر مصرف توسط گیاه دارویی پونه در یک خاک دچار کمبود و بیش‌بود عناصر مس و روی مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل شامل سه سطح مس ( صفر، 5 و 25 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک از منبع سولفات مس) و سه سطح روی (صفر، 10 و 50 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی) و برهمکنش آنها در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه طراحی و اجرا شد. نتایج نشا...

[ 4 ] - بررسی صفات مرفولوژیکی، محتوای رزمارینیک اسید و برخی خصوصیات اکولوژیکی جمعیت‌های مختلف مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad)

مرزه رشینگری (Satureja rechingeri) گیاهی انحصاری ایران و دارای پراکنش محدود در استانهای ایلام و خوزستان می‌باشد. در این مطالعه که در سال 1392 انجام شد به بررسی برخی صفات مرفولوژیکی، بازده اسانس، محتوای رزمارینیک اسید و خصوصیات اکولوژیکی در بین جمعیت­های مختلف این گیاه پرداخته شد. رویشگاه­های شناسایی شده مرزه رشینگری در مناطق نیمه‌گرمسیری استان­های خوزستان و ایلام در طول جغرافیایی 32 تا 33 درجه ...

[ 5 ] - وراثت پذیری صفات عملکردی و مرفولوژیکی همگروه های مرزه رشینگری

گیاه مرزه رشینگری متعلق به خانوادهی نعناعیان یکی از گونه های مرزه انحصاری ایران است که به دلیل داشتن کارواکرول بالا در اسانس در صنایع دارویی استفاده آن رو به گسترش می باشد. برنامه اهلی سازی و اصلاح رقم مناسب از این گیاه جهت کشت از چند سال پیش در ایران آغاز شده است. در غربالگری اولیه 1200 جمعیت از 12 رویشگاه و کشت در شرایط محیطی یکسان، نهایتا تعداد 58 همگروه برتر از این گیاه شناسایی شدند. در این...

[ 6 ] - بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

گونه‌های جنس آویشن (Thymus L.) از مهم‌ترین گیاهان دارویی هستند که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانوی تیمول و کارواکرول، مصارف گسترده‌ دارویی دارند. در این تحقیق اثر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس هشت گونه از آویشن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو سطح آبیاری 25 و 50 درصد به‌ترتیب مربوط به تنش‌های خشکی ملایم و شدید نسبت به ظ...

[ 7 ] - اثر تنش خشکی روی برخی خصوصیات مورفولوژیکی، کمیت و کیفیت اسانس در اسطوخودوس

به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف تنش آبی بر رشد، عملکرد و ترکیب اسانس برگ گیاه اسطوخودوس، آزمایشی گلدانی برپایۀ طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار، در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1393 انجام گرفت. تیمارهای تنش آبی شامل 100، 85، 70­، 55 و 40 درصد ظرفیت ­زراعی بودند. نتایج تجزیه‌های آماری نشان داد تنش آبی اثر معناداری بر مؤلفه‌های رشدی، درصد و ترکیب اسانس داشت .با کاهش مقدار...

[ 8 ] - تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L)

مصرف کودهای آلی نظیر ورمی‌کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده در یک سیستم مبتنی بر کشاورزی پایدار ضمن حفظ سلامت خاک باعث بهبود رشد و عملکرد گیاهان نیز می‌گردد. به همین منظور آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی روی گیاه دارویی نعناع سبز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبتهای حجمی صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از ورمی کمپوست کمپ...

[ 9 ] - تحلیل اثر تنش شوری و سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica .Jamzad)

مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) یک گیاه دارویی با ارزش متعلق به تیره نعناعیان می باشد که در مناطق گرم و خشک جنوب غربی ایران می روید. در پژوهش حاضر اثر غلظت های 0، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار شوری(NaCl) و غلظت های 0، 5/0 و 0/1 میلی مولار سالیسیلیک اسید (SA) در طرح فاکتوریل و به صورت کاملا تصادفی با 8 تکرار در کشت گلخانه ای روی پارامترهای بیوشیمایی و فیزیولوژیکی این گونه در بخش های هوایی ...

[ 10 ] - واکاوی اثر تنش خشکی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه به-لیمو Lippia citriodora H.B.K.

استفاده از گیاهان داروئی برای درمان بیماری‌ها در انسان بیشینه طولانی دارد. تخمین زده شده که بیش از 10% از گونه های گیاهی استفاده داروئی داشته باشند. گیاهان متاثر از فاکتور های محیطی مختلفی، همانند خشکی می‌باشند. خشکی با برهم زدن توازون اسمزی گیاهان موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می‌شود. همچنین باعث القاء گونه های واکنشگر اکسیژن می‌شود که به سلول های گیاهی آسیب می-رساند. هدف از اجرای این طرح بررسی ...

[ 11 ] - ارزیابی تغییرات جذب عناصر معدنی در گیاه دارویی بالنگوی شهری (Lallemantia iberica) تحت تاثیر مقادیر مختلف مس و روی

روی و مس از عناصر غذایی ضروری کم‌مصرف گیاه و در غلظت‌های زیاد، عاملی تنش‌زا برای گیاهان و محدودکنندة رشد و جذب سایر عناصر غذایی‌ به‌شمار می‌روند. هدف این پژوهش، بررسی جذب عناصر کم‌مصرف (مس، روی، آهن و منگنز) و پرمصرف (فسفر و پتاسیم) در گیاه دارویی بالنگوی شهری در خاک دچار کمبود، کفایت و بیش‌بود عناصر مس و روی است. تیمارها شامل سه سطح مس (صفر، 5 و 25 میلی‌گرم مس در کیلوگرم از منبع سولفات مس) و س...

[ 12 ] - تغییرات شاخص‏ های فیزیولوژیک و نمایه متابولیتی مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica) در پاسخ به تنش خشکی

مرزه خوزستانی یکی از نه گونه انحصاری جنس مرزه در ایران محسوب می‏شود که به‎دلیل داشتن ترکیب فنلی کارواکرول در اسانس و اسیدهای فنلی رزمارینیک و کافئیک در عصاره، دارای اثرات ضد میکروبی قوی می‌باشد که در درمان تعدادی از بیماری‌ها مؤثر است. در این تحقیق، تنش خشکی از طریق روش قطع آبیاری در مرحله گلدهی بر یک کلن از مرزه خوزستانی اعمال شد. نمونه‌برداری در فواصل سه روز و در پنج مرحله انجام شد و تعدادی ا...

[ 13 ] - تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)

مصرف کودهای آلی در نظام کشاورزی پایدار، علاوه بر کاهش خطرات زیست­محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، از طریق بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک موجب پایداری تولید محصولات کشاورزی می‌گردد. به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی ورمی کمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ بر صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان، آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در گروه علوم باغبانی د...

[ 14 ] - بررسی ویژگی‌های رشدی و اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) با کاربرد مس و روی

چکیده        مس و روی از عناصر کم‌مصرف ضروری بوده و جزء فلزات سنگین طبقه‌بندی می‌شوند، بنابراین کمبود و بیش‌بود آن‌ها در خاک، موجب بازدارندگی رشد گیاهان می‌شود. هدف از این تحقیق، بررسی اثر غلظت‌های متفاوت مس و روی بر برخی از صفات مورفولوژیک، میزان اسانس و هم‌چنین تعیین سرنوشت این عناصر در فرآیند اسانس‌گیری است. آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل شامل مصرف خاکی مس (صفر، پنج و 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم...

[ 15 ] - بررسی اثر تنش خشکی بلندمدت بر کمیت و کیفیت اسانس گونه‌های مختلف جنس Thymus spp

گونه‌های جنس آویشن (Thymus L.) از مهم‌ترین گیاهان دارویی هستند که به‌دلیل سنتز متابولیت‌های ثانوی تیمول و کارواکرول، مصارف گسترده‌ دارویی دارند. در این تحقیق اثر تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس هشت گونه از آویشن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو سطح آبیاری 25 و 50 درصد به‌ترتیب مربوط به تنش‌های خشکی ملایم و شدید نسبت به ظ...

[ 16 ] - ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) با استفاده از تجزیه تشخیص کانونیکی

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.677.96.4.1575.1610 شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین گیاهان دارویی تیره Fabaceae است که از 4000 سال پیش برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌شده است. این مطالعه برای ارزیابی و تشخیص منابع تنوع ژنتیکی و فنوتیپی در 22 جمعیت مختلف شیرین‌بیان در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از سال ...

[ 17 ] - تعیین دُز مناسب و بررسی تأثیر پرتوگاما بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه Arnica chamissonis ssp. Foliosa

آرنیکای چامیسو با نام علمی Arnica chamissonis  ssp. foliosa گیاهی چندساله، ریزوم‌دار، با مصارف دارویی از خانواده کاسنی و بومی آمریکای شمالی و کانادا است. القای جهش روشی کاربردی برای افزایش تنوع ژنتیکی در جهت دستیابی به اهداف اصلاحی می‌باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر دُزهای مختلف اشعه گاما (0، 100، 200، 300، 400 و 500) بر صفات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه بذر Arnica chamissonis(نظیر طول ساقه­...

[ 18 ] - بررسی و مقایسه فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی جمعیت های مختلف بومی شیرین‌بیان ( Glycyrrhiza glabra L) در ایران

شیرین بیان (Glycyrrhiza glabra L.) گیاهی است از تیره پروانه‌آساها، علفی، چند ساله و ایران یکی از کشورهای صادر کننده ریشه آن محسوب می شود. این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد از این رو بررسیتنوع فیتوشیمیایی مناطق مختلف حائز اهمیت است. این تحقیق به منظور بررسی محتوای ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ریشه های به قطر 2 سانتی‌متر از جمعیت‌های شیرین‌بیان در 15 استان و 30 منطقه ایران در سال 139...

[ 19 ] - پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی

گیاه مورد (Myrtus communis L.) که در مناطق خشک و نیمه خشک کشور پراکنش دارد، به علت ارزش­هایش در زیباسازی محیط، توسعه فضاهای سبز شهری و برون شهری، احیاء اکوسیستم‌های طبیعی و مصارف دارویی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تلقیح میکروارگانیسم­ها روی تغییرات فیزیولوژیک نهال‌های مورد (Myrtus communis L.) در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایش گلخانه‌ای به صو...

[ 20 ] - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی

سابقه و هدف: شیرین‌بیان گیاهی چند ساله و از خانواده Fabaceae است که بومی نواحی مدیترانه، جنوب روسیه و آسیا بوده ولی امروزه در سراسر اروپا، خاورمیانه و آسیا کشت می‌شود. این گیاه در مناطق مختلف ایران رویش دارد. هر چند از شمال تا جنوب ایران گیاه شیرین بیان به‌صورت خودرو می‌روید، ولی از آنجا که این گیاه را با ریشه از زمین بیرون می‌آورند، بتدریج از میزان آن در طبیعت کاسته می‌شود، به‌طوریکه در استان‌...

[ 21 ] - تأثیر پرتوتابی لجن فاضلاب بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در گیاه دارویی ریحان در شرایط گلخانه‌ای

اثر لجن فاضلاب در سطوح صفر، 15، 30 و 60 گرم بر کیلوگرم خاک که در معرض پرتو گاما با دزهای صفر، 5، 10 و kGy 20 قرار گرفته بودند، بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در ریشه و شاخساره گیاه ریحان بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده در سطوح 15 و 30 گرم بر کیلوگرم خاک سبب افزایش جذب فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم ریشه و شاخساره و نیتروژن شاخساره گردید. کاربرد 60 گرم بر ...

[ 22 ] - Influence of CeO2-Nanoparticles on morpho-physiological tritas and tanshinone contents of roots in Salvia miltiorrihiza Bunge upon foliar and soil application methods

Background: Cerium oxide nanoparticles (CeO2NPs) may differentially affect physiological and metabolic processes of plants depends on plant species, culture conditions, concentrations and application methods. Objective: Evalaution of the effects of different concentrations of CeO2NPs through two different methods at two growth stages on morpho-physiological and phytochemicqal characteristics of...

[ 23 ] - Investigation of Phytochemical Variability, Antioxidant Activity and Ecological Conditions of Native Iranian Glycyrrhiza glabra L.

Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) as a strategic and highly valuable medicinal plant in Iran with numerous beneficial pharmaceutical properties contributes substantially to Iranian herbs exports. In the present study, a variation on the phytochemical and antioxidant activity of 25 populations of valuable and profitable medicinal plant of G. glabra was investigated. The climate variables and soil...

نویسندگان همکار

Azizollah Kheiry 4  

Ghasem Eghlima 4  

Mohsen Sanikhani 4  

Mitra Aelaei 4  

بابک متشرع زاده 3  

بهنام عسگری لجایر 3  

بهروز شیران 2  

حسین زینلی 2  

کاظم یوسف‌زاده 2  

بهروز اسماعیل پور 2  

غلامرضا ثواقبی 2  

علیرضا یاوری 1  

لیلا تبریزی 1  

مجید شکرپور 1  

حسین نظرلی 1  

علی احمدی 1  

حسن اسماعیلی 1  

حسن رضادوست 1  

محمد حسین میرجلیلی 1  

علیرضا مطلبی آذر 1  

قاسم اقلیما 1  

حسن سلطانلو 1  

سارا خراسانی نژاد 1  

سیده ساناز رمضانپور 1  

صادق آتشی 1  

زهرا کیانی 1  

سولماز فتح العلومی 1  

علی اشرف سلطلانی 1  

حسن ابراهیم زاده معبود 1  

زهرا آریان 1  

محمد جواد مرآتی 1  

مسعود میرمعصومی 1  

حسن ابراهیم زاده 1  

عبدل محمدی 1  

مسعود میر معصومی 1  

آناهیتا شریعت 1  

قاسم کریم زاده 1  

محمد حسن عصاره 1  

حمیده فاطمی 1  

ملک حسین شهریاری 1  

مهدی رحمانیان 1  

حمایت عسگری لجایر 1  

بهنام ناصریان 1  

قاسم کریم زاده 1  

مژده اسدی 1  

سید علی محمد مدرس ثانوی 1  

صغری عزیزی 1  

علیرضا فلاح 1  

مسعود طبری کوچکسرایی 1  

ابراهیم مقیسه 1  

محمد مسافری 1  

Ghorbanpour, Mansour 1  

Paryan, Simin 1  

Samad Nejad Ebrahimi 1