بهروز اسماعیل پور

دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

[ 1 ] - بررسی تأثیر تغذیۀ برگی سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاه نعناع در شرایط تنش کادمیوم

سیلسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین است که وجود یا کاربرد آن تأثیر زیانبار فلزهای سنگین را بهبود می‌بخشد. به‌منظور بررسی تأثیر سیلسیم در افزایش تحمل به آلودگی کادمیوم در نعناع، آزمایشی در سال 94-1393 به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار در گلخانۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف کادمیوم (0، 50، 100، 250 میلی­گرم در کی...

[ 2 ] - تأثیر پیش‌تیمار بذر با آب بر جوانه‌زنی، رشد و فعالیت آنزیم‌های پاداکسندۀ گیاهچه‌های گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم

کادمیوم یکی از فلزهای سنگین و از جمله آلاینده‌های مهم محیط‌زیست است که جوانه‌زنی و رشد و نمو گیاهان را مهار می‌کند، لذا در این شرایط استفاده از روش‎هایی که جوانه‎زنی گیاه را تحریک کند ضروری به نظر می‎رسد. در این تحقیق تأثیر پیش‌تیمار بذر با آب (هیدروپرایمینگ) بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌های گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) در شرایط تنش کادمیوم به­صورت فاکتوریل در قالب ...

[ 3 ] - تاثیر پسماند کمپوست قارچ بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر پرمصرف در کاهو رقم"سیاهو"(Lactuca sativa L.)

امروزه به منظور نیل به تولید پایدار، استفاده از اصلاح کننده‌های آلی نظیر کمپوست قارچ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش گلخانه‌ای، تاثیر مصرف پسماند کمپوست قارچ خوراکی بر خصوصیات رشد رویشی و غلظت عناصر غذایی پرمصرف (N, P, K, Ca) در کاهو رقم"سیاهو" در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار مطالعه شد. تیمار‌های آزمایشی شامل نسبت‌های حجمی صفر ، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از پسماند کمپوست قارچ به...

[ 4 ] - تأثیر کاربرد مقادیر مختلف کمپوست مصرف شده پرورش قارچ دکمه‌ای و نوع پایه بر رشد و عملکرد گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای رقم سیندا

In order to investigate the effects of spent mushroom compost and grafting on  growth and yield of greenhouse tomato cv. Synda, a factorial experiment based on  completely randomized design with 5 replications was carried out in Greenhouse of Mohaghegh Ardabili University in 2012. Tomato plants as scion, grafted on Synda and rootstocks of Yedi and Kingkong, and none-grafted plants (as...

[ 5 ] - تأثیر تغذیه سیلیکون بر تخفیف اثرات زیانبار تنش نیکل در گیاه ریحان Osimum basilicum L.

Nickel is  an essential microelement for plant growth, but upper levels of this element serve as heavy metal  which create toxic effects on plants and human. Application of mineral nutrition is a useful strategy for overcoming of this serious problem.  In order to investigate the effects silicon nutrition on growth and physiology indices of basil (Ocimum basilicum L.) under nicke...

[ 6 ] - تاثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه‌ای

In order to investigate the effects of simultaneous application of vermicompost and putrescine on reproductive characteristics and biochemical traits of greenhouse cucumbers greenhouse cv Yalda a factorial Pot experiment, based on completely randomized design with three replications was conducted in of Mohaghegh Ardabili University in 2014. Experimental treatments include Substrates containing ...

[ 7 ] - تأثیر اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول بر رشد و صفات فیزیولوژیک ریحان در شرایط تنش کم آبی

Drought stress is a limiting factor for production in agriculture. In order to evaluate the impact of plant growth regulators, Salicylic acid and Paclobutrazol on growth and physiological traits of Sweet Basil (Ocimum basilicum) under drought stress condition, a factorial pot experiment based on Randomized complete design with 4 replication was carried out at research greenhouse of Mohaghegh Ar...

[ 8 ] - اثر پیش‌تیمار بذر با اسید سالیسیلیک و پلی آمین‌ها بر فعالیت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه تحت تنش دمای پایین

In order to investigate the effects of seed priming by plant growth regulators( salicylic acid, spermine and spermidine) on some physiological and biochemical characteristics of Okra (Abelmoschus esculentus CV Basenti) under low temperature stress a completely randomized design was conducted at 2014. Experimental treatments include priming of okra seeds with 0.1 mM concentration of Salicylic Ac...

[ 9 ] - تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L)

مصرف کودهای آلی نظیر ورمی‌کمپوست و کمپوست قارچ مصرف شده در یک سیستم مبتنی بر کشاورزی پایدار ضمن حفظ سلامت خاک باعث بهبود رشد و عملکرد گیاهان نیز می‌گردد. به همین منظور آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در گلخانه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی روی گیاه دارویی نعناع سبز اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل نسبتهای حجمی صفر (شاهد)، 10، 20، 30، 40 و 50 درصد از ورمی کمپوست کمپ...

[ 10 ] - تاثیر پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی سوسک کلرادو سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae در شرایط مزرعه ای

سوسک کلرادوی سیب­ زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera: Chrysomelidae یکی از آفات خسارت­زای سیب­ زمینی می­باشد. در این آزمایش اثر دز توصیه شده­ ای مزرعه­ ای سه حشره­ کش پیریدالیل، تیامتوکسام و لوفنورون روی لارو سوسک کلرداوی سیب­زمینی در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در چهار تکرار در شرایط مزرعه ­ای مورد بررسی قرار گرفت. میزان مرگ و میر در 1، 3، 5، 7، 10، 13، 15 و 20 روز پس از سمپاشی ثب...

[ 11 ] - تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پیش‌ تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگی در شرایط دمای پایین با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد.فاکتورهای آزمایش شامل پیش‌تیمار بذر با اسپرمین 1/5 میلی‌مولار، اسپرمیدین 0/5 میلی‌مولار، پوترسین 0/5 میلی‌مولار، متیل‌جاسمونات 0/22 میلی‌مولار، آب  مقطر و بدون پیش‌تیمار (شا...

[ 12 ] - تأثیر محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیسیم بر برخی شاخص‌های مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش فلز سنگین سرب

سیلیسیم دومین عنصر فراوان در کره زمین می‌باشد که می‌تواند اثرات مضر فلزات سنگین را تخفیف دهد. به‌منظور بررسی اثر تغذیه با سطوح نانوذرات سیلیسیم بر شاخص‌های رشدی و فیزیولوژی گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط تنش سرب، یک آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه محقق اردبیلی با رطوبت نسبی 40 تا 50% و میانگین شدت نور 434 لوکس در سال زراعی 96-1395 ان...

[ 13 ] - تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)

ریشه‌های موئین از قابلیت سنتز و تجمع متابولیت‌های ثانویه گیاهی برخوردار هستند. در دهه‌های اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای به سنتز ترکیب‌های ثانویه ارزشمند در ریشه‌های موئین معطوف شده‌است. این تحقیق به‌منظور بهینه‌سازی القاء و شرایط کشت ریشه معمولی و ریشه موئین گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA انجام شد. این تحقیق طی دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول به...

[ 14 ] - اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر رشد و ترکیب‌های اسانس مرزه (Satureja hortensis L.)

به‌منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید و پوتریسین بر عملکرد گیاه، عملکرد اسانس و اجزای اسانس گیاه مرزه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. سالیسیلیک اسید به‌صورت محلول‌پاشی، در 4 غلظت (0، 1، 2 و 3 میلی‌مولار بر لیتر) و محلول‌پاشی پوتریسین نیز در 5 غلظت (0، 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‌مولار بر لیتر) در سه مرحله (مرحله شروع ساقه‌‌دهی، ابتدای مرحله غنچه‌دهی، شروع ...

[ 15 ] - تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

سوسن چلچراغ از گونه‌های خودروی جنس سوسن است که در بخش‌های شمالی ایران می‌روید. این گونه به‌عنوان یک گل جدید، دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی، جهت عرضه در بازار جهانی می‌باشد. استفاده از روش‌های کشت بافت می‌تواند امکان تولید گیاه را در سطح وسیع از تعداد کم نمونه میسر ‌سازد. کاربرد فراصوت به‌عنوان یک محرک فیزیکی به همراه تنظیم‌کننده‌‌های رشد به‌عنوان محرک شیمیایی می‌تواند در تکثیر این گ...

[ 17 ] - تأثیر پیش‌تیمار بذر با باکتری‌های محرک رشد بر رشد رویشی، صفات بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus L.) تحت تنش دمای پایین

در این بررسی آزمایشی در دانشگاه محقق اردبیلی به­صورت طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1393 اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل پیش‌تیمار بذر با سویه­های1، 10، 19 و 150 باکتری سودوموناس پوتیدا، سویه­های 69 و 159 باکتری سودوموناس فلورسنس، تیمار تلفیقی باکتری سودوموناس پوتیدا سویه 19 و باکتری سودوموناس فلورسنس سویه 159 و تیمار شاهد (بدون تلقیح) بود. گیاهان تا مرحله شش­برگی در گلخانه نگهداری شدند،...

[ 18 ] - تاثیر کودهای آلی بر صفات مورفولوژیک، درصد و ترکیبات اسانس گیاه دارویی ریحان (.Ocimum basilicum L)

مصرف کودهای آلی در نظام کشاورزی پایدار، علاوه بر کاهش خطرات زیست­محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، از طریق بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک خاک موجب پایداری تولید محصولات کشاورزی می‌گردد. به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی ورمی کمپوست و کمپوست مصرف شده قارچ بر صفات مورفولوژیک، درصد اسانس و اجزای اسانس گیاه دارویی ریحان، آزمایشی به صورت گلدانی در قالب طرح کاملاً تصادفی در گروه علوم باغبانی د...

[ 19 ] - تأثیر پایه پیوندی و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بستر بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه گوجه‌فرنگی

        به منظور بررسی تاثیر پیوند و ورمی­کمپوست بر رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گوجه­فرنگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار در سال 1392 در گلخانه­ دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی در این آزمایش شامل پایه­های مختلف (رقم سیندا پیوند­ شده روی پایه­های یدی­، کینگ­کنگ و بدون پیوند­­(شاهد) و درصدهای مختلف ورمی‌کمپوست (صفر، 15، 30، 45 و 60 درصد) بود. پارامت...

[ 20 ] - تأثیر قارچ میکوریزا بر رشد و عملکرد فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum.L) تحت شرایط تنش خشکی

In vitro production is one of the fast and low-cost methods for mass propagation of horticultural crops. But, in vitro plantlets are more sensitive than others and need more adaptation against climatological factors. In order to investigate the symbiosis effects of two species of mycorrhizal fungi on growth and yield of sweet pepper (Capsicum annum L.) cv Inspiration, under drought-stress condi...

[ 21 ] - اثر پیش‌تیمارهای هورمونی و آبی بر جوانه‌زنی بذر و رشد و خصوصیات بیوشیمیایی گیاهچه گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L)

In order to study the effects of hormone and hydroprimng on seed germination, growth and antioxidant enzymes activity of borage seedling, an experiment was carried out based on completely randomized design with three replications at the University of Mohaghegh Ardabili in 2015. The Experimental treatments were seed priming with gibberellin (50, 100, 150 ppm for 12, 24, 48 hours) and salicylic a...

[ 22 ] - تأثیر پیش تیمار بذر بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه گوجه فرنگی

این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پیش‌ تیمار بذر بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گوجه‌فرنگی در شرایط دمای پایین با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 اجرا شد.فاکتورهای آزمایش شامل پیش‌تیمار بذر با اسپرمین 1/5 میلی‌مولار، اسپرمیدین 0/5 میلی‌مولار، پوترسین 0/5 میلی‌مولار، متیل‌جاسمونات 0/22 میلی‌مولار، آب  مقطر و بدون پیش‌تیمار (شا...

[ 23 ] - Effect of Seed Priming by Salicylic Acid and Paclobutrazol on some Agronomical and Physiological Traits of Parsley (Petroselinum Sativum Mill.) under Drought Stress

In order to investigate the effects of seed priming by salicylic acid (SA) and Paclobutrazol (Pa) on parsley, as a medicinal plant, under drought stress, a factorial experiment, based on completely randomized design with four replications, was performed at the Research Greenhouse and Laboratory of Department of Horticulture, University of Mohaghegh Ardabili. Experimental treatments included fiv...

[ 24 ] - Effect of silicon nutrition on growth, physiology and biochemical of dill (Anethum graveolens L) under Pb stress conditions.

Silicon is one of the beneficial elements for plants, recent studies have shown that this element plays a very important role in plant resistance to environmental stresses, including heavy metal stress. To evaluate the effect of silicon foliar spraying on increasing tolerance to lead contamination in dill (Anethum graveolens L) a factorial experiment based on completely randomized design with f...

[ 25 ] - تأثیر کاربرد ورمی‌کمپوست و پوترسین بر شاخص‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی خیار (Cucumis sativus L.)

 این تحقیق به‌منظور ارزیابی استفاده از ورمی‌کمپوست و پوترسین بر خصوصیات مورفولوژیکی، رنگدانه‌های فتوسنتزی و عملکرد گیاه خیار گلخانه‌ای رقم یلدا انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل ورمی‌کمپوست (صفر، 20، 40 و 60 درصد حجمی) و محلول‌پاشی پوترسین (صفر، 5/0، 1 و 5/1 میلی‌مولار) بود. نتایج نشان د...

[ 26 ] - اثر نیتریک اکسید بر فیزیولوژی و متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش خشکی

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.601.96.4.1575.1610 تنش خشکی به‌عنوان یکی از مهمترین تنش غیرزیستی نقش زیادی در کاهش عملکرد گیاهان دارویی دارد. به‌منظور بررسی تأثیر نیتریک اکسید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) توده بومی شهرری در شرایط تنش خشکی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه ...

[ 27 ] - باززایی گیاه بنفشه معطر (Viola odorata) از طریق کالوس‌های حاصل از دمبرگ

بنفشه معطر (Viola odorata)، یک گیاه دارویی با ارزش دارویی منحصر به­فرد می­باشد که برداشت بیش از اندازه این گیاه دارویی از طبیعت منجر به کاهش زیستگاه­های طبیعی آنها می­شود. تکثیر درون­شیشه­ای، روش قدرتمندی برای تکثیر در سطح وسیع گونه­های مهم تجاری و حفظ ژرم­پلاسم گونه­های در معرض انقراض محسوب می­شود. مطالعه حاضر، به­منظور فراهم­ساختن پروتکلی کارآمد برای کالوس­زایی و اندام­زایی درون­شیشه­ای بنفشه...

[ 28 ] - Effects of Seaweed Extract on Physiological and Biochemical Characteristics of Basil (Ocimum basilicum L.) under Water-Deficit Stress Conditions

Drought stress is one of the most important restricting factors for plant yield in arid and semi-arid regions. Seaweed extract, as a biofertilizer, enhances plant resistance against abiotic stresses via accelerating seed germination, root growth enhancement and uptake of plant nutrients. The present research was carried out to investigate the effects of foliar spraying of Ascophyllum nodosum se...

[ 29 ] - Effect of total nitrogen content and NH4+/NO3- ratio on biomass accumulation and secondary metabolite production in cell culture of Salvia nemorosa

Woodland sage (Salvia nemorosa) is an important native medicinal plant in Iran and is considered as a rich source of phenolic and flavonoids compounds. The present research was conducted with respect to the optimization of medium for biomass accumulation and secondary metabolite production in cell suspension culture of S. nemorosa. In this research the effects of total nitrogen content (0, 15, ...

[ 30 ] - Induction of resistance to Cadmium heavy metal stress in the produced seeds of pea after inoculation by pseudomonas bactery and boron nano chelate

In order to evaluate the effect of Inoculation by pseudomonas plant growth promotinh rhizobacteria and  foliar application of boron-nanochelate of pea( Pisum sativum L.) mother plants on germination traits and seedling growth of produced seeds under Cadmium stress a factorial experiment based on completely randomized design with four replications was conducted. Experimental treatments were 12 c...

نویسندگان همکار

Fatemi, H. 12  

Fatemi, Hamideh 4  

Mahmoodi, Fatemeh 3  

سرور خرم دل 3  

علی اشرف سلطانی طولارود 3  

حمیده فاطمی 2  

زارع, ناصر 2  

شیخ زاده مصدق, پریسا 2  

کبری عبدالهی 2  

توکلی حور, نصیبه 2  

پریسا جلیل وند 2  

Hamid Reza Heydari 2  

مختار حیدری 2  

جواد هادیان 2  

مهدی محب الدینی 2  

Moradi, M. 2  

مهری مهدوی 1  

اسماعیل گلی کلانپا 1  

ناصر امانی 1  

داوودی, مرضیه 1  

راستگو, ساسان 1  

پرمون, قاسم 1  

عقلمند, سمیه 1  

بهادری, سمیه 1  

شیخ زاده, پریسا 1  

زهرا کیانی 1  

سولماز فتح العلومی 1  

قدیر نوری قنبلانی 1  

هوشنگ رفیعی دستجردی 1  

علی نعمت الله زاده 1  

حمیرا هادیزاده 1  

بهلول عباس‌زاده 1  

عزیزه فرجی 1  

فاطمه سفیدکن 1  

کاظم خاوازی 1  

زهرا عظیم زاده 1  

ملیحه عرفانی 1  

سمیه عقلمند 1  

سمیه بهادری 1  

علی اشرف سلطانی طولارود 1  

پیمان عباس‌زاده دهجی 1  

ملک حسین شهریاری 1  

مهدی رحمانیان 1  

مهدی محب الدینی 1  

اسماعیل چمنی 1  

سیده نسترن حسینی درویشانی 1  

ولی اله قاسمی عمران 1  

Esmaeil Chamani 1  

Nabipour sanjid, Roghayeh 1  

Torabi gigloo, Mousa 1