تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

نویسندگان

  • اسماعیل چمنی استاد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • زهرا عظیم زاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • ملیحه عرفانی دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  • مهدی محب الدینی دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
چکیده مقاله:

سوسن چلچراغ از گونه‌های خودروی جنس سوسن است که در بخش‌های شمالی ایران می‌روید. این گونه به‌عنوان یک گل جدید، دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی، جهت عرضه در بازار جهانی می‌باشد. استفاده از روش‌های کشت بافت می‌تواند امکان تولید گیاه را در سطح وسیع از تعداد کم نمونه میسر ‌سازد. کاربرد فراصوت به‌عنوان یک محرک فیزیکی به همراه تنظیم‌کننده‌‌های رشد به‌عنوان محرک شیمیایی می‌تواند در تکثیر این گیاه مؤثر باشد. بدین منظور ریزنمونه‌های فلس این گیاه پس از قرارگیری در حمام فراصوت، در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های مختلف NAA و BA به تنهایی و یا به‌صورت ترکیب با یکدیگر کشت گردیدند. این آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه‌ی طرح کاملاً تصادفی و با چهار تکرار صورت گرفت. نتایج نشان داد که در ترکیب‌های تیماری صفر، 01/0، 1/0 میلی‌گرم در لیتر NAA به‌علاوه 5 ثانیه فراصوت، 1/0 میلی‌گرم در لیتر NAA به‌علاوه 10 ثانیه و 1 میلی‌گرم در لیتر NAA به‌علاوه صفر، 5، 20 و 30 ثانیه فراصوت‌دهی بیشترین تعداد پیازچه را نسبت به شاهد داشتند. محیط کشت MS حاوی تیمار صفر میلی‌گرم در لیتر BA به‌علاوه 5 ثانیه فراصوت دارای بیشترین تعداد پیازچه‌های باززایی شده بود. با این حال ترکیب تیماری 1/0 میلی‌گرم در لیتر BA به‌علاوه 5 ثانیه فراصوت نیز ضمن داشتن تعداد پیازچه‌ی زیاد، پیازچه‌های درشت‌تری نیز داشت. بنابراین به نظر می‌رسد تیمار فراصوت در ترکیب با هورمون در محیط کشت بافت در تحریک پیازچه‌زایی در ریزنمونه فلس مؤثر است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد و امواج فراصوت بر ریشه‌زایی و پینه‌زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون‌شیشه‌ای

این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر تیمار NAA و BA و امواج فراصوت بر ریشه‌زایی و پینه (کالوس‌)زایی ریزنمونه‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون‌شیشه‌ای انجام شد. برای این منظور ریزنمونه‌های فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با بسامد (فرکانس) 35 کیلوهرتز با زمان‌های 0، 5، 10، 20 و 30 ثانیه، در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های 0، 01/0، 1/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر NAA و BA به‌تنهایی و یا به‌...

متن کامل

بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای

چکیده سابقه و هدف: سوسن چلچراغ گونه‌ای در معرض انقراض، وحشی و بومی نواحی جنگلی و مرطوب ایران است که پتانسیل بسیار بالایی به جهت زیبایی منحصر به فرد در بازارهای گل ایران و جهان دارد. کمبود آب منجر به پاسخ‌های فیزیولوژیکی زیادی در گیاهان می‌شود که در نهایت منجر به کاهش عملکرد و کیفیت محصول می‌شود. عواملی در پاسخ گیاهان نسبت به تنش خشکی دخیل هستند و برخی از مکانیسم‌هایی که گیاه برای مبارزه با اثرا...

متن کامل

تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر باززایی سوخک در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) با استفاده از ریزفلس های سوخک

این بررسی به منظور ارزیابی قابلیت باززایی سوخک از ریزفلس های سوخک در شرایط درون شیشه ای و تاثیر تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) در باززایی سوخک سوسن چلچراغ اجرا شد. تنظیم کننده های رشد BA و NAA به غلظت صفر، 0.01 و 0.1 میلی گرم در لیتر در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) جامد اضافه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 3´3 اجرا شد. نتایج نشان داد که ریزفلس ها به ویژه در غلظت ه...

متن کامل

تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم‎کننده‎های رشد درون‎زا در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغ (Baker) Boiss Lilium ledebourii

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان برداشت سوخ و تنظیم‌کننده رشد ایندول بوتیریک اسید و همچنین بررسی تغییرات تنظیم‎کننده‌های رشد ایندول استیک اسید (IAA) و آبسایزیک اسید (ABA) در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغL. ledebourii (Baker) Boiss اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل زمان‎های برداشت سوخ از رویشگاه طبیعی واقع در منطقه داماش در استان گیلان (صفر، 50، 100 و150 روز پس از گلدهی) و ...

متن کامل

تأثیر زمان برداشت سوخ، ایندول بوتیریک اسید و تغییرات تنظیم‎کننده‎های رشد درون‎زا در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغ (baker) boiss lilium ledebourii

این آزمایش به منظور بررسی اثرات زمان برداشت سوخ و تنظیم کننده رشد ایندول بوتیریک اسید و همچنین بررسی تغییرات تنظیم‎کننده های رشد ایندول استیک اسید (iaa) و آبسایزیک اسید (aba) در خلال تکثیر از طریق فلس‎برداری سوسن چلچراغl. ledebourii (baker) boiss اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل زمان‎های برداشت سوخ از رویشگاه طبیعی واقع در منطقه داماش در استان گیلان (صفر، 50، 100 و150 روز پس از گلدهی) و غلظت ای...

متن کامل

مطالعه صفات مورفولوژیک و الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر جمعیت‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) موجود در ایران

سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) یکی از گیاهان خودرو و در حال انقراض کشور، نخستین گیاهیست که به‌عنوان میراث ملی در ایران به ثبت رسیده است و در عین حال به‌عنوان یک گونه زینتی، قابلیت عرضه به بازارهای گل ایران و جهان را دارد. در این پژوهش، قرابت و تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سوسن چلچراغ موجود در ایران بر‌اساس مطالعات الکتروفورزی پروتئین‌های ذخیره‌ای بذر و مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی آنها در پنج جمعیت در ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 4

صفحات  11- 20

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023