ملیحه عرفانی

دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

[ 1 ] - تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

سوسن چلچراغ از گونه‌های خودروی جنس سوسن است که در بخش‌های شمالی ایران می‌روید. این گونه به‌عنوان یک گل جدید، دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی، جهت عرضه در بازار جهانی می‌باشد. استفاده از روش‌های کشت بافت می‌تواند امکان تولید گیاه را در سطح وسیع از تعداد کم نمونه میسر ‌سازد. کاربرد فراصوت به‌عنوان یک محرک فیزیکی به همراه تنظیم‌کننده‌‌های رشد به‌عنوان محرک شیمیایی می‌تواند در تکثیر این گ...

[ 2 ] - ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها

چکیده گیاه ترشک (Rumex spp.) از‌جمله گیاهان باارزش دارویی و دارای حدود 200 گونه است که در بیشتر نقاط دنیا پراکندگی دارند. ایران یکی از نقاط پراکنش این گیاه محسوب می‌شود و 23 گونه از این جنس از نواحی مختلف ایران گزارش شده است. در پژوهش حاضر، نشانگر مولکولی RSSI با استفاده از 15 آغازگر برای بررسی تنوع ژنتیکی و رابطۀ خویشاوندی اکوتیپ‌های ترشک بومی کشور استفاده شد. ا...