مهدی محب الدینی

استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی

[ 1 ] - بررسی تأثیر تنظیم‌کننده‌های رشد و امواج فراصوت بر ریشه‌زایی و پینه‌زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون‌شیشه‌ای

این تحقیق به‌منظور بررسی تأثیر تیمار NAA و BA و امواج فراصوت بر ریشه‌زایی و پینه (کالوس‌)زایی ریزنمونه‌های سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Bioss.) در شرایط درون‌شیشه‌ای انجام شد. برای این منظور ریزنمونه‌های فلس پس از قرارگیری در حمام فراصوت با بسامد (فرکانس) 35 کیلوهرتز با زمان‌های 0، 5، 10، 20 و 30 ثانیه، در محیط کشت MS حاوی غلظت‌های 0، 01/0، 1/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر NAA و BA به‌تنهایی و یا به‌...

[ 2 ] - Determination of genetic diversity among Arasbaran cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes based on quantitative and qualitative traits

Cornelian cherry is one of the most important small fruits in Arasbaran region, with wide applications in medicines and food products. In this study, the relationship among 28 quantitative and qualitative traits related to fruit, leaf, tree, and flower of 20 cornelian cherry genotypes was evaluated. Significant positive as well as negative correlations were found among some important quantitati...

[ 3 ] - The effect of Zinc oxide nano particles and Humic acid on morphological characters and secondary metabolite production in Lilium ledebourii Bioss

The effects of different concentrations of Zinc oxide nano particles (ZnONP; 0, 10, 25, 50, 75 and 100 mg L-1) and Humic acid (HA; 0, 50, 100, 500 and 1000 mg L-1) on root length and number, leaf length and number, bulb diameter, and chlorophyll, total phenol, anthocyanin and flavonoid contents were examined under in vitro conditions. Total phenol, flavonoid and anthocyanin contents were signif...

[ 4 ] - مطالعة روابط بین صفات ریخت‌شناسی و تأثیر آنها بر عملکرد توده‎های ترتیزک

به‌منظور بررسی روابط بین صفات مؤثر بر عملکرد ترتیزک، آزمایشی در قالب طرح لاتیس مربع با سه تکرار در مزرعة جهاد کشاورزی ایوان‎کی در سال 1395 انجام شد. نتایج تجزیة واریانس نشان داد اختلاف بین ژنوتیپ‌ها برای همه صفات معنا‌دار بود. همبستگی معنا‎داری بین عملکرد و اغلب صفات وجود داشت. بیشترین همبستگی فنوتیپی مثبت بین صفت طول برگ و عرض برگ به دست آمد (92/0). نتایج تجزیة رگرسیون نشان داد صفات طول برگ و ...

[ 5 ] - بررسی عملکرد قابل فروش غده سیب زمینی در شرایط کاربرد علف کش اگزادیارژیل در مراحل مختلف رشدی سیب زمینی

به‌منظور بررسی دزهای کاهش یافته علف­کش اگزادیارژیل (تاپ استار) به صورت پس­رویشی بر عملکرد قابل فروش سیب­زمینی، آزمایشی مزرعه­ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 3 تکرار و با استفاده از رقم آگریا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق واقع در شهر اردبیل، در سال 1392 انجام شد. آزمایش شامل دزهای علف­کش اگزادیارژیل در 7 سطح (صفر به عنوان شاهد با علف ‌هرز، 05/0، 1/0، 2/0...

[ 6 ] - اثرات تغییر کاربری اراضی بر شاخص های کیفیت خاک در شرق استان اردبیل

اثرات تغییر کاربری اراضی بر کیفیت خاک در منطقه فندقلوی استان اردبیل در سه کاربری مجاور هم جنگل، مرتع و زراعی بررسی گردید. سی نمونه خاک از هر کاربری‌ برداشته و برخی شاخص‌های کیفی در آنها اندازه‌گیری شد. در اثر تغییر کاربری‌ اراضی جنگلی به مرتعی و زراعی به‌ترتیب میانگین کربن آلی از 8/5 به 08/3 و 24/2 درصد، نیتروژن از 46/0 به 22/0 و 11/0 درصد، میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها از 28/1 به 97/0 و 35/0 میل...

[ 7 ] - تأثیر اکسین‌ها بر القای رشد ریشه‌های نابجا و موئین در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)

ریشه‌های موئین از قابلیت سنتز و تجمع متابولیت‌های ثانویه گیاهی برخوردار هستند. در دهه‌های اخیر توجه قابل‌ملاحظه‌ای به سنتز ترکیب‌های ثانویه ارزشمند در ریشه‌های موئین معطوف شده‌است. این تحقیق به‌منظور بهینه‌سازی القاء و شرایط کشت ریشه معمولی و ریشه موئین گیاه کاسنی (Cichorium intybus L.) با استفاده از اکسین‌های IAA، IBA و NAA انجام شد. این تحقیق طی دو مرحله مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله اول به...

[ 8 ] - تأثیر امواج فراصوت و تنظیم‌کننده‌های رشد بنزیل‌آدنین و نفتالین استیک اسید بر ریزازدیادی درون‌ شیشه‌ای سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Boiss)

سوسن چلچراغ از گونه‌های خودروی جنس سوسن است که در بخش‌های شمالی ایران می‌روید. این گونه به‌عنوان یک گل جدید، دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی، جهت عرضه در بازار جهانی می‌باشد. استفاده از روش‌های کشت بافت می‌تواند امکان تولید گیاه را در سطح وسیع از تعداد کم نمونه میسر ‌سازد. کاربرد فراصوت به‌عنوان یک محرک فیزیکی به همراه تنظیم‌کننده‌‌های رشد به‌عنوان محرک شیمیایی می‌تواند در تکثیر این گ...

[ 9 ] - بهینه‌سازی القای ریشه‌های مویین در کاسنی و تأثیر اکسین و منبع کربن بر رشد آن‌ها

کشت ریشه‌های مویین، روش مؤثری برای تولید متابولیت‌های ثانویه گیاهی می‌باشد؛ زیرا ریشه‌های مویین از پایداری ژنتیکی و بیولوژیکی برخوردار بوده و قادر به تولید متابولیت‌ها، در زمان کوتاه و بدون نیاز به هورمون می‌باشند. کاسنی، از جمله گیاهان دارویی ارزشمند بوده و شامل ترکیبات دارویی مهمی می‌باشد. در این تحقیق، القای ریشه‌های مویین، توسطاگروباکتریوم رایزوژنز سویه A4 انجام شد. در آزمایش اول، تأثیر نوع...

[ 10 ] - Optimization of hairy root induction in chicory (Cichorium intybus L.) and effects of nanoparticles on secondary metabolites accumulation

Hairy root culture is an effective method to produce secondary metabolites. In fact, hairy roots are genetically and biologically stable and also they are able to produce metabolites without hormones. Chicory (Cichorium intybus L.) is one of the most important medicinal plants with valuable medicinal compounds. In this research, hairy roots were induced by different Agrobacterium rhizogenes str...

[ 11 ] - تأثیر نوع ریز‌نمونه و سویه‌ی اگروباکتریوم رایزوژنز بر القای ریشه‌های مویین در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum)

ریشه‌های مویین القا شده به وسیله‌ی باکتری Agrobacterium rhizogenes به علت پایداری و تولید زیاد ریشه‌ها در شرایط کشت بدون هورمون و در زمان کوتاه، بافتی مناسب برای تولید متابولیت‌های ثانویه است. شنبلیله از جمله گیاهان دارویی ارزشمند از تیره‌ی Fabaceae می‌باشد. برگ‌های شنبلیله حاوی کلسیم، آهن، فسفر، کاروتن، اسید‌آسکوربیک، پروتئین، تیامین و ریبوفلاوین می‌باشد. همچنین این گیاه به ط...

[ 12 ] - بررسی تنوع ژنتیکی و گروه‌بندی برخی توده‌های بومی شنبلیله ایرانی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده‌های بومی شنبیله ایرانی بر اساس صفات مورفولوژیکی، 13 توده از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری شدند و آزمایشی بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه‌ی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 انجام گرفت. با توجه به نتایج این تحقیق، توده‌های مورد بررسی از نظر اغلب صفات ارزیابی شده در سطح احتمال پنج و یک درصد با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند. عملکرد توده‌‌ها بین 29/5 ت...

[ 13 ] - بررسی تنوع مورفولوژیکی توده‌های سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

Nigella sativa L. (black cumin) belonging to the Ranunculaceae family, is one of the most important medicinal plants and wild and cultivated forms of this plant is used in Iran. Genetic diversity of 27 accessions of N .Sativa L. from different places of Iran was characterized by morphological characteristics and data was analyzed using univariate and multivariate analyses. ANOVA revealed high s...

[ 14 ] - بررسی عملکرد غده سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) با کاربرد دزهای مختلف علف کش ریم سولفورون در مراحل متفاوت رشدی

به­منظور بررسی کارآیی علف­کش ریم­سولفورون (تیتوس) به­صورت پس­رویشی بر تراکم کل علف­های هرز، عملکرد و اجزای عملکرد سیب­زمینی، آزمایش مزرعه­ای در شهرستان اردبیل در سال زراعی 94-1393 انجام شد. این آزمایش به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و روی رقم آگریا اجرا گردید. فاکتور اول، دزهای مختلف علف‌کش ریم­سولفورون در هفت سطح (صفر، 5، 10، 20، 30، 40 و 50 گرم ماده مؤثره در هکتا...

[ 15 ] - ارزیابی روابط فیلوژنتیکی توده‌های مختلف ترشک (Rumex spp.) بومی ایران با استفاده از نشانگر ISSR، صفت‌های ریخت‌شناسی و بررسی ساختار روزنه‌ای آنها

چکیده گیاه ترشک (Rumex spp.) از‌جمله گیاهان باارزش دارویی و دارای حدود 200 گونه است که در بیشتر نقاط دنیا پراکندگی دارند. ایران یکی از نقاط پراکنش این گیاه محسوب می‌شود و 23 گونه از این جنس از نواحی مختلف ایران گزارش شده است. در پژوهش حاضر، نشانگر مولکولی RSSI با استفاده از 15 آغازگر برای بررسی تنوع ژنتیکی و رابطۀ خویشاوندی اکوتیپ‌های ترشک بومی کشور استفاده شد. ا...

[ 16 ] - تأثیر دُز و زمان مصرف علف‌کش EPTC (ای‌پی‌تی‌سی) بر کنترل علف‌‌های هرز و عملکرد غده سیب‌زمینی (Solanumtuberosum L.)

هدف و سابقه: با توجه به این‌که علف‌های‌هرز در کاهش عملکرد گیاهان زراعی نقش مؤثری دارند و تأثیر استفاده از علف‌کش در افزایش محصولات کشاورزی ثابت شده است، انتخاب علف‌کشی که بتواند باعث کنترل مناسب علف‌های‌هرز شود، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. چون علف‌کش‌های مورد استفاده در زراعت سیب‌زمینی محدود بوده و از لحاظ تنوع محل عمل نیز مشابه هستند، ایجاد علف‌های‌هرز مقاوم در این زراعت دور از ذهن نمی‌باشد. بنا...

[ 17 ] - Analysis of genetic diversity, phylogenetic relationships and population structure of Arasbaran cornelian cherry (Cornus mas L.) genotypes using ISSR molecular markers

Cornelian cherry (Cornus mas L.), considered as the ancestor of cultivated trees in Arasbaran region, is a medicinally and economically plant species. However, little is known about genetic diversity, breeding programs, and population structure of this species in mentioned region. Keeping this in view, the main objectives of present study were to analysis the genetic diversity, phyloge...

[ 18 ] - تأثیر ساکارز و پیش‌تیمار فراصوت بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و میزان فنل کل سوسن چلچراغ در شرایط درون‌شیشه‌ای

به­منظور بررسی اثرات ساکارز و امواج فراصوت بر گیاه سوسن چلچراغ (.Lilium ledebourii Bioss) در شرایط درون‌شیشه‌ای، آزمایش‌هایی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. تیمارهای اعمال‌شده در این پژوهش شامل ساکارز در سه سطح (30، 45 و 60 گرم در لیتر) و امواج فراصوت با فرکانس 35 کیلوهرتز در پنج سطح (صفر، پنج، 10، 20 و 30 ثانیه) روی دو نوع ریزنمونه فلس و پیازچه بود. بررسی ن...

[ 19 ] - اثر محلول‌پاشی نانوسیلیکون و اسید سالیسیلیک روی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در شرایط محدودیت آبی

چکیده سابقه و هدف: محدودیت آب مهمترین عامل محدود کننده در تولید کلزای بهاره در نواحی مدیترانه‌ایی نیمه خشک می‌باشد. استفاده از مواد مغذی با فن‌آوری نانو و تنظیم‌کننده‌های رشد ضمن تاثیر بر فرآیندهای فیزیولوژی گیاه می‌تواند در ایجاد تحمل به تنش آبی نقش مهمی ایفا کند. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه کلزای بهاره در واکنش به محلول‌پاشی برگی نانوسیلیکون و اسید ...

[ 20 ] - Comparison and Correlation of the Compositions in Volatile Constituents from Different Parts of Summer Savory (Satureja hortensis L.)

In this study, the variability of essential oil composition in different parts of summer savory was investigated. Extraction of essential oils from air-dried leaves and healthy seeds was done using water-distillation in Clevenger-type apparatus for 4 h. In total, 23 and 24 components were identified in the leaves and seeds of summer savory, respectively. Carvacrol (46.023%), Estragole (Methyl C...