پاسخ فیزیولوژیک نهال مورد (Myrtus communis L.) به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در شرایط تنش کم‌آبی

نویسندگان

  • جواد هادیان دانشیار گروه باغبانی، پژوهشکده گیاهان دارویی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
  • صغری عزیزی دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
  • علیرضا فلاح دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
چکیده مقاله:

گیاه مورد (Myrtus communis L.) که در مناطق خشک و نیمه خشک کشور پراکنش دارد، به علت ارزش­هایش در زیباسازی محیط، توسعه فضاهای سبز شهری و برون شهری، احیاء اکوسیستم‌های طبیعی و مصارف دارویی حائز اهمیت فراوانی می‌باشد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر تلقیح میکروارگانیسم­ها روی تغییرات فیزیولوژیک نهال‌های مورد (Myrtus communis L.) در شرایط تنش کم‌آبی، آزمایش گلخانه‌ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل عامل تنش کم‌آبی در سه سطح: 100 درصد ظرفیت مزرعه (بدون تنش)، 60 درصد ظرفیت مزرعه (تنش ملایم) و 30 درصد ظرفیت مزرعه (تنش شدید) و عامل تلقیح میکروبی در 7 سطح: شاهد (بدون تلقیح)، قـارچ Funneliformis  mosseae، قـارچRhizophagus intraradices ، ترکیب این دو قارچ، باکتری Pseudomonas fluorescens، باکتری P. putida  وترکیب این دو باکتری بود. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کلنیزاسیون ریشه در هر سه رژیم ‌آبی، مربوط به تیمار ترکیب دو قارچ بود طوری­که در محیط­های کم‌آبی شدید، ملایم و بدون تنش، این تیمار، به ترتیب باعث افزایش 8/17، 3/11 و 75/7 برابری کلنیزاسیون ریشه نسبت به شاهد (عدم تلقیح) شد. کم‌آبی باعث کاهش فتوسنتز، هدایت روزنه‌ای، تعرق، هدایت مزوفیلی، محتوی نسبی آب، پتانسیل آبی و افزایش کارایی مصرف آب، غلظت CO2 درون سلولی و نشت الکترولیت گردید، اما تلقیح میکروارگانیسم‌ها باعث بهبود صفات فوق شد. در کم‌آبی شدید، تیمارهای ترکیبی دو قارچ یا دو باکتری، سبب افزایش فتوسنتز (48-47 درصد)، هدایت روزنه‌ای (41-39 درصد)، تعرق (65-62 درصد) هدایت مزوفیلی (64-57 درصد)، پتانسیل آبی (21 -20 درصد)، محتوی نسبی آب (4/1 برابر)، و کاهش غلظت CO2 درون سلولی (31-28 درصد) و نشت الکترولیت (4/1 برابر) نسبت به شاهد (عدم تلقیح) شد. به طور کلی، با توجه به بهبود صفات فیزیولوژیک مشاهده شده، می­توان ابراز داشت که تلقیح میکوریزایی و باکتریایی سبب افزایش تحمل به خشکی نهال مورد در مقابل کم­آبی می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Studies with Myrtus communis L.: Anticancer properties

Myrtus communis (MC) L. is a well-known Mediterranean plant with important cultural significance in this region. In ancient times, MC was accepted as a symbol of immortality. Maybe due to this belief, it is used during cemetery visits in some regions. Although it is a well-known plant in cosmetics, and there is a lot of studies about its different medical properties, anticancer studies performe...

متن کامل

شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده اسانس مورت (مورد) .Myrtus communis L

گیاه مورت (Myrtus communis L.) در مهرماه 1377 از باغ گیاه شناسی ملی ایران (موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع) جمع آوری گردید و پس از خشک شدن در آزمایشگاه، از برگ آن به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری به عمل آمد. مقداراسانس بدست آمده از 85 گرم...

متن کامل

Efficacy of Myrtus communis L. and Descurainia sophia L. Versus Salicylic Acid for Wart Treatment

BACKGROUND Wart is a skin disease with circular appendages, which is called "suloul" in Iranian traditional medicine (ITM). According to ITM literature, warts have different types and causes. The most important mechanism is excretion of materials (Khelt) from body to skin and mucus; its causative material is often phlegm, black bile or a combination of them. To treat warts, it is necessary to c...

متن کامل

تأثیر تلقیح دو قارچ میکوریزی و دو باکتری محرک رشد بر بهبود صفات نهال‌های تحت تنش خشکی مورد (Myrtus communis L.)

تحقیق حاضر به‌منظور بررسی تأثیر دو قارچ میکوریزی و دو باکتری محرک رشد بر زنده‌مانی و صفات رویشی نهال‌های مورد(Myrtus communis L.) در شرایط کم‌آبی، به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا شد. تیمارهای تنش خشکی در سه سطح شامل 100 درصد ظرفیت زراعی (بدون تنش)، 60 درصد ظرفیت زراعی (تنش ملایم) و 30 درصد ظرفیت زراعی (تنش شدید)، و تیمارهای کود زیستی در هفت سطح شامل شاهد (بدون تلقیح)، قـارچ Funnel...

متن کامل

بررسی اثر عصاره آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر روی تاکی‌زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی در شرایط برون‌تنی

شناسه دیجیتال (DOR):98.1000/1735-0905.1398.35.276.94.2.1576.1610توکسوپلاسموز یکی از شایعترین عفونت‌های انگلی زئونوز در جهان می‌باشد. هدف این مطالعه بررسی تأثیرات ضدتوکسوپلاسمایی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) در شرایط in vitro بوده است. در این تحقیق تأثیر ضدتوکسوپلاسمایی عصاره‌های آبی و الکلی گیاه مورد بر روی تاکی‏زوئیت‌های توکسوپلاسما گوندی و تأ...

متن کامل

Essential oil chemical composition changes affected by leaf ontogeny stages of myrtle (Myrtus communis L.)

Myrtus communis L. young and mature Leaves were collected in Fars (the southern province of Iran). The aim of this research was to investigate essential oil content and composition of myrtle leaves which were at different ontogeny stages. Essential oil was extracted by hydrodistillation method using Clevenger apparatus, the oils were analyzed by GC–MS. Highest content of essential oil were reco...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  168- 180

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023