محمد علی نجاتیان

دانشیار، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران

[ 1 ] - تأثیر اسید سالیسیلیک و سولفات منیزیم کلاته بر میزان آلفا- توکوفرول و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیکی در گلابی رقم لوئیزبون

پاداکسنده (آنتی­اکسیدان)­ها، سامانه‌های ضداکسایشی گیاهان عالی به شمار می‌آیند و تحریک تولید یا کاربرد مصنوعی آن­ها می­تواند در غلبه بر تنش­ها مؤثر واقع شود. این ترکیب‌ها شامل انواع آنزیمی و غیر آنزیمی مانند ویتامین­ها، رنگریزه­ها و غیره هستند. در این پژوهش، تأثیر اسید سالیسیلیک و سولفات منیزیم کلاته بر تحریک یا جلوگیری از تولید پاداکسنده­های مختلف در برگ گلابی بررسی شد. آزمایش در شرایط اقلیمی ا...

[ 2 ] - شناسایی، تمایز و ثبت رقم‌های انگور بومی و تجاری ایران

حفاظت و جلوگیری از خروج غیرقانونی ذخایر ژنتیکی (ژرم­پلاسم) انگور به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه­های کشور، نیازمند شناسه‌دار کردن رقم­های تجاری و بومی و ثبت آن­ها در مراکز بین‌المللی است. این پروژه برای تمایز و ارزیابی مهم‌ترین رقم­های تجاری انگور ایران (فخری، پیکانی کاشمر، خوشناو، ریش‌بابای سفید و قرمز، بیدانۀ سفید و قرمز، شاهرودی، شصت عروس، یاقوتی، عسکری و میش پستان) بر پایۀ صفت­های ریخت‌شناختی (مور...

[ 3 ] - بررسی بازار انگور و کشمش در استان قزوین

استان قزوین با دارا بودن حدود 35494 هکتار باغ انگور و تولید سالیانه 348000 تن از این محصول رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. با این وجود، بازار محصولات انگور استان همواره دستخوش نوسانات قیمتی و درآمدی بوده و این امر باعث نگرانی باغداران شده است. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر کاهش هزینه­های بازاررسانی و موثر بر حاشیه بازار، انتخاب مسیر مناسب بازاررسانی و بررسی مشکلات تولیدک...

[ 4 ] - بررسی صفت تحمل به سرمای زمستانه در برخی ارقام انگور جهان

یکی از اصلی‌ترین مشکلات تاکستان‌های ایران، حساسیت ارقام انگور در برابر سرمازدگی زمستانه می‌باشد؛ لذا با توجه به تنوع ژنتیکی زیاد ارقام انگور در موستان های سراسر ایران و به علت وقوع سرمای شدید در زمستان سال 1386، از این موقعیت به عنوان یک تیمار طبیعی سرما دهی در جهت ارزیابی، گزینش تحمل و میزان خسارت وارده در ارقام مهم انگور ایران (بیست و یک رقم) و برخی ارقام اروپایی (هشت رقم) در قالب طرح فاکتوری...

[ 5 ] - مقایسه بارگاه‌های رایج جهت تهیه کشمش

به منظور تولید کشمش بهداشتی، دو رقم انگور (بی­دانه سفید و عسگری) در داخل 8 نوع بارگاه کشمش (یونانی، آذربایجان، نورین، فلاح، کالیفرنی، خانه باغ، بتنی و کاهگلی) در ایستگاه تحقیقات انگور تاکستان تحت مطالعه قرار گرفتند. این طرح در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو سال به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که بارگاه‌های بهداشتی به خوبی قادر به تولید کشمش بهداشتی و بازارپس...

[ 6 ] - بررسی اثر غلظت‌های کلشی سین و زمان کاربرد آن بر ایجاد تتراپلوئیدی در انگور یاقوتی (Vitis vinifera Var.Yagoti)

افزایش عملکرد ارقام بی‌دانه و بزرگ‌تر شدن انــدازة حبه‌های آن از طریق پلی پلوئیدی ضروری به نظر می‌رسد. تعیین بهترین غلظت کلشی سین و مدت زمان کاربری آن، بررسی و مقایسه بیومتری بافت‌های دی پلوئید و اتوتتراپلوئید انگور یاقوتی، تهیه و تعیین کاریوتیپ کروموزومی انگور رقم یاقوتی دیپلوئید و تتراپلوئید و بررسی ساختار سیتولوژیکی قسمت‌های مختلف رویشی اهداف این بررسی بودند. این آزمایش در بهار 1389 در ایستگ...

[ 7 ] - گزینش مقدماتی تحمل به تنش خشکی ارقام انگور روسی بر اساس نشانگرهای مرفولوژیک

جهت بررسی مقدماتی وضعیت مقاومت 69 رقم انگور روسی (ایستگاه تحقیقات تاکستان) به تنش خشکی، انتخاب غیر مستقیم و مورفولوژیک انجام شد. پروژه تحقیقاتی در قالب طرح لاتیس مستطیل 9 × 8 طراحی و در سال 1389 به مرحله اجرا در آمد. رقم بیدانه سفید در سه کرت به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در هر کرت آزمایشی از هر رقم دو بوته کشت گردید. در این آزمایش صفات مرتبط به تحمل به تنش خشکی مانند ظرفیت آب نسبی برگ، ضخامت ...

[ 8 ] - شناسایی کلون‌های مقاوم به یخبندان زمستانه در انگور بی‌دانه سفید شهرستان تاکستان

این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی بوته‌های متحمل به سرمای زمستانه در میان تاکستان‌های انگور رقم سفید بی‌دانه شهرستان تاکستان انجام گرفت. در این مطالعه که در سال 1387 صورت پذیرفت و طی بازدیدهای حضوری و بررسی وضعیت تاکستان‌ها و پرسش از باغداران، تک بوته‌هایی که توانسته بودند سرمای شدید زمستان 1386 را تحمل نموده و دارای خصوصیات برجسته­ای از نظر اندازه و وزن خوشه، حبه و میزان محصول بودند انتخاب و ...

[ 9 ] - تأثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسین‌بتائین بر تغییرات بیوشیمیایی در انگور در وضعیت تنش خشکی

پرولین و گلایسین‌بتائین از رایج‌ترین مواد آلی سازگارند که با تنظیم اسمزی و محافظت از غشا‌ها، پروتئین‌ها و آنزیم‌ها از تأثیرات مخرب تنش‌های اسمزی در گیاهان جلوگیری می‌کنند. براساس گزارش‌ها، با کاربرد خارجی این ترکیبات در گیاهان، تحمل آنها به خشکی را می‌توان افزایش داد. بدین­منظور، این تحقیق به‌صورت فاکتوریل بر پایۀ طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار بر روی چهار رقم انگور ʼخوشناوʻ، ʼپیکانیʻ، ...

[ 11 ] - گزینش ژنوتیپ‌های بادام دیرگل متحمل به سرمای بهاره در استان قزوین

Late spring frost usually damages flowers and reduces yield of almond trees. Due to natural sexual reproduction, in most of almond orchards of Qazvin province, Iran, which have been established through seedling propagation, a vast genetic variation has been occurred. This situation has been provided many possibilities to study different traits of native almond genotypes, to select superior geno...

[ 13 ] - جمع‌آوری و ارزیابی مقدماتی برخی ژنوتیپ‌های فندق ایران

در سال‌های1383 تا 1384 تعدادی باغ مطلوب در مناطق فندق‌کاری و جنگل‌های خودروی فندق استان‌های گیلان، قزوین،آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل انتخاب و در هر باغ درختان سالم شناسایی و علامت‌گذاری شدند. خصویات کمی و کیفی این درختان در کلیه مراحل رشد بر اساس دیسکریپتور فندق یادداشت‌برداری، ثبت و مقایسه شد. نتیجه دو سال بررسی، شناسایی 100 ژنوتیپ با صفات رویشی و زایشی بسیار متنوع بود. از این تعدا...

[ 14 ] - کاهش اثر گرد و خاک بر خصوصیات کمی و کیفی انگور رقم بی‌دانه سفید در اثر شتشو با دی‌اکتیل

به‌منظور ارزیابی اثر گرد و خاک بر انگور رقم‌ بی‌دانه سفید، آزمایشی به‌صورت بلوک‌های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات انگور ملایر در سال 1394-1393 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار گرد و خاک به‌ صورت مصنوعی، تیمار راهکار (شتشو با محلول آب و ماده دی‌اکتیل) و شاهد بودند. در این پژوهش، کلروفیل a و b، کاروتنوئید، صفات رویشی از قبیل طول شاخه، طول دمبرگ، طول برگ، سطح ‌برگ، فاصله میان‌گره و صفات زایشی...

[ 15 ] - بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی میوه چند رقم انگور تجاری خارجی و داخلی در منطقه ارومیه

انگور بیدانه سفید، یکی از ارقام غالب مورد کشت در استان آذربایجان­غربی است. به­دلیل تولید زیاد این محصول و میان­رس بودن میوه، هر سال مشکلات زیادی از لحاظ بازاریابی ایجاد می­شود. بر این اساس لازم است از ارقام تجاری با عملکرد و کیفیت مناسب و زودرس برای توسعه باغات جدید و یا جایگزین استفاده شود. به­منظور بررسی سازگاری و مقایسه صفات میوه ارقام انگور ایرانی (بیدانه سفید قزوین و خلیلی سفید) با ارقام خ...

[ 16 ] - اثر تغییر روش‌ آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera L.)

به­‌منظور ارزیابی اثر تغییر شیوه‌ آبیاری جویچه‌ای به قطره‌ای، بر عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی انگور بیدانه سفید، آزمایشی در‌ قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار و در طی سال‌های زراعی 94-93 و 95-94 روی تاک‌های 14 ساله اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری جویچه‌ای1 (I1)، قطره‌ای به‌­همراه جویچه‌ای (2I)، بابلر (3I)، قطره‌ای1 (4I)، ترکیب قطره‌ای سطحی و زیر سطحی (I5)، قطره‌ای2 (I6)، قطره‌...

[ 17 ] - مقایسه تحمل به سرما در برخی ارقام انگور ایران و اروپا

One of the main problems in vineyards of Iran is sensitivity of grape cultivars to winter cold. Considering the rich genetic diversity of grape cultivars in Iran vineyards and severe cold winter in 2007, this situation was used as a natural treatment in order to identify cold tolerance and assess damages in 21 Iranian grape varieties and 8 European grape varieties in a factorial experiment, bas...

[ 18 ] - بررسی اثر مصرف خاکی سولفات پتاسیم و محلول‌پاشی سولفات منیزیم در تحمل انگور نسبت به سرمای مصنوعی و سرمازدگی طبیعی بهاره

 دمای پایین فصل‌های سرد، هر چند سال یک بار به تاکستان‌های مناطق مختلف کشور خسارت‌های سنگینی وارد می‌نماید. مصرف کود پتاسیم برای مقاوم‌سازی بوته‌ها به سرمای زمستان بدون توجه به دیگر عنصرها نمی‌تواند تغذیه مناسب بوته‌های انگور را فراهم نماید. این پژوهش با هدف تغذیه متعادل و اثرهای آن بر تحمل بوته‌های انگور(رقم بیدانه سفید) تربیت یافته در سیستم خزنده نسبت به سرما و جلوگیری از خسارت یخبندان در یکی ...

[ 19 ] - اثر زمان خارج سازی تاک از زیر خاک، زمان و شدت هرس برکاهش خسارت سرمای بهاره در تاکستان‌های مناطق سرد ایران

بسیاری از تاکداران مناطق سرد ایران برای حفاظت تاک در مقابل خسارت سرمای پاییز، زمستان و اوایل بهار، تاک های تربیت یافته در سیستم خزنده را در فصل پاییز زیر خاک می‌نمایند. در اوایل اردیبهشت بوته‌ها را از خاک خارج می‌کنند و هرس را تا زمان پدیدار شدن ساختار گل و تا اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد به تعویق می‌اندازند. هدف از این پژوهش بررسی بهترین زمان خارج‌سازی...

[ 20 ] - Dust Storms Detection and Its Impacts on the Growth and Reproductive Traits of Grape vine (Vitis vinifera) in Malayer Plain

Introduction: Dust storm is one of the air pollutants in desert areas that have damaging effects on environmental ecosystems. This phenomenon usually happens when severe winds occur in arid areas which are accompanied by the ascent of dust particles to the upper layers of the atmosphere. HYSPLIT model can assist in detecting the path of dust entering the stations. In addition, synoptic patterns...

[ 21 ] - بررسی بهترین زمان خارج سازی بوته های انگور از زیر خاک به منظور پیشگیری از سرمازدگی بازتابشی بهاره

سابقه و هدف: بدلیل وابستگی زیاد باغداران نسبت به درآمد حاصل از تولید انگور در بسیاری از مناطق کشور، وقوع سرمای بهاره در بعضی سالها خسارات قابل توجه به معیشت سالیانه آنان وارد می نماید. به دلیل توسعه باغات انگور در مناطق سرد، بسیاری از باغداران این مناطق برای مصون ماندن تاک ها نسبت به سرمای پاییز، زمستان و اوایل بهار، تاک های تربیت یافته در سیستم تربیت خزنده را در فصل پاییز زیر خاک می نمایند. هد...

[ 22 ] - Effects of drought stress on total phenolics, phenolic acids, polyamines and some organic acids in two important Iranian grapevine cultivars

  This study was conducted to assess the induced-changes in the content of total phenolics and individual phenolic acids, total and individual polyamines and some organic acids in the leaves of two important Iranian grapevine cultivars under different durations of drought stress, and to determine their involvement in grapevine drought tolerance. For this purpose, ‘Yaghuti’ as a drought-toler...

[ 23 ] - بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تاثیرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور صورت گرفته است. ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل ، حداکثر) و بارش روزانه براساس مدلHADCM3 در دوره پایه و آینده براساس سناریوهای واداشت تابشRCP8.5, RCP4.5 برای اقلیم آتی دوره (2020-2050) استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ3، ریزمقیاس شده است. سپس از داده های ایستگاه و خروجی های ریزمقیاس نمایی و به کارگرفتن شبکه عصبی پویا...