حمید نوری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرین)

چکیده                                            تغییر کاربری اراضی و تأثیر پدیده­ی تغییر اقلیم بر فرآیندهای هیدرولوژیکی و رواناب سـطحی حوضه­ی آبخیز مـی­تواند به مدیریت چالش­های منابع آب و برنامه­ریزی صحیح و مدیریت حوضه­های آبخیز کمک نماید. در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب، مدل SWAT مورد استفاده قرار گرفت. بـرای پیش­بینی کاربری اراضی حوضه­ی آبخیز گرین ...

[ 2 ] - Soil Moisture Estimation in Rangelands Using Remote Sensing (Case Study: Malayer, West of Iran)

Soil moisture is generally regarded as the limiting factors in rangeland production. Although many studies have been conducted to estimate soil moisture in semiarid areas, there is little information on mountainous rangelands in west of Iran. The present study aims to investigate the soil moisture estimation in rangelands as compared to the other land uses over a mountainous area in central Zag...

[ 3 ] - مکان‌یابی محل دفن بهداشتی زباله با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر زرین‌دشت شیراز)

امروزه دفن مواد زائد جامد با رعایت مسائل محیط زیستی از ضروریات طرح­های توسعه­ی شهری است. از طرف دیگر مکان‌یابی و یافتن مکان بهینه یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت مواد زائد است. در این میان دانش ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود در رابطه با بررسی تحول عوارض سطح زمین می‌تواند نقش مهمی در مکان‌یابی محل مناسب دفن زباله داشته باشد. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی معیارهای ژئومورفیک و سایر عوامل...

[ 4 ] - مکان‌یابی محل دفن بهداشتی زباله با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی شهر زرین دشت شیراز

امروزه دفن مواد زائد جامد با رعایت مسائل محیط زیستی از ضروریات طرح‌های توسعة شهری است. از طرف دیگر مکان‌یابی و یافتن مکان بهینه یکی از مهترین جنبه‌های مدیریت مواد زائد است. در این میان دانش ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود در رابطه با بررسی تحول عوارض سطح زمین می‌تواند نقش مهمی در مکان‌یابی محل مناسب دفن زباله داشته باشد. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی معیارهای ژئومورفیک و سایر عوامل تاث...

[ 5 ] - مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان)

تأثیر خشک‌سالی می‌تواند به‌صورت کاهش منابع آب، کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر در پوشش گیاهی اراضی مرتعی منطقه و تسریع در بیابان‌زایی باشد. برای مطالعه و پایش خشک‌سالی نیاز به کمی سازی اثرات آن با استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی است. این شاخص‌ها بر اساس نوع داده‌های قابل‌دسترسی به دودسته کلی: زمینی و ماهواره‌ای تقسیم می‌شوند. هدف این مطالعه، مقایسه توان تشخیص و گروه‌بندی تغییرات رخ‌داده درپوشش گیاهی ب...

[ 6 ] - ارزیابی خشک‌سالی و تغییر اقلیم در دوره‌ی آتی با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبخیز گرگان رود-قره‌سو - ایران)

Climate change, especially on account of greenhouse effect, has created disastrous problems in recent years directly or indirectly affecting different sectors in Iran. One of the most important misfortunes is the increase of climate and environmental crises such as flood, drought, tropical cycles, sea level rise and the dust storm, the commonest of which in Iran are flood and drought. In this s...

[ 7 ] - تاثیر نوع ابرهای پایین جو بر میزان دقت شبیه سازی رواناب در مدل SWAT

Introduction: Patterns of spatial and temporal rainfall impact on runoff and outlet hydrograph (Cordery, 1993; James, 1994). Results of different studies have clarified that simulation by using diverse rainfall data could increase the reliance of results. These were much more sensible in which areas encounter with data scarcity (Mello et al., 2008; Bekiaris et al., 2008). Rainfall properties in...

[ 8 ] - بررسی قلمرو بیابان و شدت خشکی در حوزۀ آبخیز شراء همدان با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی

These days, application of geomorphology in regional development has attracted the attention of all planners. Role of geomorphology in recognition of desert regions the method of developing these regions by surveying type / unit and fascias can confirm them as being desert on not. This becomes important when in sensitive regions whereas the recognition of the border between deserts and other re...

[ 9 ] - تحولات کاربری اراضی شهر ملایر با بهره گیری از سنجش از دور

فضای شهری مکان جغرافیایی پویایی است که در حال تغییر و تحول در طول زمان می­باشد. بررسی این فضا جهت بهره برداری بهینه به ویژه در طرح توسعه ی فضای شهری در رابطه با کاربری اراضی و آمایش سرزمین، یکی از موضوعات مهم در حال حاضر می باشد. در این رابطه با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، می توان تمامی داده های مورد نیاز را به دست آورد و نقشه های الگو و آینده نگری در فضای شهری را...

[ 10 ] - تأثیرپذیری رسوب معلق رودخانه از تغییرات کاربری اراضی در حوضۀ آبخیز دینور استان کرمانشاه

از تأثیرات مخرب تغییر کاربری اراضی یک حوضه، افزایش تولید رسوب و ورود آن به رودخانه‏ها و تجمع آن در مخزن سدها‌ست. از این‌رو، بررسی تأثیر تغییر کاربری اراضی بر فرایندهای هیدرولوژی امری مهم و ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر رسوب معلق طی سال‏های 1994 تا 2010 در حوضۀ آبخیز دینور در استان کرمانشاه با استفاده از مدل SWAT صورت گرفت. واسنجی و اعتبارسنجی مدل با استفاده از بر...

[ 11 ] - ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه‌بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

سیل یکی از بلایای طبیعی است که به خودی خود به‌وجود نمی‏آید، بلکه اغلب، چگونگی تغییر کاربری اراضی موجب بروز آن می‏شود و هرساله خسارت‌های جانی و مالی فراوانی ‌ایجاد می‌کند. در این مطالعه در حوضة گنبدچای برای بررسی تأثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری بر پهنه‌بندی سیل، ابتدا با استفاده از روش فازی‌سازی و AHP و ترکیب چهار نقشۀ شیب، ارتفاع، کاربری اراضی و نفوذپذیری نقشۀ پایه تهیه شد و در قدم بعدی با تعیین...

[ 12 ] - برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور)

در این تحقیق، با به‏کارگیری تبدیل موجک، به بررسی روش شبکة عصبی‏- موجک و زمین‏آمار در برآورد توزیع مکانی سه مؤلفة ارتفاع برف، چگالی برف، و ارتفاع آب معادل برف حوضه‏های آبریز شمال غرب کشور پرداخته شد. بدین‏ منظور، با مدنظر قراردادن اطلاعات اندازه‏گیری چهارسالة (1387ـ1387 تا 1390ـ1391) سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و اردبیل توانایی روش شبکة عصبی- موجک و زمین‏آمار ارزیابی شد. مقایسة روش‏...

[ 13 ] - بررسی تبخیر و تعرق واقعی در کاربری‌های مختلف اراضی مناطق کوهستانی با استفاده از الگوریتم سبال و ترکیب تصاویر ماهواره‌ای MODIS و Landsat 8

تبخیر و تعرق از مؤثرترین مؤلفه‌های بیلان آبی یک حوضۀ آبریز در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان است. هدف از این پژوهش، بررسی و مقایسۀ دقت برآورد تبخیر و تعرق واقعی کاربری‌های مختلف اراضی به‌وسیلۀ الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین (سبال ) ویژۀ مناطق ناهموار و کوهستانی، در مقایسه با مقدار محاسبه‌شده به‌روش فائو- پنمن- مانتیث با ترکیب دو سنجندۀ مودیس  و لندست 8  هم‌زمان در شهرستان ملایر است. الگوریتم سبال ...

[ 14 ] - بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه‌ای در زاگرس مرکزی

جریان واریزه‌ای یکی از مهم‌ترین فرآیندهای دامنه‌ای در جابه‌جایی مواد‌ به‌شمار می‌آید که موجب شکل‌زایی و افزایش بار رسوبی رودخانه‌ها می‌شود. برای بررسی جریان واریزه‌ها در دامنه‌های شمالی الوند، واقع در زاگرس مرکزی، 44 نمونه جریان واریزه‌ای انتخاب و با استفاده از عکس‌های هوایی، نقشه‌های توپوگرافی، بازدید‌های میدانی و نقشه‌برداری در محیط نرم‌افزار ArcGIS، مشخصات مورفومتری آنها شامل طول بخش معبر، ا...

[ 15 ] - پیش‌بینی تغییرات فصلی پارامترهای اقلیمی مناطق حفاظت شده در سال‌های 2011 تا 2039 با مدل HadCM3 (مطالعه موردی در استان همدان)

مدیریت و برنامه‌ریزی در مناطق حفاظت شده ایران، مستلزم داشتن اطلاعات کافی از تغییرات آب و هوا، منابع آب و خاک و شرایط رشد و توسعه اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌های حیات وحش در آینده است. اقلیم یکی از ستون‌های شکل گیری و اساس تغییرات این زیست بوم‌ها محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر، داده‌های HadCM3 با استفاده از مدل LARS-WG و تحت سه سناریوی B1، A2 و A1B در منطقه حفاظت شده لشکردر ملایر در استان همدان ریز مقیاس...

[ 16 ] - تحلیل فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت و منابع رطوبتی بارش سواحل جنوبی خزر

این تحقیق به بررسی فراوانی تابع همگرایی شار رطوبت در رویدادهای بارشی همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر در زمان رخداد بارش‌های سنگین و فوق سنگین می پردازد و ضمن مقایسه آن‌ها، سهم مشارکت منابع مختلف رطوبتی را در ایجاد این رویدادها در نواحی مختلف این منطقه نشان می دهد. به این منظور با استفاده از بارش روزانه و احتمال وقوع 25 و 50 درصد بارش، گروه‌های بارشی فوق سنگین و سنگین و با در نظر گرفتن شناسه ه...

[ 17 ] - بررسی ابرهای مولد بارش‌های فوق سنگین و سنگین سواحل جنوبی خزر

  اقلیم سواحل جنوبی خزر تحت تاثیر فراوانی ابرناکی در این منطقه است. در این پژوهش انواع ابرهای پایین به وجود آورنده رویدادهای بارشی سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی خزر بررسی و مقایسه شده‌اند. به این منظور با استفاده از بارش روزانه و پس از مرتب نمودن داده‌ها بر حسب سیر نزولی و لحاظ احتمال وقوع ۲۵ و ۵۰ درصد، گروه‌های بارشی فوق سنگین و سنگین و با در نظر گرفتن شناسه همدید ابر‌ها، گروه‌های بارشی همرفت ...

[ 18 ] - بررسی نیازهای حرارتی مراحل مختلف نمو آفتابگردان در کبوتر آباد اصفهان

     چکیده   برای مطالعه نیازهای حرارتی مراحل نمو آفتابگردان بر اساس تعداد روز و درجه روز- رشدهای تجمعی و ارتباط این مراحل با رشد رویشی و عملکرد دانه و روغن، 14 هیبرید و یک رقم آزاد گرده‌افشان آفتابگردان، در یک طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی کبوترآباد اصفهان در سال 1384 مقایسه شدند. اثر ژنوتیپ بر تعداد روز و درجه روز - رشد تجمعی از کاشت تا مراحل ستاره‌ای، غنچه‌دهی، شرو...

[ 19 ] - بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران

نقش پدیده­های جوی – اقیانوسی انسو در وقوع خشکسالی کشور براساس اطلاعات 30 ایستگاه همدید در یک بازه زمانی بلند مدت از بدو تاسیس تا سال 2010 بررسی گردید. از برخی شاخص­های انسو (شامل SOI، MEI، 2+1NINO، 4/3 NINO، 4NINO، NOI، TNI و PNA) به­عنوان متغیر مستقل و از شاخص بارش استاندارد (SPI) به­عنوان متغیر وابسته برای بیان خشکسالی استفاده شد. نتایج حاصل از بکارگیری روش تحلیل همبستگی پیرسون نیز بیان­گر ار...

[ 20 ] - اثر تغییر اقلیم بر ژرفای یخ‌بندان خاک در اقلیم نیمه‌‌‌خشک و کوهستانی دشت ملایر

ژرفای یخ‌بندان سنجه‌ی مهمی در مدیریت رطوبت خاک در زمین‌های کشاوزی و باغ‌‌‌‌‌ها است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر گرم‌شدن جهانی و تغییر اقلیم، در حالت‌های ‌‌ممکن‌ اقلیمیِ مختلف، بر ژرفای یخ‌بندان خاک دشت ملایر، قطب تولید انگور کشمشی کشور است. برای شبیه‌‌‌‌‌سازی آب‌وهوای آینده‌ی نزدیک از آمار روزانه‌‌‌‌‌ی بیشینه و کمینه‌‌‌‌‌ی دمای هوا، ساعت‌‌‌‌‌های آفتابی و بارش ایستگاه سینوپتیک ملایر در سال‌‌‌‌‌ها...

[ 21 ] - الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و ژنتیک راهی برای برآورد دبی سیلاب

برآورد سریع و صحیح دبی اوج به عنوان یکی از مباحث اصلی در مدیریت منابع آبی و سیلاب نقش اساسی در طراحی سازه های آبی و اقدامات بیو مکانیکی در حوضه های آبخیز دارد. به طوریکه یک برآورد صحیح آن نقش اساسی در موفقیت کار های اجرایی دارد. در این بررسی سعی شده با استفاده از روش هوش مصنوعی(ترکیب شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و الگوریتم ژنتیک) دبی حداکثر رودخانه یلفان در محل ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی یلفا...

[ 22 ] - مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

برآورد دبی اوج، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب، جایگاه ویژه‌ای در موفقیت طراحی سازه‌های آبی و کارایی اقدامات بیومکانیکی در حوضه‌های آبخیز دارد. در این پژوهش سعی شده است با مقایسة سه روش اصلی در هوش مصنوعی (مدل شبکة عصبی پرسپترون چند لایه، مدل الگوریتم ترکیبی شبکة عصبی با ژنتیک و مدل ترکیب خوشه‌بندی کاهشی و روش نورو فازی (ANFIS، بهترین روش پیش‌بینی دبی حداکثر رودخانة یلفان...

[ 23 ] - بررسی اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر رواناب سطحی حوزه آبخیز بالیقلو چای اردبیل

تغییر کاربری به همراه تغییر اقلیم، به‌عنوان یک عامل جانبی اثرات مستقیم و غیر ‌مستقیم بر سیلاب دارد. بنابراین، پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم و کاربری اراضی بر وضعیت سیلاب و رواناب دهه‌های آتی، راه‌گشای مقابله با این پدیده خواهد بود. جهت بررسی تغییرات اقلیمی دهه 2020 حوزه آبخیز بالیقلوچای، برونداد مدل HadCM3 تحت سناریوهای A2 و B1 به‌وسیله مدل آماری LARS-WG ریزمقیاس شد. نتایج نشان‌دهنده افزایش 8.78 تا ...

[ 24 ] - ارزیابی مدل‌های هوش مصنوعی در تخمین دبی سیلاب

برآورد دبی ­اوج به‌عنوان یکی از مباحث اصلی در مدیریت منابع آبی و سیلاب  نقش اساسی در طراحی سازه‌­های آبی و اقدامات بیومکانیکی در حوزه­‌های آبخیز دارد، به‌طوری ‌که برآورد صحیح آن نقش اساسی در موفقیت کار­های اجرایی دارد. در این بررسی، سعی شده با استفاده از روش‌­های هوش مصنوعی (شبکه عصبی MLP، ترکیب شبکه عصبی MLP و شبکه SOFM، GRNN، ترکیب خوشه‌بندی FCM و ANFIS) دبی بیشینه رودخانه یلفان در محل ایستگا...

[ 25 ] - بررسی و امکان سنجی کارایی شاخص های گیاهی و حرارتی ماهواره لندست در تحلیل خشکسالی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان ملایر)

صادرات کشمش ایران، سهم مهمی از درآمد های ارزی کشور در کشاورزی را در اختیار داشته و با غ های ملایر از باارزش ترین اراضی تولید انگور بیدانه سفید در صنعت کشمش کشور هستند که در سا ل های اخیر بر اثر تغییر اقلیم دچار تنش هایی در مدیریت منابع آب شده اند. شناخت وضعیت هیدرولوژی و پایش خشکسالی ها از ابزارهای مهم این مدیریت در بحران آب خاورمیانه محسوب می شود. امروزه شاخصهای ماهوار ه ای برای پایش خشکسالی ه...

[ 26 ] - بررسی الگوهای همدید- دینامیک رویدادهای بارشی سنگین همرفت و غیر همرفت سواحل جنوبی خزر با استفاده ازمدل عددی پیش بینی هوا (WRF)

مدل های پیش بینی عددی وضع هوا در سال های اخیر، کاربرد های گسترده ای در زمینه های مختلف به ویژه پیش آگاهی از وقایع فرین و شناخت ساختار دینامیک پدیده های جوی داشته اند. این پژوهش با استفاده از مدل پیش بینی عددی WRF ساختارهای دینامیک و ترمودینامیک رویدادهای بارشی سنگین موجود در الگوهای مختلف همدیدی سواحل جنوبی خزر را بررسی می کند. پایگاه داده رویدادهای بارشی سواحل جنوبی خزر تشکیل و با در نظر گرفتن...

[ 27 ] - بررسی دمایی اثر ساز و کار جوی- دریایی خزر در بارش های سنگین و فوق سنگین سواحل جنوبی آن

ابرناکی و بارش از مهم ترین ویژگی های اقلیمی سواحل جنوبی خزر محسوب می شود. گستردگی دریای خزر در راستای عرض جغرافیایی در شمال ایران، وجود رشته کوه بلند البرز در جنوب، در زمان عبور سامانه های چرخندی مهاجر و استقرار الگوهای همدید واچرخندی شمالی، شرایط مناسبی را برای رخداد رویداد های بارشی سنگین تر سواحل جنوبی خزر فراهم می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساز و کار جوی- دریایی خزر در ایجاد گروه های بارش...

[ 28 ] - مقایسة اثر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر رواناب یک حوضۀ آبخیز کوچک کوهستانی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز گرین)

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب یک حوضة کوهستانی برف‏گیر در زاگرس مرکزی از مدل هیدرولوژی SWAT استفاده شد. کاربری اراضی حوضة آبخیز گرین در سال 1986 از ادارة منابع طبیعی همدان استخراج و در سال‏های 2000 و 2014 از تصاویر ماهوارة لندست 8 تهیه شد. نقشة کاربری اراضی در سال 2042 با استفاده از مدل مارکوف و CA مارکوف پیش‏بینی شد. برای پیش‏بینی اقلیم آینده از مدل...

[ 29 ] - Investigation of Effective Factors and Landslide Hazard Zoning Using Density Area, Analytical Hierarchy Process and Logistic Regression Methods in the Ashvand Watershed

EXTENDED ABSTRACT      Recognition of effective factors on landslide occurrence in the area leads to an important set of solutions to control and take suitable actions upon this phenomenon. This paper aims at recognizing such factors and also landslide occurrence and zoning landslide hazard, using density area, Analytical Hierarchy Process and logistic regression, and also investigating the ac...

[ 30 ] - An Evaluation of the Optimal Change Scenarios of Land Use and their Impacts on the Hydrological Parameters: A Case Study of Dinevar Watershed

EXTENDED ABSTRACT      The land use change of watersheds has entailed many impacts on the processes of erosion and sediment yield over the time, and has caused the loss of soil quality and fertility. On the other hand, an increase in the sediment generation and its accumulation would reduce the capacity of the reservoirs. In this respect, the purpose of this study was to evaluate the effects o...

[ 31 ] - Impact of Regional Rangeland Cover Degradation on Increasing Dusty Days in West of Iran

Dust events of Iran mainly originate from Iraq, Syria, Saudi Arabia, Kuwait and inland territories which are influenced by droughts and Land Use/Land Cover (LU/LC) degradation in regional scale. The aim of this research was to investigate the impact of Regional Vegetation Cover Degradation (RVCD), particularly Regional Rangeland Cover Degradation (RRCD) on frequency of dusty days in western pro...

[ 32 ] - Dust Storms Detection and Its Impacts on the Growth and Reproductive Traits of Grape vine (Vitis vinifera) in Malayer Plain

Introduction: Dust storm is one of the air pollutants in desert areas that have damaging effects on environmental ecosystems. This phenomenon usually happens when severe winds occur in arid areas which are accompanied by the ascent of dust particles to the upper layers of the atmosphere. HYSPLIT model can assist in detecting the path of dust entering the stations. In addition, synoptic patterns...

[ 33 ] - پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سد چراغ ویس کردستان با مدل هایIRAT و LNRF

زمین‌لغزش یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش خاک و بلای طبیعی است که سالانه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می­کند. از این رو ­امروزه در بررسی ناپایداری دامنه‌ها به شاخص­های ریخت‌زمین‌ساخت (مورفوتکتونیک) و مدل­های پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش­ها توجه می‌شود. هدف از این بررسی پهنه­­بندی خطر زمین لغزش­ در حوضه آبخیز سد چراغ ویس کردستان با استفاده از مدل IRAT­­ و LNRF و مقایسه‌ی تطبیقی آن­ها با به...

[ 34 ] - بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تاثیرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور صورت گرفته است. ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل ، حداکثر) و بارش روزانه براساس مدلHADCM3 در دوره پایه و آینده براساس سناریوهای واداشت تابشRCP8.5, RCP4.5 برای اقلیم آتی دوره (2020-2050) استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ3، ریزمقیاس شده است. سپس از داده های ایستگاه و خروجی های ریزمقیاس نمایی و به کارگرفتن شبکه عصبی پویا...