علیرضا ایلدرمی

'گروه مرتع و آبخیزداری،دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران

[ 1 ] - بررسی خود پالایی جذب فلزات سنگین در حوزه آبخیز کلیبر چای

فلزات سنگین به دلیل سمی بودن، زمان ماندگاری بالا و تجمع آنها از اهمیت اکولوژیکی زیادی برخوردارند. در این بررسی حوزه آبخیز رودخانه کلیبر چای آذربایجان طی عملیات میدانی، تعداد 10 ایستگاه قبل و در محدوده و خارج از شهر انتخاب شد. به منظور بررسی فلزات سنگین از طیف سنجی اتمی 1(A.A.S) و برای انجام آزمون های آماری از نرم افزار spss وExcel جهت آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز نمون...

[ 2 ] - بررسی تأثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیز گرین)

چکیده                                            تغییر کاربری اراضی و تأثیر پدیده­ی تغییر اقلیم بر فرآیندهای هیدرولوژیکی و رواناب سـطحی حوضه­ی آبخیز مـی­تواند به مدیریت چالش­های منابع آب و برنامه­ریزی صحیح و مدیریت حوضه­های آبخیز کمک نماید. در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب، مدل SWAT مورد استفاده قرار گرفت. بـرای پیش­بینی کاربری اراضی حوضه­ی آبخیز گرین ...

[ 3 ] - پتانسیل تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه در حوضه‌ی آبخیز همدان – بهار

در حال حاضر تغییر اقلیم موجب بر هم خوردن چرخه­ی هیدرولوژیکی زمین به ‌ویژه توزیع زمانی و مکانی آن شده است، لذا بررسی و پیش‌بینی تغییرات آن بسیار مهم می‌باشد. در مطالعه­ی حاضر اثر تغییر اقلیم بر میزان بارش، دما و رواناب در سه زیرحوضه از حو­ضه­ی آبخیز همدان- بهار مورد بررسی قرار گرفت. از مدل WETSPASS، جهت برآورد رواناب و از مدل ‌LARS-WG به‌منظور پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی در طی ۲۰۴۳ - ۲۰۱۴ استفاده ش...

[ 4 ] - Drought Monitoring Using Vegetation Indices and MODIS Data (Case Study: Isfahan Province, Iran)

Drought is a major problematic phenomenon mostly for semi-arid areas of Iran. During drought periods, reduction in vegetation levels causes such problems as soil erosion, surface runoff, flood risk, etc. Therefore, the assessment of drought effects on plant covers is the most important issue. This research was conducted in 2015 using the extracted vegetation indices from Moderate Resolution Ima...

[ 5 ] - Prediction of Land Use Management Scenarios Impact on Water Erosion Risk in Kashidar Watershed, Azadshahr, Golestan Province

Soil erosion is a serious problem especially in northern parts of Iran. One themost important side effects on soil erosion may be the decline in qualities of soil refers toagricultural productivity. So it is very important to assess the soil erosion risk for thesustainable development of agriculture. This study outlines ways undertaken to provide anew tool to manage water erosion from physical ...

[ 6 ] - مکان‌یابی محل دفن بهداشتی زباله با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعة موردی: شهر زرین‌دشت شیراز)

امروزه دفن مواد زائد جامد با رعایت مسائل محیط زیستی از ضروریات طرح­های توسعه­ی شهری است. از طرف دیگر مکان‌یابی و یافتن مکان بهینه یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت مواد زائد است. در این میان دانش ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود در رابطه با بررسی تحول عوارض سطح زمین می‌تواند نقش مهمی در مکان‌یابی محل مناسب دفن زباله داشته باشد. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی معیارهای ژئومورفیک و سایر عوامل...

[ 7 ] - مکان‌یابی محل دفن بهداشتی زباله با استفاده از سامانة اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی: مطالعه موردی شهر زرین دشت شیراز

امروزه دفن مواد زائد جامد با رعایت مسائل محیط زیستی از ضروریات طرح‌های توسعة شهری است. از طرف دیگر مکان‌یابی و یافتن مکان بهینه یکی از مهترین جنبه‌های مدیریت مواد زائد است. در این میان دانش ژئومورفولوژی با توجه به ماهیت خود در رابطه با بررسی تحول عوارض سطح زمین می‌تواند نقش مهمی در مکان‌یابی محل مناسب دفن زباله داشته باشد. در این پژوهش سعی شده تا با بررسی معیارهای ژئومورفیک و سایر عوامل تاث...

[ 8 ] - تأثیرجاده‌سازی جنگل بر تنوع گونه‌های درختی، مشخصه های کمی درختان و ماکروفون خاک (مطالعه موردی: جنگل قالی کوه لرستان)

چکیده جنگل­های زاگرس از دیرباز در معرض آسیب­های فراوانی ناشی از عوامل طبیعی، خشکسالی و فعالیت­های انسانی قرار داشته­اند. یکی از این فعالیت‏ها، جاده‏ سازی جنگلی است که با قطع بخشی از درختان، اختلال و نابودی پناهگاه‏ و زیستگاه برخی از گونه­های حیات وحش و بومی منطقه را در پی داشته است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیرجاده­سازی جنگل بر تنوع گونه­های درختی و ماکروفون خاک جنگل در منطقه غالی کوه الیگودرز...

[ 9 ] - ارزیابی خشک‌سالی و تغییر اقلیم در دوره‌ی آتی با استفاده از مدل‌های گردش عمومی جو (مطالعه‌ی موردی: حوضه‌ی آبخیز گرگان رود-قره‌سو - ایران)

Climate change, especially on account of greenhouse effect, has created disastrous problems in recent years directly or indirectly affecting different sectors in Iran. One of the most important misfortunes is the increase of climate and environmental crises such as flood, drought, tropical cycles, sea level rise and the dust storm, the commonest of which in Iran are flood and drought. In this s...

[ 10 ] - تاثیر نوع ابرهای پایین جو بر میزان دقت شبیه سازی رواناب در مدل SWAT

Introduction: Patterns of spatial and temporal rainfall impact on runoff and outlet hydrograph (Cordery, 1993; James, 1994). Results of different studies have clarified that simulation by using diverse rainfall data could increase the reliance of results. These were much more sensible in which areas encounter with data scarcity (Mello et al., 2008; Bekiaris et al., 2008). Rainfall properties in...

[ 11 ] - بررسی قلمرو بیابان و شدت خشکی در حوزۀ آبخیز شراء همدان با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی

These days, application of geomorphology in regional development has attracted the attention of all planners. Role of geomorphology in recognition of desert regions the method of developing these regions by surveying type / unit and fascias can confirm them as being desert on not. This becomes important when in sensitive regions whereas the recognition of the border between deserts and other re...

[ 12 ] - تحولات کاربری اراضی شهر ملایر با بهره گیری از سنجش از دور

فضای شهری مکان جغرافیایی پویایی است که در حال تغییر و تحول در طول زمان می­باشد. بررسی این فضا جهت بهره برداری بهینه به ویژه در طرح توسعه ی فضای شهری در رابطه با کاربری اراضی و آمایش سرزمین، یکی از موضوعات مهم در حال حاضر می باشد. در این رابطه با استفاده از تکنولوژی سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، می توان تمامی داده های مورد نیاز را به دست آورد و نقشه های الگو و آینده نگری در فضای شهری را...

[ 13 ] - ارزیابی تأثیر عملیات مکانیکی بر پهنه‌بندی خصوصیات هیدرودینامیکی سیل

سیل یکی از بلایای طبیعی است که به خودی خود به‌وجود نمی‏آید، بلکه اغلب، چگونگی تغییر کاربری اراضی موجب بروز آن می‏شود و هرساله خسارت‌های جانی و مالی فراوانی ‌ایجاد می‌کند. در این مطالعه در حوضة گنبدچای برای بررسی تأثیر عملیات مکانیکی آبخیزداری بر پهنه‌بندی سیل، ابتدا با استفاده از روش فازی‌سازی و AHP و ترکیب چهار نقشۀ شیب، ارتفاع، کاربری اراضی و نفوذپذیری نقشۀ پایه تهیه شد و در قدم بعدی با تعیین...

[ 14 ] - برآورد مشخصه‏ های برف به روش ‏های موجک و زمین ‏آمار (مطالعۀ موردی: حوضه ‏های آبریز شمال غرب کشور)

در این تحقیق، با به‏کارگیری تبدیل موجک، به بررسی روش شبکة عصبی‏- موجک و زمین‏آمار در برآورد توزیع مکانی سه مؤلفة ارتفاع برف، چگالی برف، و ارتفاع آب معادل برف حوضه‏های آبریز شمال غرب کشور پرداخته شد. بدین‏ منظور، با مدنظر قراردادن اطلاعات اندازه‏گیری چهارسالة (1387ـ1387 تا 1390ـ1391) سه استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و اردبیل توانایی روش شبکة عصبی- موجک و زمین‏آمار ارزیابی شد. مقایسة روش‏...

[ 15 ] - بررسی نقش عوامل اقتصادی-اجتماعی در تخریب زیست‎بوم جنگل‌های زاگرس (منطقه کاکارضا لرستان)

یکی از مهمترین عواملی که چهره زمین را در بسیاری از قسمت‎‎های دنیا تغییر داده، پاکسازی جنگل‎‎هاست. در طول قرن‎‎ها، به دلیل وابستگی انسان و تأمین نیازهایش، جنگل‎‎ها به طور مداوم تبدیل و یا تغییر کرده‌اند. از آنجا که اهمیت و نقش مسائل اقتصادی و اجتماعی در مناطق اکولوژیکی مختلف، متفاوت و گاهی نامشخص است و از طرفی با توجه به شرایط اقلیمی، زیستی و ادافیکی، برخی از عوامل اجتماعی و اقتصادی دارای اثر ‎‎...

[ 16 ] - ارزیابی شدت فرسایش بادی با بهره‌گیری از مدل IRIFR.E.A (بررسی موردی: دشت قهاوند همدان)

بیابان­زایی در اثر شدت فرسایش بادی به معنی کاهش توان اکولوژیکی و بیولوژی زمین است که به­صورت طبیعی یا مصنوعی با فعالیت انسان رخ می­دهد. تاکنون روش­های متنوع و زیادی جهت برآورد میزان فرسایش بادی در سراسر دنیا توسط کارشناسان مختلف ارائه شده است. به­دلیل منطبق نبودن مدل­های ارائه شده توسط کارشناسان سایر کشورها با شرایط اقلیمی ایران، در سال 1375 مدل تجربی IRIFR.E.A تدوین و ارائه گردید. لذا دشت قهاو...

[ 17 ] - برآورد بارش به کمک شبکه عصبی مصنوعی با داده¬های هواشناسی غیربارشی در سه منطقه شیراز، مشهد و کرمان

عنصر بارش ماهیت آشوبناکی و تصادفی داشته و از این نظر دارای تغییرات ساختاری در زمان­های مختلف است. در این راستا به­دلیل عدم قطعیت­هایی که وجود دارد، نوسان­های زیادی در مقدار بارش ایجاد می­شود که پیش­بینی این کمیت مهم را با مشکل مواجه نموده است. در این مقاله با تکنیک مقیاس­بندی مجدد (R/S) و محاسبه نمای هرست (H) پیش­بینی­پذیری بارش در سه منطقه شیراز، کرمان و مشهد انجام شد. نمای هرست نشان داد که پا...

[ 18 ] - تأثیر شدت فرسایش بادی و بیابان‌زایی در تخریب زیستگاه منطقۀ همدان

بررسی فرسایش بادی در مناطق بیابانی و کاهش ارزش زیستگاه‌های واقع در آنها، موضوعی است کهکمتر بررسی شده است؛ ازاین‌رو،توجه به اهمیت گونه‌های جانوری و تشریح رابطۀ علمی بین میزان فرسایش بادی و وضعیت زیستگاه‌های مناطق بیابانی از اهداف اصلی پژوهش حاضر هستند. به این منظور، ابتدا منطقۀ بیابانی قهاوند در شرقی‌ترین بخش استان همدان انتخاب و با بررسی عوامل نه‌گانۀ مؤثر بر فرسایش بادی شامل سنگ‌شناسی، شکل ارا...

[ 19 ] - بررسی نقش عوامل مورفودینامیک و اقلیمی مؤثر در پیدایش و تکوین جریان واریزه‌ای در زاگرس مرکزی

جریان واریزه‌ای یکی از مهم‌ترین فرآیندهای دامنه‌ای در جابه‌جایی مواد‌ به‌شمار می‌آید که موجب شکل‌زایی و افزایش بار رسوبی رودخانه‌ها می‌شود. برای بررسی جریان واریزه‌ها در دامنه‌های شمالی الوند، واقع در زاگرس مرکزی، 44 نمونه جریان واریزه‌ای انتخاب و با استفاده از عکس‌های هوایی، نقشه‌های توپوگرافی، بازدید‌های میدانی و نقشه‌برداری در محیط نرم‌افزار ArcGIS، مشخصات مورفومتری آنها شامل طول بخش معبر، ا...

[ 20 ] - ارزیابی ظرفیّت برد و امنیّت اکولوژیکی شهر سنندج به روش ردّپای بوم‌شناختی

امروزه حرکت به سمت پایداری در جوامع با سطوح مختلف مدیریت و تکنولوژی بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. داشتن شهری پایدار و سالم، برنامه‌ریزان، تصمیم‌گیرندگان و متخصّصین را واداشته است تا به دنبال یافتن شاخص‌هایی باشند که بتوان با استفاده از آنها ظرفیّت جوامع شهری را به منظور سوق‌دادن آنها به سمت پایداری مورد بررسی قرار داد. شاخص ردّپای بوم‌شناختی در زمینة ارزیابی جوامع شهری در سطح آموزشی و اجتماعی تو...

[ 21 ] - بررسی ارتباط بین پدیده انسو و وقوع خشکسالی در ایران

نقش پدیده­های جوی – اقیانوسی انسو در وقوع خشکسالی کشور براساس اطلاعات 30 ایستگاه همدید در یک بازه زمانی بلند مدت از بدو تاسیس تا سال 2010 بررسی گردید. از برخی شاخص­های انسو (شامل SOI، MEI، 2+1NINO، 4/3 NINO، 4NINO، NOI، TNI و PNA) به­عنوان متغیر مستقل و از شاخص بارش استاندارد (SPI) به­عنوان متغیر وابسته برای بیان خشکسالی استفاده شد. نتایج حاصل از بکارگیری روش تحلیل همبستگی پیرسون نیز بیان­گر ار...

[ 22 ] - Integrated assessment of the impact of drought and land use changes on Ground Water (case study: Hamadan-Bahar watershed)

Groundwater drought denotes the condition and hazard during a prolonged meteorological drought when groundwater resources decline and become unavailable or inaccessible for human use. The aim of this study is to identify the influencial factors on groundwater drought in Hamadan- Bahar Watershed,Iran, to understand the forcing mechanisms. The Standardised Precipitation Index (SPI) has been used ...

[ 23 ] - Study of the snowmelt effects on surface and ground water in the Bahar basin using remote sensing data

According to recent Studies, about 60 percent of surface waters and 57 Percent ground waters are located in snowy zones in Iran. In most areas of northern hemisphere and alpine environment areas, snow melt lead to the maximum instantaneous flow rate and is an important part of annual discharge. The present study investigated the effect of snowmelt on the surface waters and ground waters in B...

[ 24 ] - ارزیابی شاخص NDSI در پایش خشکسالی به کمک تکنیک سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان اصفهان)

موضوع خشکسالی در مطالعات منابع آب اهمیت زیادی دارد. شاخص‌هایخشکسالیهواشناسیمستقیماًازرویداده‌هایهواشناسینظیربارندگیمحاسبهمی<st...

[ 25 ] - اثر تغییر اقلیم بر ژرفای یخ‌بندان خاک در اقلیم نیمه‌‌‌خشک و کوهستانی دشت ملایر

ژرفای یخ‌بندان سنجه‌ی مهمی در مدیریت رطوبت خاک در زمین‌های کشاوزی و باغ‌‌‌‌‌ها است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر گرم‌شدن جهانی و تغییر اقلیم، در حالت‌های ‌‌ممکن‌ اقلیمیِ مختلف، بر ژرفای یخ‌بندان خاک دشت ملایر، قطب تولید انگور کشمشی کشور است. برای شبیه‌‌‌‌‌سازی آب‌وهوای آینده‌ی نزدیک از آمار روزانه‌‌‌‌‌ی بیشینه و کمینه‌‌‌‌‌ی دمای هوا، ساعت‌‌‌‌‌های آفتابی و بارش ایستگاه سینوپتیک ملایر در سال‌‌‌‌‌ها...

[ 26 ] - ارزیابی چیدمان مکانی سیمای سرزمین به منظور دستیابی به اقدامات حفاظتی

مفهوم ارتباط سیمای سرزمین در یک منطقه به منظور توصیف چگونگی تاثیر چیدمان مکانی و کیفیت بخش‌های مختلف سیمای سرزمین بر مهاجرت و جابه‌جایی موجودات در میان تکه‌های زیستگاهی مورد توجه و استفاده قرار گرفته است. از آن‌جایی که هدف اصلی بررسی ارتباطات سیمای سرزمین، برنامه‌ریزی و مدیریت سیمای سرزمین به منظور حفظ و نگهداشت تنوع زیستی موجود در تکه‌های زیستگاهی کمیاب و پراکنده است به طوری که پایداری فراینده...

[ 27 ] - الگوریتم ترکیبی شبکه عصبی و ژنتیک راهی برای برآورد دبی سیلاب

برآورد سریع و صحیح دبی اوج به عنوان یکی از مباحث اصلی در مدیریت منابع آبی و سیلاب نقش اساسی در طراحی سازه های آبی و اقدامات بیو مکانیکی در حوضه های آبخیز دارد. به طوریکه یک برآورد صحیح آن نقش اساسی در موفقیت کار های اجرایی دارد. در این بررسی سعی شده با استفاده از روش هوش مصنوعی(ترکیب شبکه عصبی پرسپترون چند لایه و الگوریتم ژنتیک) دبی حداکثر رودخانه یلفان در محل ایستگاه هیدرومتری و رسوب سنجی یلفا...

[ 28 ] - مقایسة سه روش اصلی هوش مصنوعی در برآورد دبی سیلاب رودخانة یلفان

برآورد دبی اوج، یکی از موضوعات اساسی در مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب، جایگاه ویژه‌ای در موفقیت طراحی سازه‌های آبی و کارایی اقدامات بیومکانیکی در حوضه‌های آبخیز دارد. در این پژوهش سعی شده است با مقایسة سه روش اصلی در هوش مصنوعی (مدل شبکة عصبی پرسپترون چند لایه، مدل الگوریتم ترکیبی شبکة عصبی با ژنتیک و مدل ترکیب خوشه‌بندی کاهشی و روش نورو فازی (ANFIS، بهترین روش پیش‌بینی دبی حداکثر رودخانة یلفان...

[ 30 ] - برآورد میزان فرسایش و تولید رسوب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل EPM (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبخیز قمرود- الیگودرز)

یکی از اساسی‌ترین مسائلی که باعث فرسایش خاک در ایران شده است مشکلات مدیریت و کنترل فرسایش و رسوب حوضه‌های آبخیز کشور، فقدان داده‌های آماری جهت برآورد دقیق میزان فرسایش و رسوب است. بدین منظور ضروری است از روش‌های تجربی استفاده شود. به همین دلیل این تحقیق با هدف برآورد میزان شدت فرسایش و رسوب تولیدی در حوضه قمرود- الیگودرز با استفاده از مدل تجربی EPM و سیستم اطلاعات جغراف...

[ 31 ] - ارزیابی مدل‌های هوش مصنوعی در تخمین دبی سیلاب

برآورد دبی ­اوج به‌عنوان یکی از مباحث اصلی در مدیریت منابع آبی و سیلاب  نقش اساسی در طراحی سازه‌­های آبی و اقدامات بیومکانیکی در حوزه­‌های آبخیز دارد، به‌طوری ‌که برآورد صحیح آن نقش اساسی در موفقیت کار­های اجرایی دارد. در این بررسی، سعی شده با استفاده از روش‌­های هوش مصنوعی (شبکه عصبی MLP، ترکیب شبکه عصبی MLP و شبکه SOFM، GRNN، ترکیب خوشه‌بندی FCM و ANFIS) دبی بیشینه رودخانه یلفان در محل ایستگا...

[ 32 ] - بررسی تأثیر تغییرکاربری اراضی و اقلیم بر رواناب حوضه ی آبخیز با استفاده از مدل SWAT (مطالعه ی موردی :حوضه ی گرین)

چکیده تغییر کاربری اراضی و تأثیر پدیده­ی تغییر اقلیم بر فرآیندهای هیدرولوژیکی و رواناب سطحی حوضه­ی آبخیز می­تواند به مدیریت چالش­های منابع آب و برنامه­ریزی صحیح و مدیریت حوضه­های آبخیز کمک نماید. در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب، مدل SWAT مورد استفاده قرار گرفت. برای پیش­بینی کاربری اراضی حوضه­ی گرین از تصاویر ماهواره لندست سال­های 1986، 2000، 2014، مدل...

[ 33 ] - مقایسة اثر تغییر کاربری اراضی و اقلیم بر رواناب یک حوضۀ آبخیز کوچک کوهستانی (مطالعۀ موردی :حوضۀ آبخیز گرین)

در این تحقیق به منظور بررسی اثر تغییر کاربری اراضی و تغییر اقلیم بر رواناب یک حوضة کوهستانی برف‏گیر در زاگرس مرکزی از مدل هیدرولوژی SWAT استفاده شد. کاربری اراضی حوضة آبخیز گرین در سال 1986 از ادارة منابع طبیعی همدان استخراج و در سال‏های 2000 و 2014 از تصاویر ماهوارة لندست 8 تهیه شد. نقشة کاربری اراضی در سال 2042 با استفاده از مدل مارکوف و CA مارکوف پیش‏بینی شد. برای پیش‏بینی اقلیم آینده از مدل...

[ 34 ] - بررسی ظرفیت زیستی وردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد

بررسی ظرفیت زیستی و ردپای اکولوژیکی شهرستان مشهد       منصوره میری قلعه نو1، علیرضا ایلدرمی*2، حمید نوری3، میرمهرداد میرسنجری4   1 کارشناسی ارشد محیط‌‌زیست، دانشکده منابع‌طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ایران 2 دانشیار گروه م...

[ 35 ] - تاثیر احیاء وَرک‌زارها با یونجه‌کاری دیم بر ترسیب کربن (مطالعه موردی: استان همدان)

تغییر کاربری و رها شدن اراضی، چرای مفرط و ازدیاد و گسترش گونه‌های ناخواسته از مهمترین چالش‌های  مراتع کشور هستند. به همین منظور در این تحقیق تلاش شده‌است که با ارائه یک راهکار اصلاحی واحد با چالش‌های مذکور مبارزه شود؛ بنابراین از گونه یونجه دیم چند ساله برای کشت در مراتع تخریب شده پوشیده از ورک یا اراضی رهاشده استفاده شد تا ضمن احیا مراتع، موجبات ترسیب کربن هوا به مقدار چشمگیر در اکوسیستم احیاش...

[ 36 ] - واکاوی همدید مخاطرۀ تگرگ در شهرستان بجنورد

تگرگ یکی از مخاطرات جوی است که به‌سبب ناپایداری‌های جوی توسط ابرهای کومولونیمبوس و فعالیت شدید توفان‌های تندری بیشتر در فصل‌های بهار و پاییز رخ می‌دهد. بیشترین خسارت، ناشی از بارش تگرگ در بخش کشاورزی است که همه‌ساله مقدار زیادی از محصولات باغی و زراعی در اثر این پدیدۀ مخرب از بین می‌رود. در این مطالعه به‌منظور بررسی و تحلیل همدید سازوکار مؤثر بر شرایط رخداد تگرگ در شهرستان بجنورد از روش تحلیل خ...

[ 37 ] - Determination and Quantification of the Landscape Aesthetic Value in Central Part of Isfahan Province

With the acceleration of urbanization, human needs to connect with the nature and experience the aesthetic qualities such as landscape aesthetic, fresh air, topographic diversity and green infrastructures. Hence, landscape aesthetic quality is regarded as a valuable source of conservation. The purpose of landscape visual quality assessment is to identify the criteria for preserving and rehabili...

[ 38 ] - Investigation of Effective Factors and Landslide Hazard Zoning Using Density Area, Analytical Hierarchy Process and Logistic Regression Methods in the Ashvand Watershed

EXTENDED ABSTRACT      Recognition of effective factors on landslide occurrence in the area leads to an important set of solutions to control and take suitable actions upon this phenomenon. This paper aims at recognizing such factors and also landslide occurrence and zoning landslide hazard, using density area, Analytical Hierarchy Process and logistic regression, and also investigating the ac...

[ 39 ] - An Evaluation of the Optimal Change Scenarios of Land Use and their Impacts on the Hydrological Parameters: A Case Study of Dinevar Watershed

EXTENDED ABSTRACT      The land use change of watersheds has entailed many impacts on the processes of erosion and sediment yield over the time, and has caused the loss of soil quality and fertility. On the other hand, an increase in the sediment generation and its accumulation would reduce the capacity of the reservoirs. In this respect, the purpose of this study was to evaluate the effects o...

[ 40 ] - The Effect Of Land Use Changes and Drought On Runoff in the Central Zagros Basin (Case study: Basin Tuyserkan)

Land use change in watershed management one of the most important hydrological factors surface runoff change and water management practices. the purpose of this investigation, Impact of Land Use and drought on runoff of  Tuyserkan watershed in Hamedan  In central zagros In the three time periods of 1991, 2003 and 2015 (25 years) using hydrological modeling is the rainfall-runoff relationship (I...

[ 41 ] - پهنه بندی خطر زمین لغزش در آبخیز سد چراغ ویس کردستان با مدل هایIRAT و LNRF

زمین‌لغزش یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش خاک و بلای طبیعی است که سالانه خسارت‌های جانی و مالی فراوانی به کشور وارد می­کند. از این رو ­امروزه در بررسی ناپایداری دامنه‌ها به شاخص­های ریخت‌زمین‌ساخت (مورفوتکتونیک) و مدل­های پهنه­بندی خطر زمین‌لغزش­ها توجه می‌شود. هدف از این بررسی پهنه­­بندی خطر زمین لغزش­ در حوضه آبخیز سد چراغ ویس کردستان با استفاده از مدل IRAT­­ و LNRF و مقایسه‌ی تطبیقی آن­ها با به...

[ 42 ] - ارزیابی مطلوبیت زیستگاه بز و پازن(Capra aegagrus aegagrus) در منطقه حفاظت شده لشگردر همدان

  مدیریت و حفاظت موثر جمعیت‌‌های حیات‌وحش به درک و پیش‌‌بینی انسان از ارتباطات زیستگاه حیات‌وحش وابسته است. تعیین پراکنش گونه برای حفظ و مدیریت جمعیت‌‌ها، به ویژه برای گونه‌های در حال تهدید یک امر ضروری است. یکی از روش‌‌های تعیین پراکنش گونه‌‌ها ارزیابی زیستگاه است که با استفاده از مدل‌‌هایی می‌‌توان محدوده پراکنش گونه را پیش‌‌بینی نمود که ابزار مناسبی برای اهداف حفاظتی و مدیریتی است. گونه بز ...

[ 43 ] - تحلیل پتانسیل‌های طبیعت‌گردی شهرستان لنجان و عوامل موثر بر توسعه آن

گردشگری به عنوان یکی از پویاترین فعالیت‌های اقتصادی عصرحاضر، نقش مهمی در توسعه پایدارمحلی ایفا می-کند. امروزه نهادهای متولی صنعت گردشگری در سراسر دنیا به امورگردشگری در طبیعت و در ورای آن لزوم حفاظت محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری اذعان دارند. براین اساس شناخت پتانسیل‌های طبیعی مناطق و برنامه‌ریزی توسعه آن‌ها برای جذب اکوتوریست و بالا بردن سطح توسعه در مناطق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شهرستا...

[ 44 ] - تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی در بخش مرکزی استان اصفهان

یک گام مؤثر و کاربردی در بهبود مدیریت سرزمین، شناسایی و تعیین مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی است. ازاین‌رو در این مطالعه، پس از کمی‌سازی و نقشه‌سازی خدمات اکوسیستمی ارزش زیبایی‌شناسی، ارزش تفرجی و کاهش آلودگی صوتی، از روش خوشه‌بندی K-Means به‌منظور شناسایی مناطق همگن عرضه خدمات اکوسیستمی استفاده شد و پهنه‌بندی مناطق همگن در محیط GIS تهیه گردید. به‌منظور بررسی منابع اثرگذار بر عرضه خدمات اکوسیس...

[ 45 ] - Rare Earth Elements as Emerging Contaminants and Applications, Occurrence, Sources, and Environmental and Human Health Risks Caused by Them: A Review Study

Background and Objectives: Rare earth elements (REEs) are examples of emerging contaminants that have recently been increasingly spread to the environment through the extensive use in modern commodities, medical facilities, petroleum refining, mining, chemical fertilizers, electronic wastes and recycling plants. However, these elements are considered due to their potential human and ecological ...

[ 46 ] - Numerical simulation of flood wave propagation due to failure of dam watersheds in fluent model

By numerical simulation of the phenomenon of failure of dams and the flow of their flow, it is possible to design more precisely the structures and their location. The purpose of this study was to investigate the wave propagation phenomenon due to the failure of the rocky mortar-watering dam in the Marivan sub-basin of Zarivar in two-dimensional and three-dimensional models using the Fluent mod...

[ 47 ] - Investigation on Impacts of Dought on Landuse/Landcover(LU/LC) and Groundwater Level Changes in Razan-Ghahavand Plain

Droughts affects on agriculture and water consumption management through LU/LC and water resources changes in western mountainous areas of Iran. The aim of this study was to investigate terrestrial and remote sensing drought indices and their effects on LU/LC and ground water level in Razan-Ghahavand watershed. Precipitation trend in two stations and water level trend in six piezometric well we...

نویسندگان همکار

Nouri, Hamid 20  

Mohammadpanah, Mehran 10  

مهتاب صفری شاد 5  

صدیقه عبداللهی 4  

محمد قربانی 3  

میر مهرداد میرسنجری 3  

مهدی سپهری 3  

Davoud Akhzari 2  

لیلا دیانت 2  

آرتیمانی, محمد مهدی 2  

حمید زارع ابیانه 2  

مریم بیات ورکشی 2  

محمود حبیب نژاد روشن 2  

حسین زینی وند 2  

سیما فاخران 2  

Aghabeigi, Soheila 2  

حسین زینی وند 1  

کریم سلیمانی 1  

رضا میرزایی تالارپشتی 1  

فتاحی, بختیار 1  

قاسمی آقباش, فرهاد 1  

پارسه, اشرف 1  

صالحی, صباح 1  

نبی الله سپهری 1  

فرهاد قاسمی 1  

نگار بهمنی 1  

مینا مرادی 1  

نرگس محمدی 1  

کامران شایسته 1  

کبری مل حسینی دارانی 1  

Hossein Zeinivand 1  

Karim Solaimani 1  

Mahmoud Habibnejad Roshan 1  

الهام کلهر 1  

حسینی, سید زین العابدین 1  

محمد زاده, فاطمه 1  

مهدی آرتیمانی 1  

مهدی سپهری 1  

عارفه علی محمدی 1  

میرمهرداد میرسنجری 1  

سید عباس عطاپور فرد 1  

صبا گودرزی 1  

محمد مهدی آرتیمانی 1  

مرتضی سلگی 1  

سهیلا آقابیگی امین 1  

مهین نادری 1  

بختیار فتاحی 1  

احمد ارشادی 1  

حمید نوری 1  

سعید بازگیر 1  

قربان صابر 1  

Salmanmahini, A. 1  

Nouri, Hamid 1  

فؤاد عبادی 1  

منیژه عبداللهی 1  

عبدالرسول سلمان ماهینی 1  

Bahramifar, N. 1  

Hassanzadeh, N. 1  

Hedayatzadeh, F. 1  

Ahmadi, Tahere 1