داود اخضری

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه ملایر

[ 1 ] - تحلیل منطقه‌ای فراوانی سیلاب با استفاده از روش رگرسیون چند‌متغیره (مطالعۀ موردی: ایستگاه‌های آب‌سنجی استان قزوین)

تعیین دبی اوج سیل برای دوره‏های برگشت مختلف یکی از پارامترهایِ مهمِ طراحیِ سازه‏های کنترل سیل است. مشکل عمدة برنامه‏ریزان در مقابله با سیل فقدان داده یا بی‌کفایتی داده‏های موجود است. تعمیم نتایج از مناطق دارای آمار به مناطق فاقد آمار یکی از مطمئن‏ترین راهکارهاست. هدف اصلی این تحقیق نیز تحلیل منطقه‏ای فراوانی سیلاب در استان قزوین با استفاده از روش رگرسیون چند‏متغیره است. از 23 ایستگاه هیدرومتری هشت...

[ 2 ] - بررسی اثر قرق بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک مراتع ییلاقی (مطالعه موردی: مراتع بخش زاغه استان لرستان)

بهره برداری بیش از حد در بسیاری از مراتع ایران، یکی از علل مهم تخریب و انهدام مراتع است. بر اثر چرای مفرط دام های اهلی پوشش گیاهی مرتع از بین رفته وخاک عاری از پوشش گیاهی شده و در معرض فرسایش قرار می گیرد. به منظور بررسی اثر قرق بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، مطالعه ای در ایستگاه تحقیقاتی زاغه واقع در استان لرستان صورت گرفت. بدین منظور در دو منطقه تحت چرا و قرق شده، 10 نمونه خاک به روش تصادفی - ...

[ 3 ] - مطالعه اثر خشک‌سالی بر تغییرات پوشش گیاهی در اراضی مرتعی و کشاورزی بر مبنای داده‌های میدانی و ماهواره‌ای (مطالعه موردی: جنوب استان همدان)

تأثیر خشک‌سالی می‌تواند به‌صورت کاهش منابع آب، کاهش تولیدات کشاورزی، تغییر در پوشش گیاهی اراضی مرتعی منطقه و تسریع در بیابان‌زایی باشد. برای مطالعه و پایش خشک‌سالی نیاز به کمی سازی اثرات آن با استفاده از شاخص‌های خشک‌سالی است. این شاخص‌ها بر اساس نوع داده‌های قابل‌دسترسی به دودسته کلی: زمینی و ماهواره‌ای تقسیم می‌شوند. هدف این مطالعه، مقایسه توان تشخیص و گروه‌بندی تغییرات رخ‌داده درپوشش گیاهی ب...

[ 5 ] - بررسی اثر متقابل کاربرد سطوح مختلف زئولیت و کمپوست بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد وتیور (Chrysopogon zizanioides L.)

چکیده گیاه وتیور (Chrysopogon zizanioides L.) یکی از شناخته شده ترین گیاهان جهت اصلاح و احیای مراتع است. با توجه به فقیر بودن خاک های کشور یکی از سریع ترین راه های مدیریتی برای رشد مطلوب گیاهان و بهبود عرصه های تخریب شده افزودن اصلاح کننده ها به خاک است. این تحقیق با هدف بررسی اثر متقابل زئولیت و کمپوست بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد گیاه وتیور و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به م...

[ 6 ] - اثرات کود ورمی‌کمپوست در میزان جذب کادمیوم و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی Medicago rigidula L. ،L. Medicago polymorpha و Onobrychis sativa L.

مصرف کودهای زیستی سبب جلوگیری از حرکت فلزات سنگین در خاک می‌گردند. این پژوهش در قالب یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در گلخانه دانشگاه ملایر انجام شد. گلدان ها حاوی مخلوطی از خاک و مقادیر مختلف (0 و 60 درصد وزنی) از کود ورمی‌کمپوست بودند. گیاهان در معرض سه غلظت نیترات کادمیوم (0، 4 و 8 میلی‌مول بر کیلوگرم) در مخلوط خاک هر گلدان قرار گرفتند. براساس نتایج بدست آمده با افزای...

[ 7 ] - ارزیابی مکانی مناطق مناسب جمع آوری رواناب پتانسیل در سیستم حوزه آبخیز )مطالعه موردی حوزه آبخیز گلبهار خراسان رضوی(

جمع‌آوری رواناب برای به حداقل رساندن تلفات و تقویت ذخایر آبی در سیستم‌ حوزه‌های آبخیز مورد استفاده قرار می-گیرد. کشور‌هایی که همانند برخی از مناطق ایران مواجه با کمبود آب می‌باشند، دارای توزیع نامناسب بارندگی نیز هستند. راهکار‌‌های نوین، روی روش‌های بهینه ذخیره آب و شناسایی فرصت‌های بیشتر در به کارگیری روش‌های جمع‌آوری رواناب به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره آب قابل دسترس، متمرکز می‌باشند. مهم ترین...

[ 8 ] - تهیة نقشه شوری خاک با استفاده از تحلیل طیفی داده‌های سنجنده OLI و داده های میدانی (مطالعة موردی: جنوب دشت ملایر)

شوری یکی از عوامل مهم محدودیت کاربری اراضی در مناطق خشک و نیمه‌خشک است که می‌تواند با تغییر نوع تاج­پوشش و زیست‌توده گیاهی، باعث کاهش تولیدات منابع طبیعی شود. در این پژوهش برای انتخاب بهترین شاخص ماهواره‌ای شوری از تصاویر ماهواره‌ای لندست (سال 2014) استفاده شد. نمونه‌برداری از عرصه در شهریورماه سال 1393 انجام شد. به این منظور ابتدا با استفاده از 77 نقطه اندازه‌گیری، نقشه‌های پراکنش سدیم، منیزیم...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود