ایمان بابائیان

پزوهشکده اقلیم شناسی

[ 1 ] - ارزیابی پس‌پردازش برون‌دادهای دینامیکی‌مدل‌های اقلیمی در برآورد تغییرات تبخیر ‌تعرق پتانسیل تحت سناریوهای واداشت تابشی (بررسی موردی: دشت مشهد)

تبخیر تعرق پتانسیل پارامتری کلیدی در محاسبات نیاز آبی، مطالعات اقلیمی و مدلهای هیدرولوژیکی است. هدف از این مطالعه بررسی میزان تغییرات این کمیت بر اساس سناریوهای جدید واداشت تابشی (RCP) و مدلهای اقلیمی پس پردازش شده پروژه CORDEXدر 50 سال آتی (2021-2070)در دشت مشهد می باشد. به این منظور ، تبخیر تعرق پتانسیل با استفاده از معادله پنمن-مانتیث و داده های هواشناسی تاریخی دوره پایه (1991-2005) ایستگاه ...

[ 2 ] - شبیه‌سازی عددی بارش و دمای جنوب شرق ایران با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

جنوب شرق ایران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، قرارگرفتن در حاشیه دریای عمان و اقیانوس هند و تاثیرپذیری بارش های تابستانه آن از الگوی مونسون هندوستان و عوارض متفاوت سطح زمین نظیر ساحل، خشکی و کوهستان، دارای پیچیدگی های خاص برای مدلسازی ها و صدور پیش‌بینی های اقلیمی است. لذا بکارگیری مدل های عددی برای پیش‌بینی های اقلیمی مستلزم بررسی و به کارگیری طرحواره های فیزیکی مناسب براساس اقلیم منطقه از...

[ 5 ] - ارزیابی کارایی روش‌های مختلف پارامترسازی همرفت در برآورد بارش فصلی و سالانۀ شمال‌ شرق کشور در مدل اقلیمی RegCM4

Convection as a short-term and long-term atmospheric processes that affect the climate and weather system, has been much studied. In this study, different types of parameterizing convection in precipitation field will be assessed in fourth version of the dynamic model of regional climate (RegCM4). The simulations are conducted for 2004 with 60*60 km grid spacing in mother domain, then the North...

[ 6 ] - پس‌پردازش آماری برونداد بارش مدل RegCM4 روی شمال‌غرب ایران

این پژوهش به‌منظور تعیین روش برتر پس‌پردازش آماری بر بارش حاصل از اجرای الگوی RegCM4 در شمال ‌غرب انجام گرفت. داده‌های مورد ‌نیاز اجرای الگوی RegCM4 شامل داده‌های بازتحلیل وضع جوی (NNRP1)، داده‌های دمای سطح دریا (SST) و داده‌های سطح زمین (SURFACE) از مرکز ICTP دریافت شد. به‌منظور اجرای این الگو، آزمون تعیین طرحوارة همرفت و جداسازی افقی مناسب انجام گرفت که با استناد به آن، طرحوارة Kuo به نسبت دو...

[ 7 ] - مدل‌سازی عملکرد زعفران با توجه به شاخص‌های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)

آب و هوا، هم به لحاظ میانگین­ها و هم رویدادهای حدی از جمله عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد محصولات می‌باشد. رویدادهای حدی آب و هوایی، در حال حاضر یک چالش مهم برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می­باشد که در حال افزایش است و پیش­بینی و محاسبه اثرات آنها بر عملکرد محصولات از مهمترین موضوعات مورد بررسی در بحث امنیت غذایی، جهت افزایش کارایی اقتصادی تولیدات می­باشد. بررسی روند چند سال گذشته زعفران نشان...

[ 8 ] - چشم‌انداز ‌مصرف برق کشور در دورۀ 2100-2011 تحت شرایط تغییر اقلیم با استفاده از ریزمقیاس‌‌نمایی برونداد مدل‌های گردش عمومی جوّ

تولید و مصرف انرژی برق در کشور، یکی از موضوعات مهم در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه‌ای کشور است. مطالعات نشان می‌دهد بر اثر پدیدۀ گرمایش جهانی میانگین دمای کره زمین در دهه‌های آینده افزایش خواهد داشت که این وضعیت موجب افزایش تقاضای برق و مصرف انرژی می‌شود. بررسی روند برق مصرفی کشور در سال‌های گذشته، گویای وجود ارتباط معنادار بین میزان برق تولیدی و میانگین دمای کشور در مقیاس‌های زمانی...

[ 9 ] - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و طول دوره رشد گیاه نیشکر تحت سناریوهای واداشت تابشی

آب و امنیت غذایی چالشهایی جدی در مطالعات تغییر اقلیم هستند چرا که هر دو عامل، قویاً از این پدیده تاثیر می‌پذیرند. بر همین اساس، هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و فصل رشد نیشکر بر اساس رویکرد جدید در گزارش IPCC-AR5 در استان خوزستان است. به این منظور داده‎های اقلیمی مشاهداتی روزانه 4 ایستگاه استان خوزستان شامل اهواز، آبادان، بستان و دزفول برای تصحیح خروجی مدل‎های اقلیمی مورد ...

[ 10 ] - پیش‌نگری کمی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص گرمایی (THI) تحت سناریوهای واداشت تابشی (RCP) در ایران

شاخص دما - رطوبت (THI)، معرف تاثیرات توامان این دو کمیت بر موجودات زنده و بروز تنشهای محیطی است. با توجه به پیامدهای گرمایش جهانی، انتظار می‌رود مقدار این شاخص در دهه‌های آتی دچار تغییر شود.مطالعه حاضر به منظور کمی سازی اثرات محتمل تغییر اقلیم بر شاخص THI، به عنوان یک شاخص اقلیمی - کشاورزی مؤثر در تولید دام‌ها انجام شده است. در این پژوهش با توجه به رویکرد جدید در گزارش...

[ 11 ] - کاربست داده های بازتحلیل و دیده بانی جهت مقایسه شاخص های خشکسالی هواشناسی (مطالعه موردی: منطقه اسفراین – سبزوار)

پایش و تحلیل شرایط خشکسالی ازاصلیترین نیازهای مدیریت منابع آب به شمار میرود.در این پژوهش شاخصهای SPIو SPEIجهت ارزیابی خشکسالی منطقه اسفراین-سبزوار مقایسه شدند.از آنجایی که منطقه مطالعاتی مورد نظر فاقد آمار کافی و بلندمدت جهت ارزیابی خشکسالی است،داده-های بازتحلیلERA-Interimجهت تلفیق باداده‌های دیدبانی مورداستفاده قرارگرفت.برای این منظوربااستفاده ازرابط وب،اسکریپتPython،ECMWF WebAPIو نرم‌افزار Ar...

[ 12 ] - پایش خشکسالی حوضه کارون بزرگ با استفاده از شاخص SPI: دوره 2014-1978 میلادی

یکی از ویژگی های بارز اقلیم ایران کمی بارش و نوسانات شدید آن در مقیاس های زمانی روزانه ،فصلی و سالانه می باشد. هر خشکسالی دارای 4 ویزگی عمده می باشد که عبارتند از: دوره تداوم ،شدت، فراوانی و گستره . هدف اصلی این مطالعه ، ارزیابی و پهنه بندی خصوصیات خشکسالی حوضه کارون بزرگ می باشد. در این مطالعه از شاخص بارش استاندارد خشکسالی SPI، جهت بررسی ویژگی های خشکسالی در 42 ایستگاه واقع در داخل و خارج حوض...

[ 13 ] - Simulation of the effect of global warming on the mean and extreme events of some hydrochemical variables in Shandiz catchment basin Case study: The Case of the general circulation model CanESM2

Changes in the mean and the extreme values of hydroclimatic variables are two prominent features of the future climate. Therefore, simulating the climatic behavior of Shandiz catchment area, an important tourist area in the northeast of the country, will play an important role in identifying the climate condition and potential vulnerability of these areas in the coming decades of climate ch...

[ 14 ] - بررسی قدرت تفکیک مکانی مناسب داده‌های بارش روزانه پایگاه ERA-Interim در شمال شرق ایران

در این پژوهش دقت 11 سری از داده‌های بازکاوی روزانه ERA-Interim مربوط به مرکز اروپایی پیش‌بینی‌های میان‌مدت ECMWFبا تفکیک‌های مکانی 125/0 ، 25/0، 4/0،  5/0، 75/0، 1، 125/1، 5/1، 2، 5/2 و  3 درجه با داده‌های مشاهداتی 17 ایستگاه هواشناسی شمال شرق(خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی)، در یک دوره زمانی 26 ساله (2015-1990) موردبررسی قرار گرفت. برای این منظو...

[ 15 ] - بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تاثیرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور صورت گرفته است. ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل ، حداکثر) و بارش روزانه براساس مدلHADCM3 در دوره پایه و آینده براساس سناریوهای واداشت تابشRCP8.5, RCP4.5 برای اقلیم آتی دوره (2020-2050) استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ3، ریزمقیاس شده است. سپس از داده های ایستگاه و خروجی های ریزمقیاس نمایی و به کارگرفتن شبکه عصبی پویا...