سید جلال طباطبایی

استاد گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

[ 1 ] - اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت‌فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

توت فرنگی گیاهی حساس به تنش شوری می‌باشد. در این آزمایش به‏منظور مطالعه اثر تیمار پوتریسین بر کاهش اثرات تنش شوری روی میوه توت‏فرنگی آزمایشی به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی در دانشگاه شاهد در سال زراعی 1393 انجام شد. تنش شوری کلریدسدیم در غلظت‌های (صفر، 25 و 50 میلی­مولار) از محل ریشه در محیط کشت هیدروپونیک روی توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ اعمال شد. تیمار پوتریسین نیز در غلظت...

[ 2 ] - بررسی کشت ریشه منقسم همراه با قارچ و ایجاد شرایط هیدروپونیک در درختان هلو جهت بهبود کارایی جذب آب در اراضی کم بازده

آب مهمترین عامل محدودکننده تولید محصولات باغبانی بخصوص در کشورهایی مثل ایران است. کاربرد روش‌های مناسب جهت افزایش راندمان آب در درختان میوه، مهمترین فاکتور تولید مطلوب میوه می‌باشد. این پژوهش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بر هلوی رقم Redtop پیوند شده روی پایه  GF677صورت گرفت. تیمارها شامل جایگذاری کیسه در کنار درخت به منظور هدایت ریشه به کیسه و ایجاد شرایط مشابه ...

[ 3 ] - Morphological and Biochemical Responses of Gerbera (Gerbera Jamesonii L.) to Application of Silica Nanoparticles and Calcium Chelate under Hydroponic State

The purpose of this study was to investigate the response of physicochemical properties of gerbera (Gerbera Jamesonii L.) to silica nanoparticles (Nanoparticle-SiO2) and calcium chelate (Ca-Chelate) in nutrient solutions. A factorial experiment based on completely randomized design with two factors was conducted in four replicates. The first factor the concentration of Nanoparticle-SiO2 in nutr...