احمد خلیقی

استاد گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - تأثیر غلظت های مختلف جیبرلین و 6- بنزیل آدنین روی خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم پُرپَر

گل مریم یکی از مهمترین گل های شاخه بریده در ایران و جهان است و در طول سال به دلیل داشتن گل های زیبا و خوشبو استفاده فراوانی در گل آرایی دارد. این تحقیق بر روی گل مریم رقم پرپر با هدف تولید گل هایی با کیفیت بالا به صورت آزمایش فاکتوریل چهار × چهار بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه گروه باغبانی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت در سال 1385 انجام شد. اسانس گ...

[ 2 ] - بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa)

ارس (Juniperus excelsa) درختی نورپسند و دیرزیست از خانوادۀ سرو  (Cupressacea)است. این درخت کندرشد و مقاوم در برابر کم‌آبی و سرماست. تحقیق حاضر در قالب دو آزمایش جداگانه شامل بررسی غلظت هورمون‌های اکسین و سیتوکینین بر کال‌زایی ارس به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و بررسی تأثیر سالیسیلیک اسید بر تولید متابولیت‌های ثانویه (فنول و فلاونوئید) و مهار رادیکال آزاد DPPH انجا...

[ 3 ] - تأثیر محرک‌های زیستی هیومی فورته و‎ ‎اسید آمینه ال-آرژنین بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و ‏بیوشیمیایی جعفری آفریقایی (‏Tagetes erecta L.‎‏) تحت تنش خشکی

به منظور بررسی اثر محرک زیستی هیومی فورته و اسید آمینه آرژنین بر خصوصیات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گل جعفری آفریقایی (Tagetes erecta L.) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در 3 تکرار انجام شد. عامل اول هیومی فورته در سه سطح (0، 5/2 و 5 میلی­گرم در لیتر)، عامل دوم اسیدآمینه ال-آرژنین در سه سطح (0، 5/1 و 3 میلی­مولار ) و عامل سوم تنش خشکی در سه سطح (100...

[ 4 ] - Morphological and Biochemical Responses of Gerbera (Gerbera Jamesonii L.) to Application of Silica Nanoparticles and Calcium Chelate under Hydroponic State

The purpose of this study was to investigate the response of physicochemical properties of gerbera (Gerbera Jamesonii L.) to silica nanoparticles (Nanoparticle-SiO2) and calcium chelate (Ca-Chelate) in nutrient solutions. A factorial experiment based on completely randomized design with two factors was conducted in four replicates. The first factor the concentration of Nanoparticle-SiO2 in nutr...