داریوش طالعی

دانشگاه شاهد

[ 1 ] - اثر آلودگی آرسنیک بر فسفر خاک و غلظت فسفر گیاه سویا

در این تحقیق اثر متقابل آرسنیک و فسفر بر فسفر قابل دسترس خاک و غلظت فسفر در گیاه سویا بررسی شد. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در گلدان­های خاکی گلخانه پژوهشکده کشاورزی هسته­ای در کرج اجرا گردید. عامل اول گیاه سویا با دو سطح (رقم L17 و لاین امید بخش)، عامل دوم آرسنیک با چهار سطح (mg.kg-1 0، 10، 50 و 100) و عامل سوم تیمار فسفر با سطوح mg.kg-1 0، 25، 50 ...

[ 2 ] - مطالعه واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری

به‌منظور بررسی واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) به متیل‌جاسمونات تحت تنش شوری با کلرید‌سدیم آزمایشی به‌صورت کرت‌های خرد‌شده با دو فاکتور بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد واقع در جنوب تهران در سال 1396 انجام شد که در آن غلظت‌های شوری با 4 سطح (0، 3، 6، 9 دسی‌زیمنس) به‌عنوان فاکتور اصلی و غلظت‌های متیل‌جاسمونات با 4 سطح (0...

[ 3 ] - Photosynthesis and Antioxidative Systems of Andrographis paniculata as Affected by Compost Tea Rates

Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees is a medicinal herb in the family Acanthaceae. The leaves of the mature plant contain abundant diterpinoids of medicinal properties.The objectives of the present study were to investigate the impacts of compost tea rates on photosynthesis parameters and antioxidant reactions of A. paniculata. The plant was propagated using seed and planting in a polybag. A...

[ 4 ] - واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی گیاه سیاه‌دانه (.Nigella sativa L) به اسید سالیسیلیک تحت تنش شوری

تنش شوری یکی از عوامل محیطی است که بر روی رشد و نمو و ترکیبات ثانویه گیاهان تاثیر می گذارد. سالیسیلیک اسید به عنوان یک تنظیم کننده رشد درونی گیاهان نقش تعدیل کننده را ایفا میکند. برای بررسی واکنش های مورفوفیزیولوژیکی گیاه سیاه دانه به سالسیلیک اسید آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با دو فاکتور بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که غلظت‌های مختلف شوری روی صفات مورفول...

[ 5 ] - The effect of Glycyrrhiza glabra L. on Primary Dysmenorrhea compared with Ibuprofen: A randomized, triple-blind controlled trial

Primary dysmenorrhea is a common gynecological disorder in women of reproductive age. Despite the effective treatments such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs and oral contraceptives, researchers have always been looking for alternative drugs due to the adverse effects and limited efficacy of conventional medications. Glycyrrhiza glabra L. (G. glabra), commonly known as Licorice, has been ...

[ 6 ] - The effect of Glycyrrhiza glabra L. on Primary Dysmenorrhea compared with Ibuprofen: A randomized, triple-blind controlled trial

Primary dysmenorrhea is a common gynecological disorder in women of reproductive age. Despite the effective treatments such as nonsteroidal anti-inflammatory drugs and oral contraceptives, researchers have always been looking for alternative drugs due to the adverse effects and limited efficacy of conventional medications. Glycyrrhiza glabra L. (G. glabra), commonly known as Licorice, has been ...

[ 7 ] - مقایسه اثر دو دهانشویه گیاهی و کلرهگزیدین بر روی التیام لثه بعد از انجام جراحی افزایش طول تاج کلینیکی دندان

مقدمه: کلرهگزیدین استاندارد طلایی جهت پیشگیری از تشکیل پلاک دندان است. این مطالعه بالینی، امکان استفاده از یک دهانشویه گیاهی (حاوی آویشن، نعنا فلفلی و شاه سپرم) را برای جایگزینی در جهت رفع عوارض حاصل از دهانشویه کلرهگزیدین، روی التیام پس از جراحی افزایش طول تاج کلینیکی بیماران، مورد بررسی قرار داد. مواد و روش ها: بیماران به صورت ت...

[ 8 ] - Morphological and Biochemical Responses of Gerbera (Gerbera Jamesonii L.) to Application of Silica Nanoparticles and Calcium Chelate under Hydroponic State

The purpose of this study was to investigate the response of physicochemical properties of gerbera (Gerbera Jamesonii L.) to silica nanoparticles (Nanoparticle-SiO2) and calcium chelate (Ca-Chelate) in nutrient solutions. A factorial experiment based on completely randomized design with two factors was conducted in four replicates. The first factor the concentration of Nanoparticle-SiO2 in nutr...