مهسا باغبانی

دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام.

[ 1 ] - ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تغییرات فیزیولوژیکی در گلابی بعد از مایه زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (Erwinia amylovora)

چکیده به منظور بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی در ارقام گلابی درگزی و ویلیام دوشس بعد از مایه­زنی با باکتری مولد بیماری آتشک (E. amylovora)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. ارزیابی مقاومت بر اساس درصد نسبت پیشرفت بیماری آتشک در شاخه به کل طول شاخه صورت گرفت. برخی از شاخص­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شامل آنزیم­های آسکوربات پراکسیداز (APX)، کاتالاز (CA...

نویسندگان همکار