شناسایی miRNA‎ها و ژن‎های هدف مرتبط با آنها در گیاه شبدر قرمز (Trifolium pratense)

نویسندگان

  • علی اکبر کریمی دانشجوی کارشناسی ارشد، بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • محمد رضا نقوی نویسنده و مسئول مکاتبات، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران [email protected] : پست الکترونیک
چکیده مقاله:

میکروآرنا‎ها (miRNA) یک رده از RNA‎های تنظیم‎کننده کوچک درونی و غیرکدکننده پروتئینی که متشکل از حدود 18-22 نوکلئوتید بوده و تنظیم بیان ژن را در سطح رونویسی و پس از رونویسی ژن بر عهده دارند و طبق تحقیقات انجام شده نقش‎های اساسی در فرایندهای نموی، زمان گلدهی و پاسخ به تنشهای زیستی و غیرزیستی ایفا می‎کنند. تاکنون روش‎های متفاوتی برای شناسایی miRNA‎ها، معرفی شده است که عبارتند از: روش نورترن بلات، ریزآرایه، qRT-PCR و روش‎های بیوانفورماتیکی. در این میان ساده‌ترین و کم‌هزینه‎ترین روش شناسایی miRNA‎ها، روش بیوانفورماتیکی می‎باشد. در این مطالعه با یک رویکرد بیوانفورماتیکی با هدف شناسایی miRNA متمایز در گیاه شبدر قرمز مبتنی بر جستجوی همولوژی بین EST‎های گیاه شبدر قرمز و miRNA‎ها انجام شد. به‎طوری‌که ابتدا در آن همه توالی‎های EST‎های گیاه شبدر قرمز از بانک اطلاعاتی NCBI در برابر miRNA‎های شناخته شده BLASTn شدند که در نهایت یک miRNA کاندید متمایز در گیاه شبدر قرمزشناسایی شد. در مجموع شش ژن هدف پیش‎بینی شده برای این miRNA نیز شناسایی شد و این ژن‎های هدف عمدتا کدکننده مونود هیدرو اسکوربات ردوکتاز1 ) برقراری تعادل گونه‎های فعال اکسیژن در چرخه اسکوربات-گلوتاتیون(، پروتئین FES1 )یک پروتئین حاوی دومین انگشت روی چسبنده به DNA)، پروتئین RHF2A )یوبی کوئیتین لیگاز E3 دخیل در پیشبرد گامتوژنز(، RNA هلیکاز وابسته به ATP )تعمیر و متابولیسم RNA)، پروتئین‎های انتقالی MFS )تسهیل‎کننده حرکت املاح کوچک از عرض غشای سلولی در پاسخ به گرادیانت شیمواسمزی( و در نهایت پروتئین AT-hook )یک موتیف متصل شونده به (DNA نیز بودند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره شبدر قرمز (Trifolium pratense L) در موش سوری

مقدمه: افسردگی یک بیماری رایج و ناتوان‌کننده است که عواقب فردی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برای جامعه به همراه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شبدر قرمز بر علایم افسردگی القا شده توسط رزرپین در موش‌های سوری بود. روش­ها: 60 موش سوری به صورت تصادفی به 6 گروه 10 تایی تقسیم شدند. موش‌های گروه شاهد نرمال‌سالین (1 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، موش‌های گروه شاهد منفی رزرپین (5 میلی‌گرم بر کی...

متن کامل

فصل و روش مناسب استقرار گونه شبدر قرمز ( Trifolium pratense L.) در مراتع استپی مازندران

در برنامه افزایش تولید علوفه در مراتع کشور، گردآوری و ژرف­نگری دانش استقرار گیاهان علوفه­ای، ضروری است. بدین منظور، بذر گونهTrifoliumpratense، از بازار شهر ساری تهیه و کشت شد. هدف از این بررسی تعیین فصل بهینه و روش کارآمد استقرار این گونه برای اصلاح مراتع در عرصه مراتع استپی بود. محل کشت این گونه در ایستگاه آبخوانداری پشتکوه ساری با متوسط بارندگی سالانه 350 میلی­متر و اقلیم نی...

متن کامل

ارزیابی کیفیت علوفه تولیدی ارقام شبدر قرمز Trifolium pratense L.)) کشت شده در مراتع البرز شمالی

با هدف بررسی کیفیت علوفه 7 رقم شبدر قرمز، طرحی در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مراتع ییلاقی استان مازندران به مدت سه سال (4-1382) اجرا شد. صفات دیرزیستی، تیپ رشد و عملکرد خشک علوفه ارقام به انضمام هفت صفت کیفی علوفه تولیدی آنها شامل درصدهای: ماده خشک قابل هضم، کربوهیدرات‌های محلول در آب، پروتئین خام، دیواره سلولی (‍NDF)، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز (‍ADF)، فیبر خام و خاکستر با استفا...

متن کامل

Red Clover (Trifolium pratense)

Brief Background: Red clover is a legume, which like soy contains "phytoestrogens" (plant-based compounds structurally similar to estradiol, capable of binding to estrogen receptors as an agonist or antagonist). Red clover was traditionally used to treat asthma, pertussis, cancer, and gout. In modern times, isoflavone extracts of red clover are most often used to treat menopausal symptoms, as a...

متن کامل

Red clover (Trifolium pratense).

Genetic modification of plants by the insertion of transgenes can be a powerful experimental approach to answer basic questions about gene product function. This technology can also be used to make improved crop varieties for use in the field. To apply this powerful tool to red clover, an important forage legume, a population of red clover with a high potential for regeneration in tissue cultur...

متن کامل

بررسی اثرات ضدافسردگی عصاره شبدر قرمز (trifolium pratense l) در موش سوری

مقدمه: افسردگی یک بیماری رایج و ناتوان کننده است که عواقب فردی، اجتماعی و اقتصادی متعددی برای جامعه به همراه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی شبدر قرمز بر علایم افسردگی القا شده توسط رزرپین در موش های سوری بود. روش­ها: 60 موش سوری به صورت تصادفی به 6 گروه 10 تایی تقسیم شدند. موش های گروه شاهد نرمال سالین (1 میلی گرم بر کیلوگرم)، موش های گروه شاهد منفی رزرپین (5 میلی گرم بر کی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 2

صفحات  156- 164

تاریخ انتشار 2018-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023