بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل‌ جعفری

نویسندگان

  • ابراهیم رئیس محمدی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
  • حسن محمد علیزاده استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
  • مصطفی عرب استادیار گروه علوم باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر روش کاربرد علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز خزانه گل جعفری، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط خرانه، در بهار و تابستان 1386 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت طراحی و اجرا گردید. تیمارها، شامل کاربرد تریفلورالین به صورت پیش کاشت و بلافاصله آبیاری به میزان دو و سه لیتر در هکتار، تریفلورالین به صورت پیش کاشت همراه با اختلاط با خاک به میزان دو و سه لیتر در هکتار، اکسی فلوروفن به صورت پیش کاشت و پس رویشی به میزان دو و سه لیتر در هکتار و کلروتال دی متیل به صورت پیش کاشت به میزان 10 کیلوگرم در هکتار بودند. همچنین تیمار دو بار وجین دستی علف های هرز در طول فصل رشد، شاهد آلوده به علف های هرز و عاری از علف های هرز نیز اضافه شد. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد علف‌کش اکسی‌فلوروفن به میزان دو و سه لیتر در هکتار، به صورت پیش کاشت و همچنین کاربرد علف‌کش تر‌یفلورالین به میزان دو و سه لیتر در هکتار، به صورت پیش کاشت با و یا بدون اختلاط با خاک، سبب کنترل علف‌های هرز به میزان 70 درصد نسبت به تیمار شاهد آلوده به علف های هرز در خزانه گل جعفری گردید. کاربرد تریفلورالین بدون اختلاط با خاک، درمقایسه با تیمار اختلاط با خاک همین علف کش، به علت آسان تر بودن اعمال آن، برتری خود را نشان داد و اثر سوئی نیز روی گل جعفری نداشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر روشهای مختلف کاربرد علف کش در کنترل علف های هرز خزانه گل جعفری

به منظور بررسی تأثیر روش کاربرد علف کش های مختلف در کنترل علف های هرز خزانه گل جعفری، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در شرایط خرانه، در بهار و تابستان 1386 در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران واقع در شهرستان پاکدشت طراحی و اجرا گردید. تیمارها، شامل کاربرد تریفلورالین به صورت پیش کاشت و بلافاصله آبیاری به میزان دو و سه لیتر در هکتار، تریفلورالین به صورت پیش کاشت...

متن کامل

اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

به منظور ارزیابی کارایی مقادیر مختلف مخلوط علف­کش نیکوسولفورون و بروموکسینیل+ام­سی­پی­ای در زمان­های مختلف کاربرد در کنترل علف­های­هرز ذرت (Zea mays) در سال 1396 در منطقه کرج، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) با سه تکرار انجام شد. کرت­های اصلی شامل چهار زمان­ کاربرد (مراحل رشدی مختلف ذرت: دو تا سه، سه تا چهار، چهار تا شش و شش تا هشت برگی) و کرت­های فرعی شامل دزهای 0، 25، 5...

متن کامل

اثر علف کش های آپیروس، توتال، آتلانتیس و شوالیه در کنترل علف های هرز گندم

In order to investigate the effect of Apirus, Total, Atlantis and Chevalier herbicides at different doses on winter wheat, a two-year field experiment was conducted in Research Farm of College of Agriculture, Shiraz University, during 2011-2012 and 2012-2013 growing seasons. The experimental design was a randomized complete blocks with four replications. Treatments were Apirus at 24, 27 and 30 ...

متن کامل

کارآیی علف کش جدید مایسترادی (فورام سولفورون + یدوسولفورون) در کنترل علف های هرز مزارع ذرت

به منظور بررسی کارآیی علف­ کش جـدید فـورام سولفورون + یدوسـولفورون (مایسترادی) نسبت به سـایر علف­ کش­ های مجاز در کنترل علف­ های هرز مزارع ذرت دانه­ ای، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه واقع در ماهیدشت اجرا گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی در 4 تکرار و 11 تیمار انجام گرفت. در این آزمایش سه سطح (38.75 ، 46.5 و 54.25 گرم در هکتار) از علف­ کش فورام سولفو...

متن کامل

عکس العمل های جامعه علف های هرز و ذرت به کاربرد نیتروژن و علف کش ها

برای بررس ی واکنش ذرت و جامعه علف های هرز به کاربرد نیتروژن و علفکش، آزمایشی در سال 2001 در مرکز تحقیقات علوم زراعی لادس واقع در دانشگاه مک گیل ، در یک خاک رسی انجام شد . آزمایش بصورت ک ر ت های خرد شده با 6 تکرار اجر ا شد که در آن علفکش ( 4 سطح ) و نیتروژن ( 3 سطح ) به ترت یب کرت های اصلی و 25 درصد ) ، فرعی بودند. نیکوسولفورون (اولتیم ، به میزان 9 گرم در هکتار ) بهمراه روغن معدنی (آگرال 90 برای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 1

صفحات  43- 54

تاریخ انتشار 2011-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023