اثر زمان کاربرد بر کارایی دز علف کش در کنترل علف های هرز ذرت (Zea mays)

نویسندگان

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی کارایی مقادیر مختلف مخلوط علف­کش نیکوسولفورون و بروموکسینیل+ام­سی­پی­ای در زمان­های مختلف کاربرد در کنترل علف­های­هرز ذرت (Zea mays) در سال 1396 در منطقه کرج، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد شده (اسپلیت پلات) با سه تکرار انجام شد. کرت­های اصلی شامل چهار زمان­ کاربرد (مراحل رشدی مختلف ذرت: دو تا سه، سه تا چهار، چهار تا شش و شش تا هشت برگی) و کرت­های فرعی شامل دزهای 0، 25، 50، 75 و 100 درصد دز توصیه شده مخلوط علف­کش بودند. ارتباط بین دز علف­کش­ و وزن خشک علف­های­هرز در زمان­های مختلف کاربرد، با استفاده از مدل دز-پاسخ توصیف شد. برآورد پارامترها نشان داد که پارامتر ED50 (دز علف­کش مورد نیاز برای کاهش 50 درصد وزن خشک علف­های­هرز)، تحت تأثیر زمان کاربرد مخلوط علف­کش قرار گرفت و با به تأخیر انداختن آن، میزان آن از شش به 54 درصد دز توصیه شده افزایش یافت. به‌ طورکلی، برآوردهای به دست آمده از برازش مدل دز-پاسخ به گونه­های علف­هرز غالب مزرعه نشان داد که علف­هرز سلمه­تره در مقایسه با دو گونه تاج­ریزی و تاج­خروس خوابیده، نسبت به مخلوط علف­کش نیکوسولفورون و بروموکسینیل+ ام­سی­پی­ای حساس­تر بود. برای بررسی ارتباط بین عملکرد و یا وزن خشک ذرت با دز علف­کش­ها در زمان­های مختلف کاربرد، از مدل خطی استفاده شد. نرخ افزایش عملکرد و وزن خشک کل ذرت، به ازای هر درصد افزایش در میزان علف‌کش­های مصرفی (پارامتر b1)، با تاخیر در کاربرد آن­ها، کاهش یافت. به عنوان مثال در مورد عملکرد علوفه ذرت، از 45/0 در زمان کاربرد دو تا سه برگی ذرت، به 15/0 در زمان شش تا هشت برگی رسید. در مجموع، با به تاخیر انداختن زمان کاربرد مخلوط علف­کش­ تا مرحله شش تا هشت برگی ذرت، کارایی آن­ها در کنترل علف­های­هرز کاهش یافت و برای رسیدن به عملکرد مطلوب، به مقادیر بیشتری از علف­کش نیاز بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور ...

متن کامل

ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور ...

متن کامل

ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور ...

متن کامل

ارزیابی کارایی علف کش های انتخابی گندم و زمان کاربرد آنها بر کنترل علف هرز یولاف وحشی

به منظور ارزیابی علف‌کش‌های انتخابی گندم در زمان‌های مختلف آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح     بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در شهرستان مرودشت در سال زراعی 92-1391 انجام گرفت. فاکتور اول شامل 4 علف کش انتخابی و متداول گندم ( آتلانتیس(مزوسولفورون+ یدوسولفورون+ مفن پاپر دی اتیل)، توتال(مت سولفورون متیل+ سولفوسولفورون)، تاپیک (فنوکساپروپ پی اتیل) و پوما سوپر(کلودینافوپ پروپارژیل) و فاکتور ...

متن کامل

ارزیابی کارایی علف کش تاپ رمزون به منظور کنترل علف های هرز در مزارع ذرت (zea mays l.) استان خوزستان

پیشنهادها - تحقیقات در جهت افزایش کارایی استفاده از علف کش ها می تواند منجر به کاهش مقادیر مصرف علف کش و در نتیجه کاهش هزینه تولید شود. - شناخت واکنش علف های هرز نسبت به علف کش ها در شرایط اقلیمی مختلف، راهی برای انتخاب مقدار مناسب علف کش و بالابردن اثر بخشی علف کش است. - آزمایش در کشت بهاره ذرت تکرار شود تا کارآیی علف کش های جدید بر کنترل سایر گونه های علف هرز مورد ارزیابی واقع گردد. - مطا...

دوره بحرانی کنترل علف های هرز در کشت دوم ذرت (Zea mays L.) در منطقه مغان

منطقه مغان یکی از تولید کننده­های برتر ذرت در کشور است اما عملکرد این محصول توسط علف­های هرز به شدت کاهش پیدا می­کند. به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف­های هرز در کشت دوم ذرت، آزمایشی بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1389 در منطقه پارس­آباد مغان اجرا شد. تیمارهای آزمایشی در دو سری تنظیم شدند. سری اول شامل 7 تیمار کنترل علف­های هرز در دوره­های رشد صفر، 10، 20، 30، 4...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 2

صفحات  3- 3

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023