علیرضا یوسفی

هیئت علمی دانشگاه زنجان

[ 1 ] - ارزیابی اثر مالچ گندم و سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشد علف‌های‌هرز و برخی صفات زراعی بادرشبو

به منظور شبیه سازی اثر نیتروژن و مالچ گندم بر آلودگی علفهای هرز، عملکرد بادرشبو آزمایشی به صورت فاکتوریل در بهار 1393 انجام شد. فاکتور اول کود نیتروژن در3 سطح عدم کوددهی، و افزودن 50 و 100 کیلوگرم در هکتار به صورت کود اوره به خاک جهت ایجاد سطوح مختلف نیتروژن و فاکتور دوم مالچ گندم در 4 سطح، عدم استفاده از مالچ به عنوان شاهد، مالچ با وزن 1 ، 5/1 و 2 کیلوگرم در مترمربع بود. یک تیمار نیز به عنوان ...

[ 2 ] - بررسی مدیریت علف‌های هرز آفتابگردان با استفاده از مالچ مرده و زندۀ گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Moench)

در کشاورزی ارگانیک، گیاهان پوششی در غیاب علف­کش­ها نقش مهمی در مدیریت علف‌های هرز در مقایسه با کشاورزی متداول ایفا می­کنند. به‌منظور ارزیابی اثر مدیریت مالچ و تراکم بوتۀ گیاه پوششی گندم سیاه (Fagopyrum esculentum) در کنترل علف‌های هرز آفتابگردان، آزمایشی مزرعه­ای به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشگاه زنجان انجام گرفت. آزمایش شامل فاک...

[ 3 ] - اثر برهمکنش رقم و مالچ زنده بر عملکرد آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز

به‌منظور بررسی تأثیر رقم و مالچ زندهبر عملکرد دانۀ آفتابگردان و کنترل علف‌های هرز، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار، در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1392 انجام گرفت. فاکتور­ها شامل رقم­های ’فرخ‘، ’آلستار‘ و ’آذرگل‘ و کنترل علف‌های هرز (وجین در تمام فصل، حضور علف هرز در تمام طول فصل رشد و کشت گیاهان پوششی گندم سیاه، یونجۀ یکساله، ...

[ 4 ] - کارآیی مقادیر کاهش‌یافته علفکش‌ها و تلفیق آن‌ها با مالچ در کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی

به منظور بررسی روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار، در سال 1387، در مزرعة تحقیقاتی دانشگاه تهران، کرج، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد پس‌‌رویشی (در مقدار توصیه‌شده) و پیش‌‌رویشی (مقدار کاهش‌یافتة هر کدام در تلفیق با مالچ) علفکش‌های متریبوزین، ریم‌سولفورون و سولفوسولفورون؛ همچنین، کاربرد پیش‌‌رویشی (در تلفیق با مالچ) و پس‌‌رویشی مخل...

[ 5 ] - ارزیابی عملکرد گندم پاییزه (.Triticum aestivum L) و زیست توده علف‌های هرز تحت رژیم‌های مختلف آبیاری و الگوهای کشت

توان رقابتی گیاه زراعی و علف هرز می­تواند تحت تأثیر الگوی کاشت، با تغییر ساختار کانوپی و فراهمی آب و میزان آب در دسترس قرار گیرد. بنابراین آزمایشی با هدف بررسی تأثیر رژیم­های مختلف آبیاری بر رشد علف­های هرز و عملکرد گندم تحت الگوهای مختلف کاشت، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زنجان در سال زراعی 1391-1390 انجام شد. آزمایش به صورت اسپیلت­پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. عوامل ...

[ 6 ] - شبیه‌سازی تاثیر نیتروژن خاک بر الگوی رویش علف‌های هرز در بادرشبو

محتوای نیتروژن خاک با تاثیر بر شکست خواب بذر علف­های هرز می­تواند  الگوی رویش آنها را تغییر دهد.  به همین منظور آزمایشی در سال 1393 جهت پیش بینی رویش گیاهچه­های توق، سلمه تره، سوروف، تاج خروس و پیچک و بررسی تاثیر محتوای نیتروژن خاک (شاهد با 07/0 %  نیتروژن، افزودن 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) بر الگوی رویش آنها انجام شد. آزمایش بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی بود. در طول فصل تعداد گیاهچه­ه...

[ 7 ] - کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در مدیریت علف‌های هرز ذرت (Zea mays L.)

کاربرد مالچ زنده و زمان تهیه بستر کشت از روش­های پیشنهادی برای مهار علف­های هرز مزارع است. در همین راستا آزمایشی جهت ارزیابی کاربرد تلفیقی مالچ زنده و بستر کهنه در کنترل علف­های هرز ذرت به­صورت اسپیلیت بلوک در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با 15 تیمار و در چهار تکرار در سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. فاکتور اصلی شامل زمان تهیه بستر کهنه در سه سطح (ششم فروردین...

[ 8 ] - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت تحت تاثیر تراکم، الگو و تاریخ کاشت

چکیده به منظور بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ذرت دانه­ای در دو تاریخ کاشت مختلف، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل درقالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در اردیبهشت ماه سال 1388 انجام گرفت. سطوح مختلف تاریخ کاشت (15 اردیبهشت و 30 اردیبهشت) در کرت­های اصلی و دو الگوی کشت تک ردیفه و دو ردیفه زیگزاگ و تراکم بوته (75000 بوته، 82500 بوته و...

[ 9 ] - کاربرد دزهای کاهش یافته تری‌فلورالین و وجین دستی در مدیریت پایدار علف‌های هرز رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)

چکیده استفاده از دزهای کاهش یافته علفکش در تلفیق با وجین دستی یکی از استراتژیهای مهم در مدیریت پایدار علف های هرز است. به منظور ارائه روش کاربردی در مدیریت پایدار علف­های­هرز رازیانه(Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی در سال 1389 به اجرا درآمد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. علف­کش در دزهای صفر، 480، 960، 1440 و 1920 گرم ماده موثره در هکتار بصور...

[ 10 ] - مدل‌سازی سبز شدن علف‌های‌هرز یکساله در لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) در راستای مدیریت علف‌های‌ هرز

مدل­های که سبز شدن گیاهچه­های علف­هرز را در رابطه با زمان دمایی شبیه­سازی می کنند، با بهینه سازی زمان کنترل، زمینه کاهش مصرف علفکش ها می توانند فراهم سازند. هدف این تحقیق ارائه مدلی برای پیش­بینی زمان سبز شدن گیاهچه علف­های­هرز سوروف (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv)، تاج­خروس (Amaranthus retroflexus L.) و سلمه­تره (Chenopodium album L.) تحت تاج پوشش لوبیا بود. داده­های سبز شدن علف­های­هرز...

[ 11 ] - اثر تداخل علف‌های‌هرز بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توده‌های سیر (Allium sativum L) در کشت ارگانیک

به منظور بررسی واکنش توده­های سیر به تداخل علف­های­هرز در منطقه زنجان، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 95-1394 اجرا شد که در آن، چهار توده سیر (همدان یک، همدان دو، همدان سه و طارم) و دو سطح تداخل علف‌های هرز (تداخل و عدم تداخل) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که واکنش به تداخل علف‌های هرز، به طور معنی داری، تحت تاثیر نوع توده قرا...

[ 12 ] - پیش بینی الگوی رویش علف های هرز نخودفرنگی در سطوح مختلف نیتروژن

آگاهی از الگوی رویش گیاهچه­ علف­های­هرز می­تواند با بهینه­سازی زمان کنترل، باعث افزایش کارایی کنترل علف­هرز شود. بنابراین آزمایش مزرعه­ای به منظور توسعه یک مدل زمان­دمایی برای پیش­بینی رویش گیاهچه علف­های­هرز مختلف در سطوح مختلف نیتروژن (سطوح شاهد،50 و100کیلوگرم) در مزرعه نخودفرنگی انجام شد. رویش گیاهچه­ها در طول فصل رشد، از اواسط آذر تا اوایل اردیبهشت، مورد بررسی قرار گرفت و مقادیر درصد تجمعی ...

[ 13 ] - تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر خصوصیات فتوسنتزی گندم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب استان آذربایجان‌غربی انجام شد. عامل آبیاری شامل قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله، قطع آبیاری از مرحله گلدهی (ظهور پرچم) و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی بود. کرت‌های فرعی نیز شامل تیمار‌های محلول‌پاشی با مو...