محمد رضایی

بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، میاندوآب، ایران.

[ 1 ] - حیدری، رقم جدید گندم نان برای شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی پس از مرحله گلدهی در مناطق سرد کشور

ارقام مناسب و اصلاح شده نقش مؤثری در افزایش تولید ایفا می‌نمایند. رقم گندم حیدری حاصل برنامه به‌نژادی گندم اقلیم سرد کشور است که در سال زراعی 76-1375 از تلاقی لاین Ghk"s"/Bow"s"//90Zhong87 با رقم شیرودی در کرج ایجاد گردید. در سال زراعی 77-1376 نسل F1 و طی سال‌های زراعی 82-1377 نسل‌های در حال تفکیک آن در کرج مورد ارزیابی قرار گرفت. این رقم در طول سال‌های زراعی 87-1383 در آزمایشات مقایسه عملکرد س...

[ 2 ] - بررسی عملکرد لاین های امیدبخش جوی بدون پوشینه در شرایط زارعین استان آذربایجان غربی

دستیابی به لاین‌های با پتانسیل عملکرد بالا و پایدار در شرایط زارعین و معرفی آنها به عنوان رقم جدید یکی از مهمترین مراحل معرفی یک رقم محسوب می­شود. به همین منظور این آزمایش با 7 تیمار و 3 تکرار و در دو مکان (نقده و ارومیه) در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی (RCBD) در سال زراعی 89-1388 در شرایط زارعین اجرا گردید. لاین­ها شامل  UH-12, EHBYT-C85-8, EHBYT-C85-4, EHBYT-C85-2, EHBYT-C83-16, EHBYT-C83-7 ...

[ 3 ] - بررسی و مقایسه عملکرد لاین‌های امیدبخش گندم نان در شرایط کم آبیاری در شرایط زارعین

 ارزیابی لاین‌های امید بخش در شرایط زارعین تحت عنوان طرح آنفارم (تحقیقی-تطبیقی) یکی از مهم‌ترین مراحل معرفی یک رقم به شمار می‌رود و سازگاری این‌ها در شرایط زارعین لازمه معرفی ارقام جدید می‌باشد. در این آزمایش 7 ژنوتیپ گندم در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو مکان (حومه شهرستان‌های خوی و اشنویه استان آذربایجان غربی) تحت شرایط آبیاری محدود آخر فصل (قطع آبیاری پس از سنبله رفتن) در...

[ 4 ] - اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه ژنوتیپ‌های گندم نان زمستانه در شرایط کم آبیاری، دو آزمایش مجزای مزرعه‌ای در سال‌های زراعی 1387 و 1388 در مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی در قالب کرت-های خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری پس از 70 ، 100،130 و160 میلی‌متر تبخیر از تشتک کلاس A در کرت‌های اصلی و ...

[ 5 ] - بررسی محدودیت مخزن و توزیع مواد فتوسنتزی ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل رشد

به‌منظور ارزیابی الگوی توزیع مواد فتوسنتزی به دانة ژنوتیپ‌های گندم در شرایط تنش خشکی آخر فصل، یازده لاین امیدبخش گندم زمستانه به‌همراه ارقام’اروم‘،’زارع‘،’میهن‘،’پیشگام‘و’زرین‘ در دو سطح آبیاری (آبیاری کامل و قطع آبیاری از مرحلة گلدهی) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب در دو سال زراعی 93-1392 و 94-1393 ارزیابی شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار بود....

[ 6 ] - تاثیر مواد ضد تعرق بر عملکرد دانه و خصوصیات فتوسنتزی دو رقم گندم تحت تنش خشکی

به منظور بررسی تاثیر مواد ضد تعرق بر خصوصیات فتوسنتزی گندم آزمایشی بصورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک-های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال 95-1394 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میاندوآب استان آذربایجان‌غربی انجام شد. عامل آبیاری شامل قطع آبیاری از مرحله ظهور سنبله، قطع آبیاری از مرحله گلدهی (ظهور پرچم) و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی بود. کرت‌های فرعی نیز شامل تیمار‌های محلول‌پاشی با مو...

[ 7 ] - Effect of yellow rust disease on agronomic and physiological characteristics of winter and facultative bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars

To investigate the effect of yellow rust disease on some agronomic and physiological characteristics of bread wheat cultivars, two field experiments were conducted in Agricultural Research Station of Miandoab in West Azerbaijan, Iran, in 2013-2014 and 2014-2015 cropping seasons. Experimental treatments were arranged as factorial in randomized complete block design with three replications. Treat...

[ 8 ] - Effect of the timing of nitrogen fertilizer application on grain yield and quality of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars under terminal drought stress conditions

To investigate the effect of  the timing of nitrogen fertilizer application on grain yield and quality of bread wheat cultivars under terminal drought stress conditions, two field experiments were conducted at Agricultural Research Station of Miandoab in West Azerbaijan, Iran, in 2013-2014 and 2014-2015 cropping seasons. Experimental treatments were arranged as split plot factorial in randomiz...