اثر محیط کشت، نوع ریز نمونه و بنزیل آدنین بر القای رویان بدنی دوگونه ثعلب ایرانی

نویسندگان

  • مصطفی عرب عضو هیئت علمی گروه باغبانی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

سابقه و هدف: ارکیده‌های خاکروی مناطق معتدله دسته‌ی مهمی از ارکیده‌ها هستند که توانسته‌اند درسال‌های اخیر توجه دنیای باغبانی را به خود جلب کنند. ارکیده خربقی معمولی با نام علمیEpipactis veratrifolia و ارکیده ثعلب سایه پسند با نام علمی Dactylorhizba umbrosa از دسته ارکیده‌های خاکروی معتدله و نیز از جمله ثعلب‌های بومی ایران هستند. متاسفانه تکثیر اندک، قیمت بالا و وجود تقاضای علاقمندان در بازار، سبب جمع آوری آن‌ها از طبیعت شده است. در نتیجه تعداد آن‌ها کاهش یافته و حتی برخی از گونه‌ها در معرض انقراض و نابودی می‌باشند. از سوی دیگر با وجود اینکه پیشرفت‌هایی برای ریزازدیادی و کشت درون شیشه‌ای برخی ارکیده‌ها، نتایج اندکی در مورد ارکیده‌های خاکروی مناطق معتدله بدست آمده است.رویان‌زایی بدنی پتانسیل بالایی برای ریزازدیادی در مقیاس وسیع به ویژه برای گیاهان دارای چرخه تولید مثل خاص(همانند ارکیده‌ها) دارد. هدف این پژوهش بررسی مقدماتی برای انگیزش و جستجوی شرایط بهتر برای القای رویان‌زایی دراین گونه‌های بومی ریزازدیادی و تکثیر انبوه کلون-های آن‌ها در سطح وسیع است.مواد و روش ها: در این پژوهش غلظت‌های صفر و سه میلی‌گرم در لیتر هورمون بنزیل آدنین در چهار محیط‌ کشت شامل محیط فاست و غلظت‌های یک دوم، یک چهارم و یک هشتم محیط کشت موراشیگ و اسگوک برای القای رویان‌ بدنی مستقیم دو گونه ارکیده بومی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، چهار ریزنمونه مختلف (برگ، ساقه، طوقه و پروتوکورم) از گونه خربقی معمولی و دو ریز نمونه (برگ و طوقه ) از گونه ثعلب سایه پسند استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که در گونه خربقی معمولی تفاوت معنی‌داری بین محیط‌های کشت وجود نداشت ، اثر متقابل بین ریزنمونه و هورمون بنزیل آدنین در سطح یک درصد معنی دار بود و ریزنمونه پروتوکورم تیمار شده با هورمون بنزیل آدنین با میانگین تولید 13 رویان در محیط کشت یک ‌چهارم موراشیگ و اسگوک، بیشترین نتیجه را به همراه داشت. در گونه ثعلب سایه پسند تفاوت معنی داری بین محیط کشت‌ها وجود داشت و محیط کشت فاست و ریز نمونه طوقه بهترین نتیجه (66/2 رویان در هر ریز نمونه) را به همراه داشتند. همچنین نتایج، تاثیر مثبت سه میلی‌گرم در لیتر هورمون بنزیل آدنین بر رویان‌زایی این گونه را نشان دادند.نتیجه گیری کلی: تاثیر مثبت سه میلی گرم درلیتر هورمون بنزیل آدنین در هردو گونه مشاهده شد. بنابراین استفاده از آن برای رویان-زایی و آزمایش اثر غلظت‌های مختلف آن بر تعداد رویان توصیه می‌شود. در ارکیده خربقی معمولی محیط‌های کشت از نظر آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند. در حالی که در گونه ثعلب سایه پسند محیط کشت فاست با سایر تیمار‌ها تفاوت معنی‌داری نشان داد. ریزنمونه پروتوکورمی در ارکیده خربقی معمولی و ریزنمونه طوقه (پاهنگ ساقه) در ارکیده ثعلب سایه پسند پربازده‌ترین ریزنمونه‌ها شناخته شدند. در هر دو گونه ریزنمونه برگی نتیجه بخش نبود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار مح...

متن کامل

اثر نوع محیط کشت و نوع سیتوکینین برمراحل اولیه ریز ازدیادی گردو

در این پژوهش اثر دو نوع محیط کشت DKW (Driverand Kuniyuki Walnut Medium) و WPM(Woody Plant Medium) و سه غلظت صفر، 5/0 و 1 میکرو مولار از هورمون بنزیل آدنین(BA) بر میزان استقرار ریز نمونه­های قلمه تک­گره از گردوی ژنوتیپ منتخب 305 بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. همچنین اثر دو نوع هورمون سیتوکینینی بنزیل­آدنین و کینتین(Kn) در سه غلظت4/4، 6/6 و 8/8 میکرو مولار همراه با دو غل...

متن کامل

تاثیرنوع محیط کشت بر رویان زایی بدنی زیتون رقم کرونایکی

در این آزمایش، تأثیر محیط زیرکشت بر رویان زایی رویشی و ریشه زایی از بخش های مختلف رویان های بالغ زیتون رقم کرونایکی بررسی شد. ریشه چه و بخش نزدیک لپه های رویان در محیط کشتomc  دارای هورمون های iba (mg/l 5) و  2-ip(mg/l 5/0) کشت شدند. کالوس های 21 روزه در محیط های کشت om یا omc زیرکشت و به تاریکی منتقل شدند. تمایز در کالوس ها به نوع ریزنمونه و محیط زیرکشت بستگی داشت. پس از سومین زیرکشت، کالوس ها...

متن کامل

بررسی اثر ژئوتیپ،محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی نیشکر

به منظور دستیابی به روش مناسب القای پینه زایی وبازاریابی در نیشکر،اثر سه فاکتور ژئوتیپ،محیط کشت وریز نمونه در ارقام تجاری نیشکر ایران saccharum officinarum در قالب آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو آزمایش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت .در آزمایش اول جهت مطالعه پینه زایی ،ریز نمونه های برگ جوان ومریستم انتهایی از سه رقم نیشکر به نام های 103-cp48،614-cp57،nco310 در جهار مح...

متن کامل

بررسی اثرات ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه بر پینه زایی و باززایی در یونجه

بمنظور مطالعه اثرات سه عامل ژنوتیپ‘ محیط کشت و ریز نمونه در پتانسیل پینه زایی و باززایی یونجه (Medicago sativa L) تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل (2*3*10) بر پایه طرح کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1375 دردانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفت . دوزیر نمونه لپه و زیر لپه از هر کدام از ارقام در سه محیط کشت طبق سه دستور العمل بینگهام و همکاران (1) ‘ واکروساتو(17) و میجر و براون (10)کشت و صفات حج...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 4

صفحات  119- 132

تاریخ انتشار 2016-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023