ولی اله مظفریان

مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

[ 1 ] - سه گونه جدید از جنس گون (Astragalus) برای ایران

سه گونه جدید Astragalus (Caprini) chamanbidensis Maassoumi & Mozaff., A. (Craccina) kelishomensis Maassoumi, Mozaff. & Moradi and A. (Hymenostegis) rijabensis Maassoumi, Mozaff. & Bagheri از نقاط مختلف ایران به همراه تصاویر شرح داده می شود و با گونه‌های نزدیک آنها مقایسه می‌شود.

[ 2 ] - اولین گزارش از بررسی و معرفی پلی کارپی در توده های باریجهFerula gummosa

اطلاعات موجود حاکی از منوکارپیک بودن گیاه دارویی- مرتعی باریجه می باشد. اما در جریان مطالعات مستمر و بررسیهای میدانی و مرتعی این گیاه در رویشگاه­های طبیعی آن در استان زنجان، موارد نادری از صفت پلی کارپی در برخی از توده های مورد مطالعه مشاهده گردید. نمونه های یاد شده همراه با پایه های منوکارپیک، به شرایط گلدانی منتقل و به مدت پنج سال مورد بررسیهای جامع علمی قرار گرفت. نتایج و مشاهدات، بیانگر برو...

[ 3 ] - گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

سه گونه جدید برای جهان گیاه‌شناسی شرح داده می شود، همچنین سه گزارش تازه از جنگل‌های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که گزارش می‌گردد و تصاویر آنها ارایه می‌گردد. گونه‌های جدید شامل Pimpinella gilanica, Potentilla humilis, Verbascum gilanicum و گزارش‌های تازه به نامهای Aethusa cynapium L., Hypochaeris glabra L., Turritis laxa (Sibth. & Sm.) Hayek می‌باشند. صفات تاکزونومیکی و تصاویر  همه گونه‌ها ...

[ 4 ] - گونه های جدید و گزارش های تازه از تیره کاسنی در ایران

دو گونه جدید برای جهان گیاه شناسی شرح داده می­ شود، همچنین یک گزارش تازه و گونه­ ای جالب از جنگل­ های گیلان برای ایران تشخیص داده شده که تصاویر آن­ ها ارایه می­ گردد. گونه‌های جدید شامل: Lactuca birjandica  وLactuca gilanica (Asteraceae) و گزارش‌های تازه به ­نام Cichorium glandulosum Boiss. & Huet. و .Lactuca muralis L گونه جالب توجه از جنگل­ های گیلان است. صفات تاکزونومیکی و تصاویر همه گونه‌ها...

[ 5 ] - گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

گونه Atraphaxis binaludensis به عنوان گونه‌ای جدید از استان خراسان در شمال شرق ایران نامگذاری و معرفی می گردد. گونه جدید از لحاظ ریخت شناسی به گونه A. intricata نزدیک می باشد، اما در داشتن سرشاخه های سفید خارمانند، برگهای واژ تخم‌مرغی و دمبرگ‌دار و اندازه گل بزرگتر از آن متمایز می گردد. صفات تاکسونومیکی، تصویر گونه جدید و کلید شناسایی برای گونه‌های Atraphaxis در شمال شرق ایران ارائه می گردد.

[ 6 ] - معرفی محیط کشت مناسب برای جوانه‌زنی غیرهم‌زیست ارکیده خاکروی خربقی معمولی

برای جوانه‌زنی بذر ارکیدة خربقی معمولی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با سه عامل شامل نوع محیط کشت در پنج سطح، دو نوع ترکیب قندی و استفاده از پپتون در دو سطح اجرا شد. از پنج نوع محیط کشت متفاوت با دو سطح تیمار قندی و دو سطح تیمار پپتون استفاده شد. نتایج نشان داد محیط‌های کشت مختلف می‌توانند روی درصد جوانه‌زنی و رشد بعدی پروتوکورم تأثیر معنی‌دار داشته باشند. از میان پنج محیط کشت مورد آزمایش، محیط کشت...