اثر اسید هیومیک بر رشد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی چمن آفریقایی (‏Cynodon dactylon L.‎‏) ‏تحت تنش شوری

نویسندگان

  • رضا شریفی اصل دانشجوی دکتری، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • سپیده کلاته جاری استادیار، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • محسن کافی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • مهدی صیدی دانشیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران
چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر اسید هیومیک بر رشد و برخی پاسخ­های فیزیولوژیکی چمن آفریقایی تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عامل اول اسید هیومیک در چهار سطح (صفر، 50، 100 و 150 میلی‌گرم در لیتر به‌صورت کاربرد خاکی) و عامل دوم تنش شوری در چهار سطح (صفر، 5، 7 و 9 دسی‌زیمنس بر متر) بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر شوری و اسید هیومیک بر پارامترهای رشدی، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی­آلدهید، پرولین و آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان معنی‌دار بود. در شرایط تنش شوری، وزن تر و خشک شاخساره و ریشه، سطح برگ و کلروفیل کاهش، اما پرولین و فعالیت مالون دی آلدیید کاتالاز و سوپر اکسید دیسموتاز افزایش یافت. کاربرد اسید هیومیک سبب افزایش پارامترهای رشدی، محتوای کلروفیل، کاتالاز و پراکسیداز شد و تحمل شوری در گیاه را افزایش داد. با افزایش غلظت اسید هیومیک اثربخشی آن افزایش یافت، به‌طوری‌که بالاترین تأثیر در غلظت 150 میلی‌گرم در لیتر اسید هیومیک مشاهده شد. به‌طورکلی، نتایج نشان داد کاربرد اسید هیومیک با بهبود فرآیندهای فیزیولوژیک گیاه می‌تواند به‌طور مؤثری برای حفاظت چمن از اثرهای شوری بالا استفاده شود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نیترات پتاسیم روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو جنس چمن گرمسیری چمن پاسپالوم (.paspalum vaginatum L) و چمن آفریقایی (Cynodon dactylon L.) تحت تنش شوری

به منظور بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو جنس چمن گرمسیری، شامل چمن آفریقایی و چمن پاسپالوم در شرایط تنش شوری در سال زراعی 91-1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورها شامل 4 غلظت نیترات پتاسیم (0، 5، 10 و 15میلی مولار) و 4 غلظت کلرید سدیم (0، ...

متن کامل

اثر نیترات پتاسیم روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو جنس چمن گرمسیری چمن پاسپالوم (.paspalum vaginatum l) و چمن آفریقایی (cynodon dactylon l.) تحت تنش شوری

به منظور بررسی تاثیر نیترات پتاسیم بر روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو جنس چمن گرمسیری، شامل چمن آفریقایی و چمن پاسپالوم در شرایط تنش شوری در سال زراعی 91-1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت. فاکتورها شامل 4 غلظت نیترات پتاسیم (0، 5، 10 و 15میلی مولار) و 4 غلظت کلرید سدیم (0، ...

متن کامل

بررسی اسپرمیدین بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی چمن آفریقایی( . cynodon dactylon l) تحت تنش خشکی

چمن در طراحی و ایجاد فضای سبز در باغ ها و پارک ها، بهسازی محیط زیست، تلطیف هوا، افزایش اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و بالا خره کاهش آلودگی هوا نقش مهمی دارد. با توجه به مشکلات مربوط به استقرار و نگهداری آن در مناطق خشک، دو آزمایش (آزمایشگاهی و گلخانه ای) به منظور بررسی اثرات خشکی و اسپرمیدین بر جوانه زنی، رشد و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی چمن آفریقاییl. cynodon dactylon انجام پذیرفت. در پژو...

تأثیر اسید هیومیک بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی توت‌فرنگی رقم سابرینا تحت شرایط تنش شوری

شوری به­عنوان یک فاکتور محیطی مهم محدود کننده تولید محصولات کشاورزی محسوب می­شود. به­منظور تعیین اثر اسید هیومیک بر برخی ویژگی­های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی در توت­ فرنگی رقم سابرینا در شرایط  تنش شوری، آزمایش گلخانه­ای با سه فاکتور شامل دو روش کاربرد اسید هیومیک (محلول­پاشی برگی، کاربرد در محیط کشت)، سه غلظت اسید هیومیک (صفر، 300 و 600 میلی­گرم در لیتر) و سه سطح شوری ناشی از کلرید سدیم (صفر، 2...

متن کامل

اثر هیومیک اسید بر رشد، عملکرد و برخی پارامترهای فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.) تحت تنش شوری

تنش شوری یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که سبب کاهش رشد و عملکرد گیاهان در سراسر دنیا می‌شود. در این آزمایش اثر اسید هیومیک بر رشد و برخی پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه گندم تحت تنش شوری در یک آزمایش گلدانی مورد ارزیابی قرارگرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سطوح شوری و اسید هیومیک به‌عنوان فاکتورهای اصلی در سال 1395-1396 در دانشگاه ایلام انجام گرفت. تیمارها شامل چه...

متن کامل

Antiarthritic activity of Cynodon dactylon (L.) Pers.

Cynodon dactylon (L.) (Poaceae) is traditionally used herb to treat fevers, skin diseases and rheumatic affections. The ethanolic extract of C. dactylon was found to be safe at all the dose levels (100, 200 and 400 mg/kg, orally) and there was no mortality up to the dose of 5000 mg/kg of extract when administered orally. C. dactylon showed significant antiarthritic activity against Freund's com...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 51  شماره 2

صفحات  415- 425

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023