احمد خلیقی

استاد، گروه مهندسی علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

[ 1 ] - تأثیر تیمار پس‏ از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏ آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقۀ گل‏دهندۀ ژربرا

مهم‌ترین عارضۀ پس‏ از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه در ‏ناحیۀ زیر گل‏آذین است. پدیدۀ تشکیل لیگنین یکی ‏از فرضیه‏های مهم مطالعه‌شده و دلایل خمیدگی ساقۀ ژربراست. به‏منظور مطالعۀ تأثیر اسید ‏سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز به‌منزلۀ مهم‌ترین آنزیم دخیل در چرخۀ فنیل‏پروپانوییدها و‏ در‌نتیجه تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقه، آزمایشی با‏ استفاده از سطوح مختلف اسید ‏سالیسیلیک (mM 1 ...

[ 2 ] - Comprehensive Microbial Study on Biocide Application as Vase Solution Preservatives for Cut ‘Cherry Brandy’ Rose Flower

Disturbance in water relations is the major causes of vase life reduction and senescence in cut flowers This problem is mainly due to microorganism proliferation in the vase solution which leads to vascular occlusion and reduction in solution uptake by cut flowers. Therefore a comprehensive study was conducted to evaluate the biocidal effect of nano silver particles (NSP) and compare it with so...