محمد جواد نظری دلجو

استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران

[ 1 ] - تأثیر تیمار پس‏ از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏ آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقۀ گل‏دهندۀ ژربرا

مهم‌ترین عارضۀ پس‏ از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه در ‏ناحیۀ زیر گل‏آذین است. پدیدۀ تشکیل لیگنین یکی ‏از فرضیه‏های مهم مطالعه‌شده و دلایل خمیدگی ساقۀ ژربراست. به‏منظور مطالعۀ تأثیر اسید ‏سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز به‌منزلۀ مهم‌ترین آنزیم دخیل در چرخۀ فنیل‏پروپانوییدها و‏ در‌نتیجه تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقه، آزمایشی با‏ استفاده از سطوح مختلف اسید ‏سالیسیلیک (mM 1 ...

[ 2 ] - Morphophysiological and Biochemical Responses of Zinnia elegans to Different Irrigation Regimes in Symbiosis with Glomus mosseae

Water deficit conditions, in addition to reduced water uptake, result in a reduction in nutrient uptake, and consequently, a substantial reduction in growth parameters, yield and quality. Substrate inoculation with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) as an environmentally friendly biofertilizer is an important strategy to improve the growth parameters and quality of products in such conditions. ...

[ 3 ] - Postharvest Assessment of Lignifying Enzymes Activity, Flower Stem Lignification and Bending Disorder of Gerbera Cut Flower

Scape bending disorder is the most important factor affecting postharvest loss of gerbera cut flowers. One of the ultimate reasons for gerbera stem bending is lignin, with deformation structural functions and defensive mechanisms. This postharvest experiment was conducted to evaluate the role of phenylalanine ammonia lyase (PAL) and peroxidase (POD) enzymes activity in stem bending of two gerbe...

[ 4 ] - Effects of Vermicompost on Growth Parameters, Water Use Efficiency and Quality of Zinnia Bedding Plants (Zinnia elegance ‘Dreamland Red’) under Different Irrigation Regimes

The drastic decline of precipitation over the past decade along with overuse of chemical inputs and consequent soil fertility reduction are the most important problems in the approach to agricultural expansion, particularly in urban landscaping. Therefore, an experiment was designed to examine the effects of different irrigation levels (40, 70 and 100 % of field capacity, or FC) and different v...

[ 5 ] - Improvement of Morpho-Physiological Traits and Antioxidant Capacity of Zinnia (Zinnia Elegance ‘Dreamland Red’) by Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus mosseae) Inoculation

Objective: The inoculation of substrates with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) is one of the most important effective strategies applied and one of the aims of sustainable agriculture. Methods: This experiment was conducted to evaluate the effects of AMF inoculation (0, 2.5, and 5 W/W) on morpho-physiological traits such as flower and root dry weight, water-use efficiency and antioxidant capa...

[ 6 ] - تغییرات مورفوفیزیولوژیک و کیفیت گل شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) تحت تأثیر تلقیح بستر‌کشت با قارچ‌های مایکوریزا در سیستم بدون خاک

This study was arranged to evaluate the effects of perlite-cocofibre substrate inoculation as the most prevalent media in gerbera soilless cultivation with two important arbuscular mycorrhizal fungi (AMF: Glomus intradices and Glomus mossea) on morphological, physiological and quality attributes of gerbera cut flower. Results showed the positive symbiosis between AMF and gerbera ('Stanza'), and...

[ 7 ] - واکنش مورفوفیزیولوژیکی ژربرای شاخه بریده به محلول‫پاشی نانوکلات سیلیسیم در شرایط کشت بدون خاک

This research was performed to evaluate the effects of foliar application of nano-silicon (NSi), as a quasi-essential element, on yield, flower quality, vase life and infestation percentage of gerbera by greenhouse whitefly. Treatments were preharvest foliar application of different levels of NSi (0, 50 and100 mg/L) on gerbera 'Stanza' in a soilless system (to eliminate the effects of soil's Si...

[ 8 ] - واکنش‌های مورفوفیزیولوژیکی، ظرفیت فتوسنتزی و کیفیت گل شاخه بریده مریم (Polianthes tuberosa L.) در سیستم‌های مختلف کشت خاکی و آبکشت

Fragrant tuberose is the most important scented cut flower of Iran, which rank 4th among other cut flowers, based on the cultivation area and production. Due to the scarcity of water resources, soil constraints, and the aim of comparison and possible substitution of soil cultivation with soilless cultivation of tuberose, a pot experiment was conducted as factorial, based on completely randomize...

[ 9 ] - تأثیر اسید هومیک بر شاخص‌های مورفوفیزیولوژیک، جذب عناصر غذایی و دوام عمر پس از برداشت گل شاخه بریده همیشه بهار (Calendula officinalis cv. Crysantha)

Humic acid (HA) with pseudo-hormonal activity has an important effect on nutrients uptake, yield and quality of crop products. Therefore, this experiment was conducted in soilless condition to evaluate the best HA concentration (0, 250, 500, 750 and 1000 MG/l) of nutrition solution and its effects on morphological traits, nutrients uptake, and postharvest vase life of pot marigold. Based on the...

[ 10 ] - تأثیر اسانس زنیان بر ظرفیت آنتی‌اکسیدانی، ماندگاری و مقاومت به قارچ عامل کپک خاکستری گل شاخه بریده رز (Rosa × hybrida cv. Angelina)

به‌منظور بررسی ماندگاری گل رز و درصد آلودگی کپک خاکستری به‌عنوان مهمترین عامل بیماری گل رز، تأثیر اسانس گیاه دارویی زنیان به‏عنوان کنترل گر غیرشیمیایی بر گل شاخه بریدة رز رقم آنجلینا بررسی شد. تیمارهای آزمایش شامل محلول‌پاشی پس از برداشت اسانس زنیان (900،600،300،0 میکرولیتردرلیتر) بر رزهای (گل و برگ) تلقیح شده با قارچ عامل کپک خاکستری در مقایسه با شاهد (بدون آلودگی به قارچ) ارزیابی شدند. براساس...

[ 11 ] - تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم

باتوجه به مطالعات اندک در خصوص ترکیبات معطر گل­های شاخه بریده، آزمایشی گلدانی با هدف بررسی تأثیر محلول­پاشی پیش از برداشت، سالیسیلیک اسید (0، 5/1 و 25/2 میلی­مولار) و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل ­پروپیونیک اسید (0، 5/1 و 3 میلی­مولار) به‌ترتیب به­عنوان محرک و بازدارنده اختصاصی فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز روی گل مریم پُرپر بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتا...

[ 12 ] - Improvement of Morpho-Physiological Traits and Antioxidant Capacity of Zinnia (Zinnia Elegance ‘Dreamland Red’) by Arbuscular Mycorrhizal Fungi (Glomus mosseae) Inoculation

Objective: The inoculation of substrates with arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) is one of the most important effective strategies applied and one of the aims of sustainable agriculture. Methods: This experiment was conducted to evaluate the effects of AMF inoculation (0, 2.5, and 5 W/W) on morpho-physiological traits such as flower and root dry weight, water-use efficiency and antioxidant capa...

[ 13 ] - روابط آبی ساقه گل‌دهنده، جمعیت میکروبی محلول نگهدارنده و کیفیت پس از برداشت گل شاخه بریده آلسترومریا (Alstroemeria hybrida ‘Bordeaux’) تحت تأثیر اسانس نعناع فلفلی و ساکارز

Postharvest improvement of water relations and water uptake of cut flowers and control of microbial contamination of preservative solutions is one of the most important strategies in maintaining postharvest quality and prolonging of cut flowers vase life; especially for leafy flowering stems such as alstroemeria. This experiment was conducted to evaluate the effects of different peppermint’s es...

[ 14 ] - پاسخ‌های رشد و نموی، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای به محلول‌پاشی سیلیسیم

Silicon (Si), as a beneficial or quasi-essential element, has different effects on physiological and biochemical processes in plants. But, many greenhouse growers in Iran, especially in soilless system (hydroponic), do not use Si in their recipe and fertilization program. This experiment was conducted to assess the effects of foliar application of different Si levels (0, 50, 100 and 150 mg/L) o...

[ 15 ] - ماندگاری و واکنش فیزیولوژیکی گل شاخه‌بریده لیلیوم اورینتال به عنصر شبه‌ضروری سیلیسیم در کشت بدون خاک

این آزمایش با توجه به حذف خاک در کشت­های بدون خاک و در نتیجه حذف منبع اصلی تأمین عنصر شبه­ضروری سیلیسیم و همچنین عدم مطالعه تأثیر احتمالی این عنصر در پرورش لیلیوم شاخه­بریده، طراحی و اجرا گردید. در همین راستا و پس از انتقال پیازهای لیلیوم (Lilium oriental 'Casa Blanca') به بستر فیبر نارگیل (الیاف فرآوری­شده نارگیل)، گیاهان استقرار یافته با محلول غذایی حاوی غلظت­های مختلف اسید­سیلیسیک (صفر، 50، ...

[ 16 ] - Functional role of peroxidase gene in the resistance of the cut gerbera flower (Gerbera jamesonii) to stem bending disorder

Peroxidase is one of the most important genes in the lignin biosynthesis pathway. Polymerization of the phenolic derivatives into lignin, a connection between cell wall polymers such as monolignules, consequently, cell wall strength are the main functions of this enzyme. Accordingly, endogenous POD gene was isolated and cloned into gateway expression vector (PK7WG2) containing CAMV 35S promoter...

[ 17 ] - Effect of potassium and calcium foliar application on quantity and quality of strawberry (ragaria x ananassa Duch cv. Selva)

This experiment was conducted to evaluate the effects of foliar application of different K:Ca ratios (0, 0.5, 1 and 1.5) on growth parameters, yield and fruit quality of strawberry 'Selva' in greenhouse conditions based on completely randomized design with three replicates. Based on the results, spray application showed significant effects on the photosynthetic capacity, enzymatic and non-enzym...

[ 18 ] - Phytochemical and Quality Attributes of Strawberry Fruit under Osmotic Stress of Nutrient Solution and Foliar Application of Putrescine and Salicylic Acid

The moderating role of salicylic acid (SA) and putrescine (PUS) as plant growth regulators (PGRs), on the growth parameters and phytochemical and qualitative characteristics of strawberry fruit 'Selva' under osmotic stress was investigated under soilless culture. The osmotic potential (salinity) of the nutrient solution containing different NaCl concentrations (0, 7.5, 15, 30 and 45 mM) and fol...

[ 19 ] - The Effect of Postharvest Methyl Jasmonate Treatment on Ethylene Biosynthesis, Antioxidant Capacity and Shelf Life of Strawberry

Strawberry is one of the highly consumed fruits which are cultivated in wide areas of the world. The most important problem of the strawberry is low storability and high postharvest losses; hence, more than 50% of harvested fruit is lost in Iran. The purpose of this research was to investigate biochemical and shelf life reaction of Camarosa cultivar to different concentrations of methyl jasmona...

[ 20 ] - مقایسه محلول‌پاشی نانوکلات سیلیسیم و ایمیداکلوپراید بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گل شاخه بریده ژربرا و کنترل سفید بالک (Trialeurodes vaporariorum) در شرایط گلخانه

چکیده با توجه به خطرات زیست‌محیطی متعدد ناشی از استفاده از آفت‌کش‌ها به‌ویژه در شرایط گلخانه‌ای، این مطالعه به‌منظور مقایسه اثر آفت‌کش ایمیداکلوپراید و نانوکلات سیلیسیم  به‌عنوان یک عنصر شبه ضروری بر کنترل آفت مهم گلخانه‌ای سفید بالک و تغییرات رشدو نموی و کیفی گل تحت تأثیر تیمارها، در سال 1392 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد انجام شد...