علی اعلمی

دانشگاه گیلان

[ 1 ] - ارزیابی ارقام برنج بر اساس مقاومت به جوانه‌زنی پیش از برداشت (pre-harvest sprouting)

جوانه‌زنی پیش از برداشت یکی از عوامل کاهش دهنده عملکرد و کیفیت دانه برنج در شرایط آب و هوایی مرطوب و مصادف با بارندگی در زمان برداشت محصول می‌باشد. در این تحقیق 34 رقم بومی و اصلاح شده ایرانی و خارجی برنج از نظر جوانه‌زنی پیش از برداشت (در شرایط زنده) و برخی صفات مرتبط با آن مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد بررسی از لحاظ جوانه‌زنی پیش از برداشت و سایر صفات دا...

[ 2 ] - مطالعه تنوع ژنتیک برنج‌های ایرانی توسط نشانگرهای آیزوزایم

شناخت تنوع ژنتیک و طبقه‌بندی ذخایر توارثی (ژرم پلاسم) از فعالیت‌های مهم و ضروری در به‌نژادی و مدیریت حفظ ذخایر ژنتیکی گیاهان می‌باشند. در این پژوهش تعداد 120 ژنوتیپ انتخابی از ژرم‌پلاسم برنج ایران توسط اطلاعات هفت مکان ژنی آیزوزایم از طریق تجزیه‌ خوشه‌ای طبقه‌بندی شدند. عصاره آنزیمی از گیاهچه‌های 8-6 روزه استخراج شد. مطالعه آیزوزایم‌ها با تغییراتی در روش گلازمن و همکاران و با استفاده از الکتروف...

[ 3 ] - ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریزماهواره با برخی صفات مرتبط با جوانه‌زنی پیش از برداشت در ارقام برنج (Oryza sativa L.)

به منظور ارزیابی فراوانی آللی و تجزیه ارتباطی نشانگرهای ریز ماهواره با برخی از صفات مرتبط با جوانه‌زنی پیش از برداشت، تعداد 34 رقم برنج بومی و اصلاح شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار در بهار سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان کشت و صفات مرتبط با جوانه‌زنی پیش از برداشت در آنها اندازه‌گیری شد. همچنین الگوی نوار‌های 20 نشانگر ریزماهواره تعیین و ارتباط آنها با ...

[ 4 ] - تأثیرات تنش خشکی بر صفات مورفولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان دو رقم کلزا (Brassica napus)

Drought stress is a critical and inevitable phenomenon damages successful crop production in various intensity every year in different parts of the world during different times. This research was done to evaluate the effects of drought stress on some traits related to leaf (leaf weight, leaf area and chlorophyll content) root (root weight) and shoot (weight and length) further enzymatic antioxi...

[ 5 ] - اثر زمان نشاکاری بر عملکرد شلتوک و صفات فیزیولوژیک در مرحله پر شدن دانه ارقام برنج

انتقال مجدد ماده خشک، سرعت و مدت پر شدن دانه نقش تعیین‌کننده­ای در عملکرد دانه برنج دارند و مستقیماً تحت تأثیر شرایط محیطی هستند. به منظور مطالعه واکنش ارقام به تغییرات محیطی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، در سال 1392 اجرا شد. تیمارها شامل ارقام برنج صمدی، طارم هاشمی، طارم محلی، شیرودی، کشوری و گوهر و زمان‌های نشاکاری (...

[ 6 ] - الگوی تغییرات درون جمعیتی و بین جمعیتی گونه‌های Betula sp. در ایران بر مبنای مورفومتری برگ

گونه غان دارای خواص ممتاز دارویی و ارزش فراوان در صنایع چوب است و جزو گونه‌های در معرض خطر انقراض محسوب می‌شود. با وجود این، از سطح تنوع ژنتیکی درون جمعیتی و بین جمعیتی آن در ایران اطلاعاتی وجود ندارد. در پژوهش حاضر، برای نخستین بار، از چهار جمعیت مختلف (در مناطق سیاه‌مرزکوه، سنگده، شهرستانک و مارمیشو) از هر جمعیت 10 درخت، از هر درخت 30 برگ از روی شاخه زایا، 30 برگ از روی شاخه نازا جمع‌آوری شد....

[ 7 ] - اثر سطوح کود نیتروژن بر صفات کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای در چین های برداشت

     به­منظور بررسی تأثیر کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت سه رقم سورگوم علوفه­ای طی دو چین برداشت، آزمایشی به­صورت فاکتوریل- کرت­های خردشده­ در زمان در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1389 در شهرستان رشت اجرا شد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل سه رقم اسپیدفید، پگاه و KFS2 و چهار سطح کود نیتروژن (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم نیتروژن خالص از منبع اوره) بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان دهن...

[ 8 ] - مکان یابی QTL های کنترل کننده تحمل به سرما در برنج

به منظور شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تحمل به دماهای پایین در برنج، یک جمعیت F2 متشکل از 124 بوته حاصل از تلاقی لاین PR27137-CR153 (متحمل به سرما) و رقم دمسیاه (حساس به سرما) مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه پیوستگی با استفاده از 20 نشانگر SSR و 81 نشانگر چندشکل AFLP تشکیل شد و در مجموع 3111 سانتی­مورگان از ژنوم برنج را با متوسط فاصله 31.67 سانتی‌مورگان تحت پوشش قرار داد. برای شناسایی ­QTLها از روش...

[ 9 ] - Functional role of peroxidase gene in the resistance of the cut gerbera flower (Gerbera jamesonii) to stem bending disorder

Peroxidase is one of the most important genes in the lignin biosynthesis pathway. Polymerization of the phenolic derivatives into lignin, a connection between cell wall polymers such as monolignules, consequently, cell wall strength are the main functions of this enzyme. Accordingly, endogenous POD gene was isolated and cloned into gateway expression vector (PK7WG2) containing CAMV 35S promoter...

[ 10 ] - Pomological Attributes and Chemical Composition of Cultivars and Wild Genotypes of Pistachios (Pistacia vera L.) in Iran

The study was conducted to evaluate the pomological attributes and chemical composition of 35 pistachio (Pistacia vera L.) genotypes, including fifteen wild-types and twenty of the important cultivar pistachios from Iran. The results revealed that cultivar pistachios in terms of important characters such as the split nuts (78.57%), blank nuts (6.96%), 100-nuts weight (118.86 g), and si...

[ 11 ] - ارزیابی لاین‌های پیشرفته سویا و ارقام والدینی در محیط بدون تنش و تنش کم آبی

سویا (.Glycine max L) یکی از مهمترین دانه‌های روغنی می‌باشد. در مطالعه حاضر، تعداد 30 ژنوتیپ سویا متشکل از 27 لاین پیشرفته نسل F8 و سه رقم والدینی سحر، ویلیامز و کتول از لحاظ صفات مورفولوژیکی و عملکردی در دو محیط بدون تنش و تحت تنش کم‌آبی در منطقه ازبرم از توابع شهرستان سیاهکل واقع در استان گیلان طی سال 1395 ارزیابی شدند. این آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گر...

[ 12 ] - Identification of Genes and Molecular Markers Associated with Germination Components in F9 Lines of Rice under Osmotic Stress

water stress and, in this regard, it is necessary to improve rice cultivars to tolerance to environmental stresses. In this research 154 recombinant inbred lines (F9) derived from a cross between Shah-Pasand and IR28 in three conditions (non-stress, osmotic stress -0.3 and -0.6 Mpa induced through polyethylene glycol-6000) were evaluated as a factorial experiment in randomized complete block de...