تأثیر تیمار پس‏ از برداشت اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین‏ آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقۀ گل‏دهندۀ ژربرا

نویسندگان

  • احمد خلیقی استاد، گروه مهندسی علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • رویا کرمیان دانشیار، گروه زیست‏شناسی، دانشکدۀ علوم پایه، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
  • محمد جواد نظری دلجو استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
  • مصطفی عرب استادیار، گروه مهندسی علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، ایران
چکیده مقاله:

مهم‌ترین عارضۀ پس‏ از برداشت ژربرا، خمیدگی ساقه در ‏ناحیۀ زیر گل‏آذین است. پدیدۀ تشکیل لیگنین یکی ‏از فرضیه‏های مهم مطالعه‌شده و دلایل خمیدگی ساقۀ ژربراست. به‏منظور مطالعۀ تأثیر اسید ‏سالیسیلیک بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز به‌منزلۀ مهم‌ترین آنزیم دخیل در چرخۀ فنیل‏پروپانوییدها و‏ در‌نتیجه تشکیل لیگنین و کنترل عارضۀ خمیدگی ساقه، آزمایشی با‏ استفاده از سطوح مختلف اسید ‏سالیسیلیک (mM 1 و 75/0، 5/0، 25/0، 0) در دو رقم ژربرای حساس (Ecco) و مقاوم (Double dutch) به خمیدگی براساس آزمایش فاکتوریل بر پایۀ طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج آزمایش بیانگر تأثیر معنا‏دار رقم، هورمون و اثر متقابل رقم و اسید ‏سالیسیلیک بر پایداری غشای سلولی، درصد ‏خمیدگی، فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز و ‏تشکیل لیگنین بود. با توجه ‏به نتایج آزمایش ارتباط مستقیم و منفی بین میزان فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز و درجۀ خمیدگی ساقه وجود داشت. بر همین ‏اساس رقم Double dutch با ‏درجۀ خمیدگی کمتر، فعالیت آنزیمی دو برابری نسبت به رقم Ecco با درجۀ خمیدگی بیشتر، نشان داد. همچنین اسید سالیسیلیک بسته به غلظت و رقم تأثیر معنا‏داری بر فعالیت آنزیم فنیل‏آلانین ‏آمونیالیاز، تشکیل لیگنین و در‌نتیجه عارضۀ خمیدگی ساقه نشان داد. به‏طوری‏که بیشترین فعالیت آنزیمی در ارقام Double dutch و Ecco به‌ترتیب در غلظت‏های 5/0 و 25/0 میلی‏مولار حاصل شد. به‏طور‌کلی، نتایج آزمایش بیانگر تأثیر مثبت اسید سالیسیلیک به‌ویژه در غلظت‏های پایین بر لیگنین ساقۀ گل‏دهنده و عارضۀ خمیدگی ساقۀ ارقام بررسی‌شده ژربرا بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر کاربرد پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات بیوشیمیایی آلو رقم شابلون

با توجه به سرعت زوال بالای میوه آلو در دوره پس از برداشت و محدودیت استفاده از مواد شیمیایی، معرفی روش­های طبیعی و سالم برای حفظ کیفیت و سلامت غذایی آلو ضروری می­باشد. در این پژوهش تأثیر تیمارهای پس از برداشت گاماآمینوبوتیریک اسید (گابا) (صفر، 10 و 20 میلی­مول در لیتر) و اسید سالیسیلیک (صفر، 1 و 2 میلی­مول در لیتر) بر برخی خصوصیات بیوشیمیایی میوه آلو در دو زمان 16 و 34 روز پس از نگهداری در دمای ...

متن کامل

مطالعه تاثیر پس از برداشت سالیسیلیک اسید و نیتریک اکساید بر دوام عمر، تشکیل لیگنین و خمیدگی در دو رقم ژربرای شاخه بریده

ژربرا (gerbera jamesonii bolus ex. hook f.) بر اساس آمار جهانی تولید گل در میان ده گل برتر شاخه بریده در جهان جای دارد. مهمترین عارضه پس از برداشت ژربرا علاوه بر پژمردگی، خمیدگی ساقه در ناحیه زیر گل آذین می باشد. به منظور بررسی این عارضه، پژوهشی در قالب سه بخش جداگانه بر روی دوام عمر و خمیدگی ساقه طراحی و اجرا گردید. در بخش اول آزمایش، 10 رقم ژربرا جهت انتخاب دو رقم حساس و مقاوم به خمیدگی در آز...

تأثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل پروپیونیک اسید به عنوان محرک و بازدارنده فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز بر عمرگلجای و عطر گل مریم

باتوجه به مطالعات اندک در خصوص ترکیبات معطر گل­های شاخه بریده، آزمایشی گلدانی با هدف بررسی تأثیر محلول­پاشی پیش از برداشت، سالیسیلیک اسید (0، 5/1 و 25/2 میلی­مولار) و آلفا-آمینواوکسی-بتا-فنیل ­پروپیونیک اسید (0، 5/1 و 3 میلی­مولار) به‌ترتیب به­عنوان محرک و بازدارنده اختصاصی فعالیت آنزیم فنیل­آلانین­آمونیالیاز روی گل مریم پُرپر بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتا...

متن کامل

اثر نیتریک اکسید بر پاسخ‌های فیزیولوژیک و ضد اکسیدانی و کاهش خمیدگی ساقه گل شاخه بریدنی ژربرا

ژربرا جزو ده گل شاخه بریدنی برتر جهان است و ارزش تجاری بالایی دارد، ولی کوتاهی عمر گل­جایی آن در اثر خمیدگی یا شکستن گردن و پژمردگی، از مهم­ترین چالش­های پس از برداشت این گل شاخه بریدنی محسوب می­شود. نیتریک اکسید (NO) یک مولکول پیامبر در گیاهان است که در فرایندهای فیزیولوژیکی گوناگونی نقش دارد. در این پژوهش اثر نیتریک اکسید بر عمر گل­جایی، پاسخ­های فیزیولوژیک و ضد اکسیدانی و کاهش خمیدگی ساقه گل...

متن کامل

اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به سرمازدگی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز انار رقم ملس ساوه در انبار

کاربرد قبل از انبار اسید سالیسیلیک و دوره نگهداری روی فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، سرمازدگی و کیفیت میوه رقم ملس ساوه مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک شاخص سرمازدگی و نشت یونی کاهش یافت و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز افزایش پیدا کرد. کمترین میزان نشت یونی و شاخص سرمازدگی و بیشترین میزان فعالیت آنزیم در غلظت 2 میلی‌مولار اسید سالیسیلیک ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 46  شماره 2

صفحات  279- 290

تاریخ انتشار 2015-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023