تأثیر تغذیۀ نیتروژن در توپیاری گل داودی (Chrysanthemum grandiflorum)

نویسندگان

  • احمد خلیقی استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • بهروز جانی پور استادیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • فاطمه جمالی دانشجوی کارشناسی ارشد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
چکیده مقاله:

جهت افزایش زیبایی مشخصۀ توپیاری گل داودی، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه بلوک (تکرار) و چهار تیمار شامل کاربرد نیتروژن در چهار مقدار 0، 100، 150 و 200 میلی‌گرم در هر کیلوگرم خاک با اضافه کردن نیترات آمونیوم به‌عنوان کود پایه به بستر کاشت انجام شد. در هر کرت آزمایشی (پلات) دو گلدان (هر گلدان حاوی یک بوته) گل داودی قرار داشت. قلمه­های ریشه­دار داودی (Chrysanthemum grandiflorum) ژنوتیپ سفید (کد 288) در بستر کشت حاوی نسبت حجمی مساوی از خاک مزرعه با بافت لوم، خاک‌برگ پوسیده و ماسۀ شسته کشت شد. از قالب­های هرمی شکل با استفاده از سیم­های فلزی با پایه­های چوبی به‌منظور توپیاری گل داودی استفاده شد. اثر کوددهی نیتروژنی در شرایط هدایت‌شده بر صفات ارتفاع، شمار و سطح برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک، میزان سبزینۀ (کلروفیل) کل، میزان نیتروژن بافت و صفات زایشی ارزیابی شد. نتایج نشان داد میزان سبزینۀ کل با افزایش سطح نیتروژن افزایش یافت. بیشترین میزان صفات رویشی در سطح نیتروژن 200-150 میلی­گرم بر کیلوگرم خاک و بیشترین میزان صفات زایشی در سطح نیتروژن 150-100 میلی­گرم در کیلوگرم بود. بنابراین، برای تأمین رشد رویشی مناسب در توسعۀ شاخۀ گل داودی در توپیاری تأمین سطوح بالای نیتروژن (200 میلی­گرم در کیلوگرم خاک) در مرحلۀ رشد رویشی و کاهش تغذیه با نیتروژن تا سطح 100 میلی­گرم در کیلوگرم خاک برای فرآیند گلدهی آن در شرایط یادشده، مناسب بوده و قابل توصیه است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Strigolactone regulation of shoot branching in chrysanthemum (Dendranthema grandiflorum)

Previous studies of highly branched mutants in pea (rms1-rms5), Arabidopsis thaliana (max1-max4), petunia (dad1-dad3), and rice (d3, d10, htd1/d17, d14, d27) identified strigolactones or their derivates (SLs), as shoot branching inhibitors. This recent discovery offers the possibility of using SLs to regulate branching commercially, for example, in chrysanthemum, an important cut flower crop. T...

متن کامل

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (Chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

متن کامل

تاثیر برخی تیمارهای شیمیایی و انبار سرد بر ماندگاری گل بریدنی داودی (chrysanthemum morifolium)

به منظور معرفی بهترین تیمار شیمیایی و روش نگهداری مفید، طرحی بصورت فاکتوریل کاملا تصادفی بر روی دو رقم گل بریده داودی انجام شد. تیمار های شیمیایی شامل: اسید سیتریک، هیدروکسی کوئینولین سیترات، اتانول، بنزیل آدنین، کلرید کبالت و سولفات آلومینیوم بودند که همگی ساکارز نیز بهمراه داشتند و با تیمار شاهد (آب مقطر) مقایسه شدند. این طرح به سه روش نگهداری در سرد خانه، روش پالس و روش استاندارد (مداوم) انج...

متن کامل

ارزیابی کشت مخلوط شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) و گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) و اثر آن بر جمعیت حشرات

ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ­دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ و زراﻋﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. به­منظور بررسی ویژگی­های زراعی گل داودی (Chrysanthemum morifolium L.) در کشت مخلوط با شنبلیله(Trigonella foenum- graecum L.) ، آزمایشی با هفت تیمار شامل تیمارهای T1 : 100 درصد شنبلیله، T2: 100 درصد گل داودی، T3 50 درصد گل داودی و 50 درصد شنبلیله، T4: 35 درصد گل داودی و 65 درصد...

متن کامل

اثر عصاره پوست انار، اسانس رزماری و درمنه بر عمر گلجایی گل شاخه بریده داودی (Chrysanthemum morifolium R.)

چکیده داودی (Chrysanthemum morifolium R.) یکی از پرطرفدارترین گل‌های تولیدی در دنیا است. این پژوهش با هدف بررسی اثر عصاره پوست سه رقم انار (شهوار دانه سفید، رباب دانه قرمز و ملس پوست سیاه یزد) هر کدام در چهار غلظت صفر، 15، 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر و اسانس‌های رزماری و درمنه با چهار غلظت صفر، 25، 50 و 75 میلی‌گ...

متن کامل

اثرات کود زیستی، نیتروژن، پاکلوبوترازول و سربرداری بر برخی ویژگی‌های مرفوفیزیولوژیکی گل داوودی (Chrysanthemum frutescence)

Biofertilizers are important sources for plants' supplementing nutrition program, which have significant effect on reduction of costs and adverse effects of mineral fertilizers on the environment. This research was conducted as two different experiments. In experiment 1, effect of biofertilizer (0, 1 and 1.5 L nitroxin/ 500 m2), paclobutrazol (0, 25 and 50 mg/L) with/without pinching, and in ex...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 48  شماره 1

صفحات  237- 247

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023