حسین لسانی

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

[ 1 ] - بررسی شاخص‌های اکسیداتیو در سه رقم انگور (Vitis vinifera L.) در شرایط تنش خشکی

به‌منظور بررسی واکنش­های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برخی رقم‌های انگور تحت تنش خشکی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه رقم انگور غیرپیوندی بی‌دانۀ سفید، چفته و یاقوتی و چهار تیمار خشکی در حد 3/0- (شاهد)، 6/0- ( ملایم)، 1- (متوسط) و 5/1- (شدید) مگاپاسکال پتانسیل آب خاک، در سه تکرار در سال 1392 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان دوساله انگور در گلدان­های 20 لیتری (قطر...

[ 2 ] - بررسی توزیع عناصر (پتاسیم، سدیم و کلر) در برخی ژنوتیپ‌های انگور (Vitis vinifera) در شرایط شوری

شوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی را با مخاطره روبرو کرده است. آیندۀ تولید انگور (Vitis vinifera L.) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات اقتصادی بخش باغبانی درگرو اصلاح و استفاده از پایه‌های مقاوم به­شوری است. هدف از این پژوهش بررسی تحمل شوری و چگونگی توزیع یون‌های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونۀ Vitis vinifera شامل شاهرودی (سرخ ...

[ 3 ] - Improving Effects of Mild Cold Stress and Salicylic acid on Growth and Physiology of Periwinkle (Catharanthus roseus Don.)

To study effects of salicylic acid (SA) treatments (0, 0.5, 1 and 2 mM) in two forms of seed priming (for 24 h) and spraying on seedling at 4-6 leaf stage an experiment was conducted on periwinkle (Catharanthus roseus Don.) with and without exposure to a mild cold stress of 8 °C (for 32 h). Seeds were sown in trays containing peat-based substrate (with 20% sandy loam field soil). Transplants of...

[ 4 ] - اثر تنش سدیم کلرید بر شاخص های رشد و میزان عناصر پنج رقم زیتون

شوری یکی از عوامل مهم محدود کننده گسترش سطح زیر کشت زیتون در مناطق گرم و خشک ایران است. به منظور بررسی اثر تنش شوری ناشی از کلرید سدیم بر شاخص های رشد و روند تغییرات عناصر در اندام های مختلف گیاه زیتون پژوهشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شوری در چهار سطح 0، 25، 50، 100 میلی مول کلرید سدیم و فاکتور فرعی پنج رقم زیتون (دزفولی ،کنسروالیا ، فیشم...

[ 5 ] - بررسی تمایز و تکامل جوانه گل در گلابی شاه میوه توسط میکروسکوپ الکترونی

جوانه درختان گلابی شاه میوه اصفهان از اول خرداد به فواصل زمانی مشخص جمع آوری و توسط م حلول FAA تثبیت گردید . مراحل تمایز و تکامل جوانه گل به روش SEM مورد بررسی قرار گرفت . مشاهدات میکروسکوپی نشان داد که تا هشتم تیرماه، در هر مریستم حداقل 12 فلس تشکیل، و مریستم کاملا گنبد ی شکل می شود. در نیمه تیرماه اولین نشانه گ ل آ غازی با تخت و سپس مقعرشدن مریستم مشاهده گردید . در 25 تیرماه مریستم انتهایی...

[ 6 ] - اثر تنش رطوبتی بر صفات کمی و کیفی میوه هلو

به منظور بررسی اثرات تنش رطوبتی در مراحل مختلف فتولوژیکی رشد میوه بر صفات کمی و کیفی میوه هلو آزمایشی در باغ تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران (کرج) در قالب طرح کرت های خرد شده با آرایش بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجراء گردید چهار رقم (ردمون جی اچ هیل سفید مشهد سرخ و سفید مشهد) به عنوان عامل اصلی و پنج تیمار تنش رطوبتی (تنش در دوره اول رشد میوه تنش در دوره دوم تنش در دوره سوم تنش در...

[ 7 ] - بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایران

این پژوهش به منظور بررسی اثر شوری ناشی از کلرور سدیم برروی جذب وانتقال عناصر در پنج رقم خربزه بومی ایرانی Cucumis melo L. به نام های عباس شوری ،سوسکی ،زردکرج ، خاقانی وتاشکندی صورت پذیرفت.دراین آزمون دانهال های ارقام یادشده با غلظت نهایی صفر،5، 2/5 و7/5 گرم در لیتر کلرور سدیم همراه با محلول غذایی هوگلند با غلظت به مدت 75 روز تیمار شدند.افزایش وری مقدار عناصر سدیم ،کلر نسبت سدیم به پتاسیم رادرب...

[ 8 ] - بررسی اثر تنش های رطوبتی روی رشد رویشی و باردهی درختان هلو

در این تحقیق اثر پنج تیمار (تنش رطوبتی در فاز اول رشد میوه = WS1؛ تنش در فاز دوم رشد میوه= WS2؛ تنش در فاز سوم رشد میوه= WS3؛ تنش در فازهای اول + دوم= WS4 و تیمار شاهد = WS5) روی رشد رویشی و باردهی چهار رقم هلو (ارقام: سفید مشهد؛ سرخ و سفید مشهد؛ ردهون و جی. اچ.هیل) مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد تنش رطوبتی در فاز سوم رشد میوه و تیمار شاهد شدیدا کاهش می شدهد و اختلاف معنی داری بین تیماره...

[ 9 ] - اثر مقادیر مختلف اوره روی تجمع نیترات وتغییرات فسفر وپتاسیم در سوخ وبرگ ارقام پیاز(Allium Cepa L.)

اثر مقادیر مختلف نیتروژن (160،120،80،40،0و200 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار)به صورت اوره روی تجمع نیترات ومیزان فسفر و پتاسیم سوخ و برگ های سه رقم پیاز(سفید کاشان،توپاز وقرمز آذرشهر)درمزرعه تحقیقاتی و آزمایشگاه گروه باغبانی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت.برای اجرای آزمایش صحرایی ازطرح آماری کرت های خردشده درچهارتکراراستفاده شد.اندازه گیری N-NO3 ،فسفرو پتاسیم سوخ و برگ پیاز با استفاده از روش...

[ 10 ] - اثر کینتین بر جذب برگی وانتقال سدیم وکلر در گیاهانی با مقاومت متفاوت نسبت به شوری

اثر کینتین درمحلول غذایی بر جذب برگی و انتقال سدیم وکلر درقسمتهای مختلف گیاهانی که مقاومت آنها به شوری متفاوت است (لوبیا‘ حساس‘آفتاب گردان‘نسبتا مقاوم ‘ و چغندر‘مقاوم) درشرایط قابل کنترل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت 25/0 میلی گرم درلیتر کینتین باعث کاهش رشد لوبیا شد‘ درحالیکه غلظت 5/0 میلی گرم درلیتر آن ‘ تأثیری بر رشد گیاهان آفتابگردان و چغندرقند نداشت. دوباره انتقالی سدیم تفاوتهای با...