اثر محلولهای غذایی مختلف روی فاکتورهای رشد و درصد عناصر برگ دو رقم خیار گلخانه ای در بستر پرلیت

نویسندگان

  • عبدالکریم کاشی
  • فروزنده سلطانی
چکیده مقاله:

در این مطالعه کشت هیدروپونیک دو رقم خیار گلخانه ای به نامهای سلطان و پردیس در دو آزمایش جداگانه پاییزه و بهاره و با استفاده از پنج محلول غذایی مختلف بصورت آزمایش فاکتوریل و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت . تفاوت عمده محلولهای غذایی در نوع نیتروژن آنها بود به نحویکه در محلول شماره 2 فقط نیتروژن نیتراتی استفاده شده بود ودر سایر محلولها بتدریج نیتروژن آمونیومی نیز اضافه شده بود. در پایان هر یک از آزمایشها شاخص‌های عملکرد میوه, درصد ماده خشک میوه و برگ و میزان عناصر نیتروژن کل، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیوم برگ اندازه‌گیری شدند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب داده‌های دو آزمایش نشان داد که افزودن نیتروژن آمونیومی به محلولهای غذایی سبب کاهش عملکرد میوه می‌شود. بیشترین عملکرد میوه در بوته‌های تغذیه شده با محلول شماره 2 بدون نیتروژن آمونیومی به میزان حدود 6/5 کیلوگرم در بوته و کمترین آن با محلول شماره 1 با بیشترین میزان نیتروژن آمونیومی و میانگین تولید میوه 2/4 کیلوگرم دربوته به دست آمد. افزایش نیتروژن آمونیومی به محلولهای غذایی سبب کاهش درصد ماده خشک میوه و برگ گردید. همچنین با افزایش نیتروژن آمونیومی محلولها، میزان عناصر برگ تغییر یافت به نحوی که نیتروژن کل و فسفر بافتهای برگ افزایش یافت. حضور آمونیوم در محلولها سبب اسیدی شدن محیط ریشه شده و روی جذب فسفر تاثیر داشته است. میزان عناصر پتاسیم، کلسیم ومنیزیوم با افزایش نیتروژن آمونیومی کاهش یافته که اثر آنتاگونیسمی عناصر را نشان می‌دهد. رقم پردیس تولید میوه بیشتری نسبت به رقم سلطان داشت و از نظر سایر شاخصها هم بین ارقام تفاوتهای معنی‌داری مشاهده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که خیار گلخانه‌ای تحت تأثیر نسبتهای مختلف نیتروزن آمونیومی و نیتراتی قرار می‌گیرد و نیتروژن نیتراتی را ترجیح می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نوع بستر کشت بر عملکرد و جذب برخی عناصر غذایی به وسیله خیار گلخانه ای

سیستم های کشت هیدروپونیک با توجه به مزایای متعدد نظیر افزایش عملکرد، تولید محصول سالم و یکنواخت و کاهش نیاز به کارگر، در حال گسترش است. یکی از نکات مهم برای موفقیت آمیز بودن تولید در این سیستم ها، تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه، بسته به نوع بستر کشت، در طی دوره رشد گیاه است. این پژوهش با هدف بررسی اثر بستر کشت بر جذب عناصر غذایی نیتروژن، پتاسیم و منیزیم توسط خیار گلخانه ای صورت گرفت. آزمایش د...

متن کامل

تاثیر کم آبیاری روی رشد و عملکرد خیار گلخانه ای

به منظور بررسی اثر کم آبیاری روی خیار کاشت شده در گلخانه، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد به انجام رسید. تیمارهای آبیاری عبارت بودند از میزان نیاز آبی. در این آزمایش (T4) % و 40 (T3) %60 ،(T2) % و آبیاری به مقادیر 80 (T آبیاری به مقدار نیاز آبی گیاه ( 1 T عملکرد میوه تحت تاثیر حجم آب مصرفی، در هر مرحله از رشد قرار گرفت. به طوری ...

متن کامل

اثر پیوند بر رشد و عملکرد دو رقم خیار گلخانه ای Vilmorin و Royal 24189 با پایه کدوی برگ انجیری (Cucurbita ficifolia)

رشد عملکرد حاصل از پیوند دو رقم خیار گلخانه ای رایج در ایران Royal 24189) و (Vilmorin، روی پایه کدوی برگ انجیری (Cucurbita ficifolia)، با استفاده از آزمایش فاکتوریل با طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار عملکرد رقم رویال 24189 به طور معنی داری بیشتر از رقم ویلمورین بود. همچنین بوته های خیار پیوندی در مقایسه با خیارهای غیرپیوندی عملکرد بیشتری داشتند. ا...

متن کامل

مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین در روش آبکشت

        به منظور تعیین اثرات چند بستر کشت بر خواص کمی خیار گلخانه ای رقم نگین و نیز امکان اختلاط پرلیت در بسترهای مختلف، آزمایشی با 9 تیمار و 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سال 1389 و در گلخانه انجام گرفت. نتایج نشان داد بسیاری از صفات اندازه گیری شده به شکل معنی داری تحت تاثیر بستر کشت قرار گرفتند. بر اساس بررسی های انجام شده تیمار پیت ماس با داشتن 2998 گرم وزن میوه بالاترین عملکر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023