تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقـام گلابی آسیایـــی ( Pyrus serotina Rehd.)، گلابی اروپایی ( Pyrus communis L.) و گلابی های بومی

نویسندگان

  • حمید عبدالهی دانشیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور تعیین درصد خودناسازگاری در برخی از ارقام گلابی آسیایی ( Pyrus serotina Rehd.) و گلابی اروپایی ( Pyrus cummunis L.) در سال های 1385 و 1386 انجام پذیرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده به منظور اطمینان از زنده بودن آنها، در شرایط درون شیشه ای مورد کشت قرار گرفتند. همچنین به منظور مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده 48، 72، 96 و 120 ساعت بعد از گرده افشانی تعدادی گل برداشت و در محلول FAA تثبیت شدند. نتایج نشان داد هم زمانی در گلدهی بین ارقام گلابی آسیایی و ارقام گلابی اروپایی و بومی وجود دارد. نتایج مطالعه کشت دانه‌های گرده در گلابی‌های آسیایی و همچنین مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده در تمام ارقام مورد مطالعه نشان داد که جوانه‌زنی دانه گرده 55 تا 70 درصد می‌باشد و در نتیجه دانه‌های گرده مورد استفاده در این آزمایش زنده و سالم بودند. همچنین رشد لوله گرده در اغلب ارقام مورد مطالعه در یک سوم انتهای خامه متوقف شد. نتایج مطالعات مزرعه‌ای براساس تولید میوه نهایی نشان داد که درصد تشکیل میوه در گلابی‌های آسیایی، اروپایی و بومی کمتر از 5% می‌باشد و می‌توان نتیجه گرفت که تمام ارقام مورد مطالعه خودناسازگار می‌باشند. بنابراین در برنامه‌های اصلاحی آینده به منظور تولید مواد گیاهی کافی و متنوع، دگرگرده‌افشانی در ارقام گلابی آسیایی و همچنین گلابی‌های آسیایی و اروپایی توصیه می‌گردد. به منظور تولید محصول بیشتر انجام آزمایشات گرده‌افشانی کنترل شده با استفاده از ارقام مختلف به عنوان والد گرده‌ ده و والد بذری برای تعیین گروه‌های گرده‌افشانی در احداث باغ های جدید گلابی آسیایی در ایران ضروری است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین خودسازگاری و خودناسازگاری برخی از ارقـام گلابی آسیایـــی ( pyrus serotina rehd.)، گلابی اروپایی ( pyrus communis l.) و گلابی های بومی

پژوهش حاضر به منظور تعیین درصد خودناسازگاری در برخی از ارقام گلابی آسیایی ( pyrus serotina rehd.) و گلابی اروپایی ( pyrus cummunis l.) در سال های 1385 و 1386 انجام پذیرفت. پس از جمع آوری دانه های گرده به منظور اطمینان از زنده بودن آنها، در شرایط درون شیشه ای مورد کشت قرار گرفتند. همچنین به منظور مطالعه میکروسکوپی رشد لوله گرده 48، 72، 96 و 120 ساعت بعد از گرده افشانی تعدادی گل برداشت و در محلول...

متن کامل

تعیین خودسازگاری، خودناسازگاری و نیاز سرمایی برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی (pyrus serotina rehd.)

به منظور تعیین نیاز سرمایی و خودسازگاری ارقام گلابی آسیایی این تحقیق به مدت دو سال انجام شد. برای تعیین نیاز سرمایی پس از تعیین عمق رکود از درختان قلمه برداشت شد و به گلخانه منتقل شد تا زمان 50% گلدهی قلمه های تعیین شود. به منظور تعیین میزان خودگرده افشانی قبل از باز شدن گلها روی آنها کیسه کشیده شد و پس از گرده افشانی با گرده خودی در صد تشکیل میوه تعیین شد.مطالعه نیاز سرمایی نشان داد که نیاز سر...

15 صفحه اول

مطالعه گلدهی، گرده افشانی، خودناسازگاری و دگرناسازگاری برخی از ژنوتیپ های گلابی آسیایی Pyrus serotina Rehd

این پژوهش بر روی گلدهی و گرده افشانی چند ژنوتیپ گلابی آسیایی با نامهای KS13, KS11, KS9, KS8, KS6 و KS14 در گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت تا زمان گلدهی، جدول تطابق گلدهی و خود ناسازگاری و دگر ناسازگاری بین ژنوتیپ ها مشخص گردد. به منظور مشخص شدن خودناسازگاری و خودسازگاری از هر ژنوتیپ 4 درخت انتخاب و بر روی هر کدام از آنها 2 شاخه در وضعیت های تقریبا مشابه انتخاب و گرده افشانی کنترل ش...

متن کامل

بررسی میزان کربوهیدرات و عناصر معدنی نهال‌های جوان چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) بر روی پایه‌های بذری گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) دراقلیم اصفهان

در راستای بررسی سازگاری ارقام گلابی آسیایی با شرایط آب و هوایی ایران که توسط گروه علوم باغبانی دانشگاه تربیت مدرس در دست انجام است پژوهش حاضر به منظور بررسی اولیه سازگاری 9 رقم گلابی آسیایی در دو منطقه اصفهان انجام شد. بدین منظور ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) پیوند شده بر روی پایه‎های دانهالی گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) در فصل رویشی 1387 در منطقه پیر بکران اصفهان جهت اندازه‎گی...

متن کامل

برهمکنش پایه و پیوندک در برخی ارقام گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) و آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) روی پایه رویشی پیرودوارف

به منظور یافتن پایه مناسب برای تولید تجاری گلابی آسیایی و همچنین بررسی سازگاری و چگونگی رشد آن با پایه پیرودوارف، مطالعه‌ای در سال‌های باغی 1393 و 1394 در شرایط آب و هوایی تهران انجام شد. در این پژوهش دو رقم گلابی آسیایی `KS6´ و `KS10´ به همراه یک رقم اروپایی (شاه‌میوه) روی پایه پیرودوارف پیوند شدند و طی دو سال، صفات مربوط به رشد رویشی و چگونگی رشد ریشه اندازه‌گیری شد. همچنین میزان عناصر غذایی ...

متن کامل

تعیین خود و دگر(نا) سازگاری برخی ارقام گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) و گلابی‌های اروپایی(P. communis L.) بومی ایران

برای تعیین خود(نا)‌سازگاری و دگر‌ناسازگاری ارقام گلابی آسیایی و اروپایی موجود در ایران، در این تحقیق طی دو آزمایش جداگانه نه رقم گلابی آسیایی و دو رقم گلابی اروپایی بومی ایران در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی به مدت دو سال (1391 و 1392) در باغ کلکسیون دانشگاه تربیت مدرس تهران، مورد مطالعه قرار گرفتند. از روش‌های خود و دگر‌گرده‌‌افشانی‌های کنترل شده در مزرعه و به دنبال آن بررسی رشد لوله‌های گرده...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 3

صفحات  311- 321

تاریخ انتشار 2012-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023