اثر دما، بستر ازدیاد و موقعیت فلس بر باززایی سوخک در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شیوه فلس برداری

نویسندگان

  • احمد خلیقی
  • امیر موسوی
  • روح انگیز نادری
  • محمدنقی پاداشت دهکایی
چکیده مقاله:

ایران یکی از مهم ترین مناطق پراکنش سوسن چلچراغ (Lilium ledebouri) در جهان است. در فرآیند شناسایی، ارزیابی و سرانجام تجارتی کردن ذخایر توارثی، پتانسیل ازدیاد یک گیاه جدید یکی از عوامل مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. به منظور بررسی تاثیر موقعیت فلس، دما و بسترهای ازدیاد مختلف بر شاخص های سوخک های باززایی شده از طریق فلس بردای و همچنین اثر سرما در شکستن خواب سوخک ها، آزمایش های جداگانه ای اجرا شد. نتایج نشان داد که فلس های بیرونی و میانی نسبت به فلس درونی در دمای 20 و 25 درجه سانتی گراد سوخک های بیشتر و با ویژگی های بهتری باززایی می نمایند. باززایی سوخک در دمای 30oC به طور کامل مهار شد. بالاترین تعداد سوخک در فلس میانی و در بستر پوست درخت + ضایعات چای باززایی شد که با فلس بیرونی و بسترهای پوست درخت + ضایعات چای، پیت + پرلیت و ماسه + پرلیت معنی دار نبود. سوخک های باززایی شده از نوع سوخک های بدون برگ سبز و خواب بودند. سوخک های باززایی شده نیاز به 8-6 هفته سرمای 3-5oC داشتند تا 84-70% سوخک ها، تولید برگ نمایند. در این بررسی مشخص شد که بین سوخ هایی که دوره سرما را گذرانده بودند و آن هایی که دوره سرما را سپری نکرده بودند، از نظر تعداد سوخک های باززایی شده تفاوتی وجود ندارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ با نام علمیLilium ledebourii (Boiss) یکی از گونه های نادر و خودرو جنس سوسن است که در بخشهای شمالی ایران می روید. این گونه دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی بعنوان یک گل جد ید می باشد که بشدت در خطر انقراض قرار دارد . به منظور معرفی و اهلی کردن گیاهان بومی خودرو اولین قدم، بررسی روشهای مناسب تکثیر م ی باشد. لذا از تکنیک فل س برداری با تنظیم کن نده های رشد استفاده گردید. ف...

متن کامل

بررسی اندام‌زایی و کالوس‌زایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) در شرایط درون شیشه‌ای

به‌منظور بررسی اثرات درون شیشه‌ای و باززایی فلس گل سوسن (Lilium longiflorum) با استفاده از تنظیم‌کننده‌های رشد 2,4-D و ایندول استیک اسید (IAA) در محیط کشت پایه 5B، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار انجام گردید. تیمارهای اعمال شده در این پژوهش شامل تنظیم‌کننده‌های IAA و 2,4-D هر یک شامل 4 سطح (0، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر) و ترکیب متقابل هر یک از این سطوح در این محیط...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید، ایندول بوتیریک اسید و موقعیت فلس بر تکثیر سوسن چلچراغ

سوسن چلچراغ با نام علمیlilium ledebourii (boiss) یکی از گونه های نادر و خودرو جنس سوسن است که در بخشهای شمالی ایران می روید. این گونه دارای ارزش زینتی و پتانسیل اقتصادی بالایی بعنوان یک گل جد ید می باشد که بشدت در خطر انقراض قرار دارد . به منظور معرفی و اهلی کردن گیاهان بومی خودرو اولین قدم، بررسی روشهای مناسب تکثیر م ی باشد. لذا از تکنیک فل س برداری با تنظیم کن نده های رشد استفاده گردید. ف...

متن کامل

تاثیر غلظت های مختلف بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) بر باززایی سوخک در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii) با استفاده از ریزفلس های سوخک

این بررسی به منظور ارزیابی قابلیت باززایی سوخک از ریزفلس های سوخک در شرایط درون شیشه ای و تاثیر تنظیم کننده های رشد بنزیل آدنین (BA) و نفتالین استیک اسید (NAA) در باززایی سوخک سوسن چلچراغ اجرا شد. تنظیم کننده های رشد BA و NAA به غلظت صفر، 0.01 و 0.1 میلی گرم در لیتر در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ (MS) جامد اضافه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل 3´3 اجرا شد. نتایج نشان داد که ریزفلس ها به ویژه در غلظت ه...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 22  شماره 3

صفحات  383- 397

تاریخ انتشار 2006-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023