اثر دور آبیاری بر صفات تکثیری نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در دو رقم لوبیاسفید (Phaseolus vulgaris)

نویسندگان

  • مریم یارمحمودی دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده مقاله:

نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در بسیاری از کشورها گزارش شده و خسارت وسیعی را به مزارع حبوبات و غلات می‌زند. این نماتد روی ریشۀ حبوبات در بیشتر مناطق دنیا مشاهده شده است و سبب متورم شدن ریشه و نقصان محصول می‌گردد. به منظور بررسی اثر دور آبیاری بر روی صفات تکثیری این نماتد و تأثیر خسارت آن روی گیاه لوبیاسفید تحقیق حاضر در سال 1390 در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام گرفت. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی با سه تکرار پیاده گردید. سه فاکتور، رقم در دو سطح، دور آبیاری در سه سطح و آلودگی در دو سطح منظور گردیدند. مایه‌زنی نماتد در مرحلۀ گیاهچه‌ای و به میزان 2000 تخم و لارو سن دو به ازای هر کیلوگرم خاک انجام گرفت، و دو ماه پس از مایه‌زنی صفات رشدی گیاه و شاخص‌های تکثیری نماتد اندازه‌گیری شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، اثر دور آبیاری برای تمامی صفات مربوط به تکثیر نماتد در سطح احتمال 1% معنا‌دار شد. در صفات تعداد گره در هر ریشه، تعداد کیسۀ تخم در هر ریشه، جمعیت نهایی نماتد و فاکتور تولیدمثلی بیشترین مقدار مربوط به دور آبیاری 48 ساعت و کمترین مقدار مربوط به دور آبیاری 96 ساعت بود که این دو در هر چهار صفت قید شده در سطح احتمال 5% با یکدیگر اختلاف معنا‌دار داشتند. نتایج همچنین نشان داد که ارقام در دورهای آبیاری مختلف واکنش‌های متفاوتی به خسارت نماتد نشان می‌دهند. به‌طوری که هر چه رطوبت کمتر باشد، نماتد غیرفعال‌تر است و گیاه بروز بهتری دارد. بنابراین، در شرایطی که احتمال خسارت نماتد بالاست، شاید بتوان با مدیریت دور آبیاری نماتد را به حالت غیرفعال درآورد. البته در این حالت بایستی به عملکرد اقتصادی گیاه نیز توجه داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دور آبیاری بر صفات تکثیری نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) در دو رقم لوبیاسفید (phaseolus vulgaris)

نماتد مولد گره ریشه (meloidogyne javanica) در بسیاری از کشورها گزارش شده و خسارت وسیعی را به مزارع حبوبات و غلات می زند. این نماتد روی ریشۀ حبوبات در بیشتر مناطق دنیا مشاهده شده است و سبب متورم شدن ریشه و نقصان محصول می گردد. به منظور بررسی اثر دور آبیاری بر روی صفات تکثیری این نماتد و تأثیر خسارت آن روی گیاه لوبیاسفید تحقیق حاضر در سال 1390 در گلخانۀ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز انجام گر...

متن کامل

ارزیابی مقاومت چهار رقم گوجه‌فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica

در این تحقیـق مقاومـت ارقام مختلف گوجه‌فرنگی شامل Chef، CH-Falat،Early Urbana Y و Super Strain B بر نماتد مولد گره ریشه با 8 ترکیب تیماری (دو سطح نماتد (صفر و دو عدد تخم یا لارو سن دوم به‌ازای هر گرم خاک) x چهار سطح (رقم) گوجه‌فرنگی) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت و شاخص‌های وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، طول ساقه، تعداد کیسه تخم،...

متن کامل

واکنش هشت رقم گوجه‌فرنگی به نماتد مولد گره ریشۀ Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه

این مطالعه با هدف ارزیابی واکنش هفت رقم گلخانه‌ای اصلاح‌شدۀ‌ گوجه‌فرنگی موجود در بازار شامل دو رقم از انگلستان (GH1 و GH12)، دو رقم از تایلند (Karina و Ajeet)، سه رقم از هندوستان (Manisha، Tolstoi و Cluster5) و رقم بومی مزرعه‌ای درتوم (که به میزان چشمگیری در استان کهگیلویه و بویراحمد کشت می‌گردد)، در برابر نماتد ریشه گرهی، M. javanica، در شرایط گلخانه‌ صورت گرفت. آزمایش به‌صورت فاکتوریل با دو ف...

متن کامل

بررسی کنترل بیولو‍ژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط Trichoderma viride

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ Trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری(در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 1...

متن کامل

ارزیابی مقاومت چهار رقم گوجه فرنگی نسبت به نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica

در این تحقیـق مقاومـت ارقام مختلف گوجه فرنگی شامل chef، ch-falat،early urbana y و super strain b بر نماتد مولد گره ریشه با 8 ترکیب تیماری (دو سطح نماتد (صفر و دو عدد تخم یا لارو سن دوم به ازای هر گرم خاک) x چهار سطح (رقم) گوجه فرنگی) به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در پنج تکرار مورد بررسی قرار گرفت و شاخص های وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک ساقه، طول ساقه، تعداد کیسه تخم،...

متن کامل

بررسی اثر کنترل کنندگی عصاره برگ گیاهان رازیانه (Foeniculum vulgaris) و گزنه (Urtica dioica) بر نماتد مولد گره ریشه (Meloidogyne javanica) در گیاه خیار

اثر کنترل کنندگی عصاره‌های آبی و الکلی گیاهان رازیانه و گزنه دوپایه بر علیه نماتد ریشه گرهی (M. javanica) در گیاه خیار در شرایط گلخانه ای بررسی شد. عصاره‌های خام برگ خشک گیاهان گزنه و رازیانه توسط دستگاه سوکسله استخراج شد. تعداد 1۰00 عدد لارو سن 2 و تخم نماتد به اطراف ریشه‌های گیاه خیار هیبرید رقم Beit Alpha 192 F1 اضافه و بعد از 10 روز عصاره‌های خام آبی و الکلی گزنه و رازیانه در غلظت های 100 و...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 44  شماره 2

صفحات  339- 349

تاریخ انتشار 2014-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023