عنوان ژورنال

دانش گیاه پزشکی ایران

ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
علمی-پژوهشی وزارت علوم-وزارت علوم issn: 2008-4781

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-02-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود