عنوان ژورنال

دانش گیاه پزشکی ایران

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2008-4781
ناشر: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

آخرین شماره

تاریخ انتشار 2018-02-20

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود