مقایسه مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی

نویسندگان

  • اسماعیل بخشنده پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.
  • حمید نامورحمزانلویی بخش گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاوزی و منابع طبیعی خراسان شمالی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی کشور، بجنورد، ایرانارشد
  • صفرعلی مهدیان گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
  • محمد آقاجانی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:

سفیدک داخلی انگور (Plasmopara viticola) مهم‌ترین عامل کاهش تولید انگور در مناطق دارای آب و هوای معتدل و پرباران محسوب می‌شود. جهت بررسی منحنی پیشرفت زمانی بیماری در تاکستان‌های استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1397 و 1398، از اواسط فروردین‌ماه هم‌زمان با تورم جوانه‌ها، با نمونه‌برداری هفتگی، میزان وقوع و شدت بیماری در 80 تاکستان از چهار شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و فاروج محاسبه شد. با استفاده از رگرسیون خطی، منحنی‌های پیشرفت زمانی بیماری با پنج مدل‌ رشد جمعیتی به‌عنوان مدل‌های مرسوم شامل نمایی، تک‌مولکولی، لجستیک، لاگ‌لجستیک و گومپرتز که به‌صورت خطی شده بودند، برازش داده شدند. برازش مدل‌ها براساس آماره‌هایی چون ضریب تبیین (R2)، انحراف معیار محاسبات (SEE) و ضریب تبیین تعدیل شده (Ra2) تعیین گردید. نتایج نشان داد که مدل‌های نمایی، تک‌مولکولی، لجستیک، لاگ‌لجستیک و گومپرتز به ترتیب با 5، 5/27، 5/12، 5/17 و 5/37 درصد بیماری در باغات مورد مطالعه برازش دارند. بر این اساس، مدل گومپرتز توانست با ضریب تبیین 76/96 درصد به عنوان مناسب‌ترین مدل جهت توصیف پیشرفت بیماری در استان خراسان شمالی انتخاب گردد. نسبت افزایش مقدار نرخ رشد در هر تاکستان بین 005/0 تا 048/0 ( با میانگین 026/0) بود. این اولین گزارش از بررسی منحنی پیشرفت بیماری سفیدک داخلی انگور در ایران است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

بررسی نقش کلیستوتسیوم درزمستان گذرانی Uncinula necator (Schw.)Burr. عامل بیماری سفیدک سطحی انگور در استان خراسان

A 2-year vineyard survey failed to the provide evidence that Uncinula necator (Schw.) Burr. survived winter as mycelium in dormant infected buds in Khorassan province. Ascospores of U. necator, were collected by a volumetric spore trap operating constantly in a vineyard for 55 days after the bud burst. The first powdery mildew colonies were consistently found on the leaves of the shoots (7.30 c...

متن کامل

تحلیل زمانی پیشرفت اپیدمی های بیماری سفیدک‌پودری انگور در منطقه سیستان، ایران

بیماری سفیدک‌پودری انگور به ‌وسیله‌ی قارچ Erysiphe necator ایجاد شده و از گسترده‌ترین بیماریهای انگور در دنیا و ایران به شمار می‌رود. بررسی پیشرفت زمانی اپیدمی این بیماری بهوسیله‌ی ارزیابی داده‌های مربوط به‌30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون از منطقه سیستان و طی دو سال زراعی 96-1395و 97-1396 انجام گردید. بازدیدهای میدانی از تاکستانها جهت ثبت دادههای مربوط به وقوع و شدت بیماری از زمان شر...

متن کامل

واکنش ارقام انگور به بیماری سفیدک پودری مو در استان آذربایجان غربی

  شناسایی ارقام مقاوم و یا متحمل انگور به بیماری سفیدک پودری اهمیت ویژه‌ای درمدیریت تلفیقی این بیماری دارد. در این پژوهش، 45 رقم انگور بومی آذربایجان غربی، در سال‌های83-1382 ازنظر مقاومت به بیماری سفیدک پودری انگور ارزیابی شدند . پایه‌ها ی انگور به طور مصنوعی با کنیدی قارچ عامل بیماری آلوده شدند. پس از توسعه علائم بیماری، میزان شدت آلودگی بیماری و برخی خصوصیات در برگ و میوه محاسبه شد. بر اساس ن...

متن کامل

مطالعه برخی خصوصیات بیولوژیکی قارچ عامل بیماری سفیدک سطحی تاغ (Leveillula saxaouli) در استان خراسان

بیماری سفیدک‌ سطحی‌ تاغ، Leveillula saxaouli (Sorok) Golovin مهمترین‌ بیماری گونه های درختچة‌ تاغ(Haloxylon spp.)  دراستان‌ خراسان‌ و سایر نقاط کشور شناخته شده است. در این‌ تحقیق‌ تغییرات‌ مورفومتریک‌ قارچ‌ عامل‌ بیماری‌، شدت‌ آلودگی‌، دامنة‌ میزبانی‌، زمان‌ ظهور بیماری‌‌، نحوة‌ ارتباط هیستولوژیکی‌ عامل‌ بیماری‌- میزبان، تغییرات‌ جمعیت‌ کنیدی‌ در طول‌ فصل‌ آلودگی‌، در سالهای 1376 تا 1377 مطالعه...

متن کامل

بررسی بیماری سفیدک داخلی تریچه ومبارزه شیمیایی با آن

بیماری سفیدک داخلی تربچه که عامل آن قارچ (Peronospora parasitica) می باشد. در مزارع سبزی ورامین وشهرری خسارت وارد می کند. نشانه های بیماری و موفولژی قارچ عامل بیماری مورد بررسی قرا ر گرفته که در این مقاله ارائه شده است. ائوسپور قارچ به تعداد فراوان دریافت کلروز شده ونکروز شده برگهای بیمار و غلافها مشاهده شده اما دریافت سبز گیاه دیده نشده است. برای مبارزه آزمایشات مزرعه ای با سموم تیوفونات متیل...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 51  شماره 1

صفحات  109- 119

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023