تحلیل زمانی پیشرفت اپیدمی های بیماری سفیدک‌پودری انگور در منطقه سیستان، ایران

نویسندگان

  • زهرا نصیرپور گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
  • عبدالحسین طاهری دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
  • محمد سالاری گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران
  • محمد علی آقاجانی دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:

بیماری سفیدک‌پودری انگور به ‌وسیله‌ی قارچ Erysiphe necator ایجاد شده و از گسترده‌ترین بیماریهای انگور در دنیا و ایران به شمار می‌رود. بررسی پیشرفت زمانی اپیدمی این بیماری بهوسیله‌ی ارزیابی داده‌های مربوط به‌30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون از منطقه سیستان و طی دو سال زراعی 96-1395و 97-1396 انجام گردید. بازدیدهای میدانی از تاکستانها جهت ثبت دادههای مربوط به وقوع و شدت بیماری از زمان شروع رشد گیاه تا زمان برداشت محصول بهصورت هفتگی انجام پذیرفت. منحنی تغییرات زمانی این بیماری در تاکستانها با استفاده از مدلهای خطی، تک مولکولی، لوجستیک، لاگ‌لوجستیک و گومپرتز مورد بررسی قرار گرفت و مدل‌ها بر اساس پارامترهای آماری نظیر ضریب تبیین (R2)، ضریب تبیین تصحیح شده (aR2) و انحراف معیار محاسبات (SEE) مورد مقایسه و بهترین مدل انتخاب گردید. نتایج نشان داد که در مجموع دو سال زراعی، برای سه متغیر میزان وقوع بیماری، شدت آلودگی برگ‌ها و شدت آلودگی خوشه‌ها، مدل تک‌مولکولی به ترتیب با 100‌، 100 و 33/98 درصد اپیدمی‌های مورد مطالعه، برازش داشته است. ضریب تبیین این مدل برای سه متغیر فوق به ترتیب 64/91، 60/89 و 27/90 محاسبه و بر این اساس، این مدل به عنوان مناسب‌ترین مدل جهت توصیف روند پیشرفت این بیماری در شرایط تاکستانهای منطقه سیستان انتخاب گردید. همچنین در مجموع دو سال زراعی، میانگین نرخ سرانه افزایش این بیماری (rm) در سطح تاکستانها نیز برای هر سه متغیر فوق به ترتیب 016/0، 004/0 و 005/0 بوده است. این تحقیق برای نخستین بار در سطح منطقه سیستان و ایران انجام می‌گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

بیماری سفیدک­پودری انگور در اثر آلودگی با قارچ Erysiphe necatorایجاد شده و از مهمترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران بشمار می­رود. جهـت بررسـی وضعیت آلودگی به این بیماری در منطقه سیستان طی دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 تعداد 30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون انتخاب و یادداشت­برداری از آن­ها جهت ثبت داده­های مربوط به میزان وقوع و شدت بیماری بصورت هفتگی انجام پذیرفت. نتایج نش...

متن کامل

مقایسه مدل‌های پیشرفت زمانی بیماری سفیدک داخلی انگور در استان خراسان شمالی

سفیدک داخلی انگور (Plasmopara viticola) مهم‌ترین عامل کاهش تولید انگور در مناطق دارای آب و هوای معتدل و پرباران محسوب می‌شود. جهت بررسی منحنی پیشرفت زمانی بیماری در تاکستان‌های استان خراسان شمالی، طی سال‌های 1397 و 1398، از اواسط فروردین‌ماه هم‌زمان با تورم جوانه‌ها، با نمونه‌برداری هفتگی، میزان وقوع و شدت بیماری در 80 تاکستان از چهار شهرستان بجنورد، مانه و سملقان، شیروان و فاروج محاسبه شد. با ...

متن کامل

شناسایی ژن F ویروس بیماری نیوکاسل جدا شده از اپیدمی های اخیر بیماری در ایران

مقدمه: بیماری نیوکاسل عفونتی فوق العاده مسری در بسیاری از گونه های طیور می باشد. ویروس بیماری نیوکاسل متعلق به خانواده پارامایکسوویریده و جنس رابولوویریده است. از پوشش این ویروس دو نوع زائده سطحی(خار) خارج شده است که یکی از آن ها گلیکوپروتئین امتزاجی(F) است و مسئول امتزاج سلولی، همولیز و نفوذ ویروس است. شکست پذیری مولکول FO با خاصیت بیماری زایی ویروس ها در درون طیور ارتباط مستقیم دارد. هدف از ا...

متن کامل

تحلیل امرژی نظام کشت انگور یاقوتی سیستان

این پژوهش با استفاده از رهیافت تحلیل امرژی برای ارزیابی جنبه‌های محیط زیستی تولید انگور یاقوتی سیستان که از مهترین محصولات باغی است اجرا شد. در این مطالعه تمام ورودی‌ها اعم از ورودی‌های تجدید‌پذیر شامل نور خورشید، باد و باران؛ تجدید ناپذیر شامل خاک؛ نهاده‌ها و خدمات خریداری شده شامل نیروی انسانی، کودهای شیمیایی نیتروژن، پتاسیم و فسفر و سموم شیمیایی برای تولید انگور یاقوتی مورد ارزیابی قرار گرفت...

متن کامل

تحلیل الگوهای مکانی-زمانی اپیدمی ویروس‌ کووید 19 و مخاطرات آن در ایران

کووید 19 یکی از بیماری‌های واگیردار و عفونی قرن بیست‌ویکم است که از اواخر دسامبر سال 2019 به‌صورت شیوع پنومونی از ووهان چین به سراسر جهان گسترش یافت. تحلیل الگوهای مکانی-زمانی ویروس ‌کرونا با استفاده از GIS در درک تفاوت توزیع جغرافیایی این اپیدمی و نیز مطالعات اپیدمیولوژیکی و بهداشت جامعه در کشور اهمیت فراوانی دارد. از این‌رو بررسی جغرافیایی این بیماری به‌منظور کنترل و پیشگیری آن ضروری است. در ...

متن کامل

تجزیه و تحلیل کمی زمانی اپیدمی های بلایت فوزاریومی سنبله گندم

به منظور ارائه مد‌ل‌های مناسب برای پیش بینی روند پیشرفت زمانی بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم ناشی از قارچ Fusarium graminearum، بررسی‌های اپیدمیولوژیک در قالب آزمایشات مزرعه‌ای طی دو سال متوالی (81-1380 و 82-1381) در ایستگاه عراقی محله گرگان و با استفاده از ارقام فلات، تجن، زاگرس و یک لاین مقاوم (لیرا) اجرا گردید. روند توسعه بیماری نسبت به زمان با محاسبه شاخص بیماری (Disease Index) و با استف...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 51  شماره 1

صفحات  93- 108

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023