زهرا نصیرپور

[ 1 ] - بررسی وضعیت بیماری سفیدک‌پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

بیماری سفیدک­پودری انگور در اثر آلودگی با قارچ Erysiphe necatorایجاد شده و از مهمترین بیماری­های انگور در دنیا و ایران بشمار می­رود. جهـت بررسـی وضعیت آلودگی به این بیماری در منطقه سیستان طی دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 تعداد 30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون انتخاب و یادداشت­برداری از آن­ها جهت ثبت داده­های مربوط به میزان وقوع و شدت بیماری بصورت هفتگی انجام پذیرفت. نتایج نش...

[ 2 ] - تحلیل زمانی پیشرفت اپیدمی های بیماری سفیدک‌پودری انگور در منطقه سیستان، ایران

بیماری سفیدک‌پودری انگور به ‌وسیله‌ی قارچ Erysiphe necator ایجاد شده و از گسترده‌ترین بیماریهای انگور در دنیا و ایران به شمار می‌رود. بررسی پیشرفت زمانی اپیدمی این بیماری بهوسیله‌ی ارزیابی داده‌های مربوط به‌30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون از منطقه سیستان و طی دو سال زراعی 96-1395و 97-1396 انجام گردید. بازدیدهای میدانی از تاکستانها جهت ثبت دادههای مربوط به وقوع و شدت بیماری از زمان شر...