اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان‌دار

نویسندگان

  • ارژنگ جوادی استادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
  • رضا محمدی‌گل عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
  • محمدعلی قضاوی استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
چکیده مقاله:

امروزه تحقیقات روی ادوات مرکب بنا به ضرورت­های کاهش تردد، صرفه­جویی در زمان و هزینه و افزایش راندمان مورد توجه جدی قرار دارد.  هدف از تحقیق حاضر، مقایسة دو دستگاه گاوآهن تلفیقی شامل گاوآهن برگردان­دار + بازوی قلمی و گاوآهن بشقابی + بازوی قلمی با گاوآهن برگردان­دار معمولی (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) به عنوان تیمار شاهد بر برخی خصوصیات خاک با اندازه­گیری شاخص مخروط خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، متوسط قطر وزنی کلوخه­ها و درصد برگردان­شدن بقایاست.  خاک محل آزمایش دارای بافت لومی با رطوبت 18-16 درصد در منطقه کرج بود.  نتایج نشان داد که در عمق 30-20 سانتی­متری سطح خاک بیشترین کاهش جرم مخصوص ظاهری نسبت به قبل از شخم مربوط به تیمار گاوآهن برگردان­دار + قلمی (با 76/30 درصد) است.  همچنین به دلیل وجود سخت­لایة شخم در عمق مذکور استفاده از گاوآهن تلفیقی برای شکستن لایة مذکور موثر است.  تیمار گاوآهن بشقابی + قلمی کمترین مقدار متوسط قطر وزنی کلوخه را دارا بود (3/55 درصد نسبت به دو تیمار دیگر کاهش دارد).  بنابراین اگر هدف از شخم­زدن خاک خردشدن هرچه بیشتر خاک سطحی و کاهش عملیات خاک­ورزی ثانویه باشد بهتر است از این گاوآهن استفاده شود. ار + قلمی کمترین میزان برگردان­­شدن بقایای گیاهی را گاوآهن بشقابی+ قلمی داشته است (3/67 درصد).  بنابراین چنانچه هدف از عملیات شخم باقی­گذاشتن مقداری معتنابه از بقایای گیاهی بر سطح خاک باشد استفاده از این گاوآهن پیشنهاد می­شود. ت آمده بشرح ذیل میباشند: زاندازه گیری وزن مخصوص ظاهری خاک توسط طرح آماری کرتهای خردشده درفاکتوریل صورت پذیرفت.رات فیزیکی خاک  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار

امروزه تحقیقات روی ادوات مرکب بنا به ضرورت­های کاهش تردد، صرفه­جویی در زمان و هزینه و افزایش راندمان مورد توجه جدی قرار دارد.  هدف از تحقیق حاضر، مقایسة دو دستگاه گاوآهن تلفیقی شامل گاوآهن برگردان­دار + بازوی قلمی و گاوآهن بشقابی + بازوی قلمی با گاوآهن برگردان­دار معمولی (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) به عنوان تیمار شاهد بر برخی خصوصیات خاک با اندازه­گیری شاخص مخروط خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، م...

متن کامل

اثر دو دستگاه گاوآهن مرکب بر خصوصیات فیزیکی خاک در مقایسه با گاوآهن برگردان دار

امروزه تحقیقات روی ادوات مرکب بنا به ضرورت­های کاهش تردد، صرفه­جویی در زمان و هزینه و افزایش راندمان مورد توجه جدی قرار دارد.  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه دو دستگاه گاوآهن تلفیقی شامل گاوآهن برگردان­دار + بازوی قلمی و گاوآهن بشقابی + بازوی قلمی با گاوآهن برگردان­دار معمولی (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) به عنوان تیمار شاهد بر برخی خصوصیات خاک با اندازه­گیری شاخص مخروط خاک، جرم مخصوص ظاهری خاک، م...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد گاوآهن برگرداندار مرکب بر شکست سخت لایة شخم1

امروزه استفاده از ماشین­های مرکب در سیستم‌های خاک‌ورزی جدید یک ضرورت محسوب می‌شود. گاوآهن‌های برگرداندار، در حال حاضر در کشور ما بدون بررسی­های قبلی به طور وسیع در عملیات تهیة زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. بررسی ها نشان می‌دهد که کاربرد این ادوات در بسیاری از موارد منجر به ایجاد لایة متراکم، یا به عبارت دقیق­تر، سخت لایة شخم (Plow pan) می­شود که اغلب برای شکست آن مشابه با سخت لایة (Hard pan)...

متن کامل

مقایسه دو دستگاه گاوآهن مرکب باگاوآهن برگرداندارمرسوم از نظر مقدار توان مصرفی و مقاومت کششی ویژه

امروزه هزینه های قابل توجهی برای تامین قدرت موردنیاز درمکانیزاسیون کشاورزی و انجام عملیات تهیه زمین صرف می شود وبه نظرمی رسدازمیزان قدرت وادوات موجودبه نحوموثرتری می توان استفاده نمودکه نیازمندتحقیق وبررسی است.تحقیق حاضربه منظورمقایسه دودستگاه گاوآهن مرکب شامل گاوآهن برگرداندار + قلمی و گاوآهن بشقابی + قلمی با گاو آهن برگرداندار (گاوآهن متداول اغلب مناطق کشور) بعنوان تیمارشاهد بااندازه گیری مقا...

متن کامل

تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در حرکت وجابجایی خاک اراضی زراعی شیبدار(روش قطعات فلزی)

عملیات خاک ورزی در اراضی زراعی شیبدار باعث حرکت وجابجایی خاک به میزان قابل توجهی میشود.این پژوهش بمنظور بررسی تأثیرعملیات خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در جابجایی وحرکت خاک درقطعه زمینی باشیب مرکب 2تا14درصددرایستگاه تحقیقات کشاورزی قاملو،استان کردستان انجام شده است .در این روش،قطعات آلومینیومی با ابعاد1×1×1 سانتی متر در دوعمق 7و12سانتی مترخاک سطحی بعنوان نشانه جایگذاری گردیدند.فواصل نشانه ها از...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 1

صفحات  47- 60

تاریخ انتشار 2007-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023