اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

نویسندگان

  • حسن توفیقی دانشکاه تهران
چکیده مقاله:

در یک آزمایش گلخانه‌ای، تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی در رایزوسفر برنج ((Oryza sativa L. رقم خزر پس از مصرف 40 میلی‌گرم فسفر به‌صورت مونوکلسیم فسفات بر کیلوگرم خاک‌های شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل 2×14 و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی و اسیدی) و کشت گیاه در دو سطح (با کشت و بدون کشت برنج) و هر سطح با دو تکرار انجام شد. لوله‌های خاک را که به روش خاصی طراحی و در ابتدای آزمایش در تمامی گلدان‌های باکشت و بدون کشت برنج قرار داده شده بودند، پس از گذشت سه ماه، از خاک رایزوسفر (گلدان‌های باکشت) و توده خاک (بدون کشت)، به‌طور هم‌زمان بیرون کشیده و بلافاصله شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های آهکی به روش عصاره‌گیری متوالی Jiang and Gu (1989) و در خاک‌های غیرآهکی به روش Kuo (1996) و فسفر قابل‌جذب به روش اولسن اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که در همه 14 خاک مورد مطالعه، فسفر قابل‌استخراج با عصاره‌گیر اولسن در خاک رایزوسفر برنج (باکشت) به‌طور معنی‌داری از توده خاک (کشت نشده) کمتر بود ولی پس از افزودن فسفر جذب شده به‌وسیله گیاه به فسفر قابل‌استخراج باقی‌مانده در خاک رایزوسفر، کل فسفر قابل-جذب در خاک رایزوسفر بیشتر از توده خاک گردید. در خاک‌های آهکی، مقدار فسفر به شکل‌های دی‌کلسیم فسفات، اکتا‌کلسیم فسفات و فسفات‌های آلومینیوم در خاک رایزوسفر به‌طور معنی‌داری از توده خاک (کشت نشده) کمتر بود در حالی‌که مقدار فسفر به شکل‌های فسفات‌های آهن و فسفر محبوس در اکسیدهای آهن در رایزوسفر تفاوت معنی‌داری با توده خاک نداشت. مقدار آپاتایت فقط در دو خاک آهکی در رایزوسفر برنج به‌طور معنی‌داری کمتر از توده خاک بود. در خاک‌های غیرآهکی و اسیدی، مقدار فسفر به شکل‌های به‌سهولت محلول، فسفات‌های آلومینیوم و فسفات‌های آهن در رایزوسفر به‌طور معنی‌داری از توده خاک کمتر بود در حالی‌که مقدار فسفر به شکل‌های آپاتایت و فسفر محبوس در اکسیدهای آهن در خاک رایزوسفر تفاوت معنی‌داری با توده خاک نداشت. نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره‌گیر اولسن ممکن است فسفر قابل‌جذب خاک را در شرایط آزمایشگاهی (هواخشک) کمتر از مقدار واقعی برآورد نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران: 1- شکلهای فسفر بومی خاک

این تحقیق به منظور بررسی اثر رایزوسفر برنج بر شکلهای فسفر معدنی بومی در خاکهای شالیزاری شمال ایران در گلخانه انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و با دو تکرار شامل نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی )، و کشت گیاه در دو سطح ( با کشت و بدون کشت برنج ) انجام شد. پس از سه ماه، از گلدانهای "با کشت" و خاک "بدون کشت"، به طور هم‌زمان به روش خاصی نمونه‌برداری...

متن کامل

اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل های فسفر معدنی در خاک های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

در یک آزمایش گلخانه ای، تغییرات فسفر قابل جذب و شکل های فسفر معدنی در رایزوسفر برنج ((oryza sativa l. رقم خزر پس از مصرف 40 میلی گرم فسفر به صورت مونوکلسیم فسفات بر کیلوگرم خاک های شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل 2×14 و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی و اسیدی) و کشت گیاه در دو سطح (با کشت و بدون کشت برنج) و هر...

متن کامل

اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران

تأثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در چهار خاک شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی شامل نوع خاک در چهار سطح (دو خاک اسیدی و دو خاک آهکی)، شرایط رطوبتی خاک در سه سطح (هواخشک، 40% رطوبت اشباع و غرقاب) و کود فسفر در دو سطح (با و بدون کود فسفر) و با دو تکرار انجام شد. کود فسفر به‌صورت مونوکلسیم فسفات به میزان 10...

متن کامل

اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران

تأثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در چهار خاک شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی شامل نوع خاک در چهار سطح (دو خاک اسیدی و دو خاک آهکی)، شرایط رطوبتی خاک در سه سطح (هواخشک، 40% رطوبت اشباع و غرقاب) و کود فسفر در دو سطح (با و بدون کود فسفر) و با دو تکرار انجام شد. کود فسفر به صورت مونوکلسیم فسفات به میزان 10...

متن کامل

تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی بومی پس از غرقاب در خاک‌های شالیزاری شمال ایران

Phosphorus behavior in waterlogged soils is significantly different from non-waterlogged soils. Changes in available phosphorus and inorganic phosphorus fractions after waterlogging in the paddy soils of north of Iran were studied in a laboratory research. A factorial experiment in a completely randomized design with two replications was performed with factors of soil at 14 levels (10 alkaline-...

متن کامل

تغییرات فسفر قابل جذب و شکل های فسفر معدنی بومی پس از غرقاب در خاک های شالیزاری شمال ایران

رفتار فسفر در خاک های غرقاب تفاوت قابل ملاحظه ای با خاک های غیرغرقاب دارد. تغییرات فسفر قابل جذب و شکل های فسفر معدنی پس از غرقاب در خاک های شالیزاری شمال ایران در یک تحقیق آزمایشگاهی بررسی گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل نوع خاک در 14 سطح (چهار خاک اسیدی یا غیرآهکی و 10 خاک آهکی) و مدت غرقاب شدن خاک در سه سطح (صفر، 30 و 90 روز) و با دو تکرار انجام شد. در پایان دو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 43  شماره 3

صفحات  231- 242

تاریخ انتشار 2012-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023