نصرت‌اله نجفی,

[ 1 ] - تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی بومی پس از غرقاب در خاک‌های شالیزاری شمال ایران

Phosphorus behavior in waterlogged soils is significantly different from non-waterlogged soils. Changes in available phosphorus and inorganic phosphorus fractions after waterlogging in the paddy soils of north of Iran were studied in a laboratory research. A factorial experiment in a completely randomized design with two replications was performed with factors of soil at 14 levels (10 alkaline-...

[ 2 ] - اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت فلزات سنگین در ریشه و بخش هوایی آفتابگردان در یک خاک شن لومی

The effects of waterlogging, sewage sludge and manure on the Fe, Mn, Zn, Cu, Pb and Cd uptake and concentrations in roots and shoots of sunflower (Helianthus annuus L.) were investigated in greenhouse conditions. A factorial experiment based on a completely randomized design with three replications including duration of waterlogging at five levels (0, 2, 4, 8, 22 days) and source and amount of ...

[ 3 ] - اثر رطوبت خاک و کاربرد کمپوست لجن فاضلاب بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک و غلظت عناصر پرمصرف علوفه یونجه در شرایط گلخانه‌ای

Improvement of plant nutrition is one of the approaches for augmenting the drought stress tolerance in plants. Due to low organic-matter content in most soils in arid and semi-arid regions of Iran, application of organic-wastes’ compost can increase water-holding capacity of the soil and improve plant nutrition. So, in this study, the interactive effects of soil moisture and municipal sewage-sl...

[ 4 ] - تأثیر رطوبت خاک و کمپوست لجن فاضلاب بر شاخص کلروفیل برگ و برخی ویژگی‌های رشد گیاه یونجه در شرایط گلخانه‌ای

Due to low organic matter content in most of the cultivated soils of Iran and occurrence of drought stress in plants because of low precipitation, application of sewage sludge compost has been recommended for increasing soil organic matter content and improving soil fertility, increasing crop tolerance to water deficit and improving crop yield. So, in this study, the effects of soil moisture an...

[ 5 ] - اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و کارآیی مصرف آب برنج در یک خاک قلیایی غیرآهکی

In a greenhouse research, the effects of soil water conditions, sewage sludge and chemical fertilizers on growth characteristics and water use efficiency of rice (Oryza sativa L. cv. Ali Kazemi) were studied in a loamy sand alkaline non-calcareous soil. The study was performed as a factorial experiment in a randomized complete blocks design including soil water conditions in three levels (conti...

[ 6 ] - اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب شدن خاک بر ویژگی‌های رشد ذرت علوفه‌ای در شرایط گلخانه‌ای

Salinity and waterlogging are two important abiotic stresses to plants growth and yield in the world. These two stresses can occur simultaneously and have additive effects on plants, including corn, growth. In a greenhouse experiment, the effects of NaCl salinity and waterlogging and their interactive effect on the growth characteristics of forage corn (Zea mays cv. single cross 704) were studi...

[ 7 ] - اثر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر تغییرات pH و EC ریزوسفر اسفناج در کشت هیدروپونیک

Abstract In this study, the effect of nitrate to ammonium ratio and pH of nutrient solution on the changes in pH and EC of rhizosphere during spinach growth period in perlite culture, under greenhouse conditions, was investigated. A split factorial experiment in a completely randomized design with four replications was conducted with three factors including nutrient solution’s pH in three leve...

[ 8 ] - تأثیر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات و نیتروژن بخش هوایی اسفناج در کشت هیدروپونیک

In order to study the effect of nitrogen form and pH of nutrient solution on the shoot concentration of P, nitrate, organic N + inorganic ammonium, and total N of spinach, a factorial experiment was conducted with two factors including pH of nutrient solution in three levels (4.5, 6.5 and 8.0) and nitrate to ammonium ratio of nutrient solution in five levels (100:0, 75:25, 50:50, 25:75 and 0:10...

[ 9 ] - اثر شور و غرقاب شدن خاک بر غلظت برخی عناصر پرمصرف و سدیم در ریشه ذرت

شوری و غرقاب از تنش­ های غیرزیستی کاهش دهنده عملکرد گیاهان می­باشند. در این پژوهش، اثر شوری و غرقاب شدن خاک بر غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم، سدیم و نسبت پتاسیم به سدیم ریشه ذرت (Zea mays L) رقم سینگل­ کراس 704 در شرایط گلخانه­ ای مطالعه گردید. آزمایش به­ صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با فاکتورهای مدت غرقاب در پنج سطح (0، 2، 4، 8 و 20 روز) و شوری عصاره اشباع خاک در چهار سطح (0.11، ...

[ 10 ] - تغییرات زمانی میزان تولید رواناب و رسوب در طول فصل رشد گیاه زراعی نخود دیم (مطالعه موردی: در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک تیکمه‌داش، آذربایجان‌شرقی)

اطلاع از تغییرات زمانی میزان تولید رواناب و رسوب در طول فصل زراعی نه‌تنها در اتخاذ نوع و نحوه انجام کارهای حفاظتی مفید است بلکه در برآورد مدل‎های فرسایش خاک و رواناب کاربرد دارد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات زمانی مقدار تولید رواناب و رسوب در طول فصل رشد گیاه نخود با تراکم‌های مختلف کشت تحت شرایط دیم در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک تیکمه‌داش در کرت­های فرسایشی اجرا شد. بدین منظور تحقیقی در قالب...

[ 11 ] - ارزیابی روش‌های عصاره‌گیری تعیین آهن قابل‌استفاده گیاه ذرت در خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

این تحقیق برای ارزیابی روش­های عصاره­گیری آهن قابل‌استفاده گیاه ذرت در خاک و اندازه‌گیری آهن فعال گیاه کشت شده در 21 نوع خاک آهکی سطحی از استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. در یک آزمایش گلخانه­ای در خاک‌های مورد مطالعه با سه تکرار گیاه ذرت (Zea mays L.) رقم سینگل کراس 704 کشت شد. پس از 60 روز شاخساره و ریشه ذرت برداشت شد. نتایج نشان داد که‌ آهن عصاره‌گیری شده از خاک توسط روش‌های DTPA و AB-DTPA با...

[ 12 ] - اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ویژگی‏های رشد سیب‏زمینی در شرایط گلخانه‏ای

برای بررسی تأثیر سطوح رطوبت خاک، روی (Zn) و فسفر (P) بر ویژگی‏های رشد سیب‏زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، آزمایشی به‏صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و با سه فاکتور کود Zn در سه سطح (0، 10 و 20 میلی‏گرم Zn بر کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی)، کود P در سه سطح (0، 30 و 60 میلی‏گرم P بر کیلوگرم خاک از منبع مونوکلسیم فسفات) و رطوبت خاک در سه سطح (FC9/0 تا FC، FC7/0 تا FC8/0 و FC...

[ 13 ] - بهبود غلظت‌ عناصر غذایی آرد گندم رقم الوند با مصرف تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن

آرد گندم مناسب‌ترین تأمین‌کنندة عناصر غذایی برای انسان شناخته شده است. این تحقیق برای بررسی اثر کودهای آلی و نیتروژن بر غلظت‌ عناصر غذاییآرد گندم رقم الوند در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 15 تیمار و 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد. تیمارها شامل T1= شاهد (بدون مصرف کود آلی و نیتروژن)، T2=150 کیلوگرم اوره در هکتار، T3=300 کیلوگرم اوره در هکتار، T4=30 تن کمپوست زبالة ...

[ 14 ] - توزیع شکل‌های مختلف فسفر در برخی خاک‌های استان آذربایجان شرقی و رابطة آن با برخی ویژگی‌های خاک

شناخت شکل‌های مختلف فسفر در خاک برای ارزیابی وضعیت فسفر و نیز حاصلخیزی خاک و تغذیة گیاه اطلاعات مفیدی در اختیار می‌گذارد. برای اطلاع از چگونگی توزیع شکل‌های‌معدنی و آلی‌ فسفر تعیین همبستگی بین این شکل‌ها با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک و ایجاد معادله‌هایی برای پیش‌بینی شکل‌های فسفر با بهره‌گیری از ویژگی‌های خاک در خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی بیست نمونه خاک سطحی ‌از مناطق عمدة کشاورزی اس...

[ 15 ] - تأثیر مصرف توأم نیتروژن و فسفر بر جذب نیتروژن و فسفر و پتاسیم در گیاه برنج در شرایط غرقاب دائم و غیر غرقاب

برنج از محصولات استراتژیک در ایران است و کمبود آب مهم‌ترین تنش غیر زیستی محدودکنندة عملکرد آن به‌شمار می‌رود. در این تحقیق تأثیر رقم برنج، رژیم رطوبتی، و سطوح نیتروژن و فسفر بر جذب نیتروژن و فسفر و پتاسیم به‌وسیلة گیاه برنج در شرایط گلخانه‌ای بررسی شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتورها شامل دو رقم برنج (هاشمی و علی کاظمی)، دو سطح رطوبت (غر...

[ 16 ] - تأثیر مصرف توأم کادمیوم و روی بر ویژگی‌های رشد گیاه برنج و غلظت روی،کادمیوم،آهن و منگنز خاک در دو شرایط رطوبتی غرقاب و غیرغرقاب

کادمیوم (Cd) یکی از سمّی‌ترین آلاینده‌ها بوده و تجمع آن در گیاهان و خاک‌ها نگرانی در این مورد را افزایش داده ‌است. از طرف دیگر Zn عنصر کم‌مصرف در تغذیه برنج بوده و با Cd دارای برهمکنش می‌باشد. برای مطالعه اثر Cd و Zn بر ویژگی‌های رشد گیاه برنج و غلظت Zn، Cd، Fe و Mn در خاک آزمایشی به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو رقم برنج (هاشمی و واندانا)، دو سطح رطوبتی (غرقاب و غیر غرق...

[ 17 ] - اثر مصرف توأم کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب

برای مطالعه اثر کادمیوم(Cd) و روی(Zn) بر غلظت، مقدار و فاکتور انتقال فسفر(P)، مس((Cu، آهن(Fe) و منگنز(Mn) در گیاه برنج آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو رقم برنج (هاشمی و واندانا)، دو سطح رطوبت (غرقاب و غیر غرقاب)، سه سطح Zn و Cd (0، 5 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر رژیم رطوبتی از غرقاب به غیرغرقاب غلظت...

[ 18 ] - اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل‌های فسفر معدنی در خاک‌های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر

در یک آزمایش گلخانه‌ای، تغییرات فسفر قابل‌جذب و شکل‌های فسفر معدنی در رایزوسفر برنج ((Oryza sativa L. رقم خزر پس از مصرف 40 میلی‌گرم فسفر به‌صورت مونوکلسیم فسفات بر کیلوگرم خاک‌های شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل 2×14 و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور نوع خاک در 14 سطح (10 خاک آهکی و چهار خاک غیرآهکی و اسیدی) و کشت گیاه در دو سطح (با کشت و بدون کشت برنج) و هر...

[ 19 ] - تغییرات آهن، روی، مس و منگنز قابل‌استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامی در دو خاک مختلف

اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت Fe، Mn، Cu و Zn قابل‌ استخراج با DTPA (قابل‌جذب) در دو خاک مختلف بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه فاکتور شامل مدت غرقاب در شش سطح (0، 1، 3، 7، 15، 30 روز)، منبع کود آلی در سه سطح ( شاهد، کود دامی، لجن فاضلاب)، نوع خاک در دو سطح ‌(یک خاک قلیایی شن‌لومی و یک خاک اسیدی رسی) و با دو تکرار در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. کود...

[ 20 ] - اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران

تأثیر رژیم رطوبتی خاک و کود فسفر بر فسفر قابل‌جذب و شکلهای فسفر معدنی در چهار خاک شالیزاری شمال ایران بررسی گردید. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی شامل نوع خاک در چهار سطح (دو خاک اسیدی و دو خاک آهکی)، شرایط رطوبتی خاک در سه سطح (هواخشک، 40% رطوبت اشباع و غرقاب) و کود فسفر در دو سطح (با و بدون کود فسفر) و با دو تکرار انجام شد. کود فسفر به‌صورت مونوکلسیم فسفات به میزان 10...

[ 21 ] - تأثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر ویژگی‌های رشد و عملکرد اسفناج

برای بررسی تأثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی و برهمکنش آنها بر ویژگی‌های رشد و عملکرد اسفناج، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور شامل pH محلول غذایی در سه سطح (5/4، 5/6، 8) و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی در پنج سطح (100:0، 75:25، 50:50، 25:75، 0:100) و با چهار تکرار در بستر پرلیت و در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج نشان داد که با کاهش نسبت نیتر...

[ 22 ] - تأثیر pH و شکل نیتروژن محلول غذایی بر جذب آهن، روی، مس و منگنز بوسیله اسفناج در کشت هیدروپونیک

برای بررسی تأثیر pHو نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر جذب و غلظت Fe، Mn، Zn و Cu ریشه‌ها و بخش هوایی اسفناج، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور شامل pH محلول غذایی در سه سطح 5/4، 5/6، 8 و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی در پنج سطح 100:0، 75:25، 50:50، 25:75، 0:100 و با 4 تکرار در بستر پرلیت انجام شد. نتایج نشان داد که تأثیر pH محلول غذایی بر غلظت Fe و...

[ 23 ] - تأثیر دو گونه باکتری Pseudomonas و سطوح نیتروژن بر ماده خشک، شاخص کلروفیل و جذب نیتروژن و روی در گیاه اسفناج

چکیده غلب گونه‌های سودوموناس به عنوان باکتری‌های محرک رشد گیاه شناخته شده که در ترکیب با کو نیتروژن (N) می‌توانند در رشد و جذب عناصر غذایی گیاهان اثرهای مفیدی داشته باشند. تصور می‌رود با کاربرد تلفیقی باکترهای سودوموناس و کود نیتروژن، تولید اسفناج (Spinacia oleracea L.) به‌عنوان یک سبزی پرمصرف در رژیم غذایی انسان را از لحاظ کمی و کیفی افزایش داد. برای دستیابی به این هدف، در یک آزمایش فاکتوریل ب...

[ 24 ] - اثر توأمان فشردگی و رطوبت خاک بر جذب آهن و منگنز توسط دانهال‌های پسته (.Pistachio vera L)

در آزمایشی گلخانه‌ای‌ جذب آهن و منگنز توسط دانهال‌های پسته (.Pistachio vera L) در رطوبت‌ و تراکم‌های مختلف بررسی گردید. این آزمایش در یک خاک آهکی با بافت لوم شنی در چهار‌ سطح‌ تراکمی (چگالی 35/1، 5/1، 65/1 و 8/1 گرم بر سانتی­متر مکعب)، شش سطح رطوبت از رطوبت اشباع تا نقطه پژمردگی دایم و در سه تکرار انجام شد. بعد از خروج ریشه‌ها از استوانه (90 روز) گیاهان برداشت، غلظت و مقدار آهن و منگنز اندازه‌گ...

[ 25 ] - سینتیک رهاسازی فسفر و همبستگی پارامترهای آن با برخی ویژگی‌های خاک و رشد ذرت در چند خاک‎ آهکی استان آذربایجان شرقی

در این تحقیق، سینتیک رهاسازی فسفر توسط بی­کربنات سدیم در 12 خاک آهکی از استان آذربایجان­شرقی با استفاده از نمونه خاک‎های سطحی (cm 30-0) اندازه­گیری شد. محلول بی‌کربنات سدیم نیم مولار با pH 5/8 به خاک‎ها افزوده شد و به‎مدت 25/0، 5/0، 1، 2، 4، 8 و 16 ساعت تکان داده شد. سپس عصاره­گیری و غلظت فسفر آزاد شده تعیین گردید. برای تعیین شاخص­های رشد گیاه ذرت آزمایشی به­صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های ک...

[ 26 ] - اثر کشت برنج (Oryza sativa L.)، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر تغییرات غلظت آهن، روی، مس و منگنز محلول خاک پس از غرقاب

غلظت عناصر کم‌مصرف محلول خاک بر میزان جذب آنها به‌وسیله گیاه اثر دارد. در این تحقیق، اثر کشت گیاه برنج (Oryza sativa L.) رقم علی کاظمی و مصرف لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر تغییرات غلظت­ آهن (Fe)، روی (Zn)، مس (Cu) و منگنز (Mn) محلول خاک پس از غرقاب در شرایط گلخانه­ای بررسی گردید. آزمایش به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تکرار، شامل مدت غرقاب در 10 سطح (2، 11، 30، 37، 42...

[ 27 ] - اثر مایه‌زنی توأم باکتریPseudomonas fluorescens و قارچ Glomus intraradices بر جذب عناصر غذایی در گیاه گوجه‌فرنگی تحت سطوح مختلف شوری

گیاهان در همزیستی با قارچ­های میکوریز آربوسکولار (AMF) علاوه بر جذب بیشتر آب و عناصر غذایی، می‌توانند مقاومت خود را در برابر تنش­های محیطی از قبیل شوری و یا خشکی افزایش دهند. تصور می‌رود حضور برخی از باکتری‌های محرک رشد گیاه (PGPR) مخصوصاً سودوموناس­ها در ریزوسفر چنین گیاهانی احتمالاً اثر هم‌افزایی داشته و اثرات مثبت قارچ­های میکوریز را تشدید کنند. تحقیق حاضر به منظور بررسی اثر مایه‌زنی توأم (و ت...

[ 28 ] - ارزیابی چند روش عصاره‌گیری برای تعیین فسفر قابلاستفاده گیاه ذرت در برخی خاک‌های آهکی استان آذربایجان شرقی

دراین تحقیق ارزیابی چند روش عصاره‎گیری برای تعیین فسفر قابل‌ جذب گیاه ذرت در 25 نوع خاک سطحی (0-30cm) انجام گرفت. آزمایش به‎صورت فاکتوریل و بر پایه طرح  بلوک‎های کامل تصادفی با کشت گیاه ذرت (Zea mays L.) در شرایط گلخانه‌ای و در سه تکرار انجام گرفت. روش­های آب مقطر، کلرید کلسیم، پاو، اولسن، کالول، سلطانپور، مورگان، کلونا2 و کاغذ صافی­های آغشته به اکسید آهن جهت تعیین فسفر قابل‎ جذب گیاه ذرت به کا...

[ 29 ] - تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر جذب و غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در ریشه و بخش هوایی اسفناج

محلول غذایی از نظر تأثیر بر ترکیب شیمیایی گیاه اهمیت زیادی دارند. برای pH در کشت هیدروپونیک، شکل نیتروژن وNa و Mg ،Ca ،K و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی و برهمکنش آنها بر جذب و غلظت عناصر pH بررسی اثردر ریشه و بخش هوایی اسفناج، آزمایشی بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با دو فاکتور شامل، 8 ،6 ) و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی در پنج سطح ( 75:25 ،100:0 /5 ،4/ محلول غذایی ...

[ 30 ] - تأثیرپذیری برخی شاخص¬های اکوفیزیولوژیک خاک از تغییر کاربری اراضی در جلگه سلدوز ( نقده - آذربایجان¬غربی)

چکیده شاخص‌های اکوفیزیولوژیک خاک بسیار حساس بوده و از طریق آن­ها می‌توان به میزان و نوع تغییرات در اکوسیستم خاک پی برد. این مطالعه به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با دو فاکتور کاربری اراضی در سه سطح (مرتع، باغ سیب و زراعت) و عمق خاک در دو سطح (30-0 و 60-30 سانتی­متر) و با پنج تکرار در منطقه میرآباد جلگه سلدوز نقده واقع در استان آذربایجان‌غربی در پهنه­ای به مساحت 200 هکتار ان...

[ 31 ] - اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه

برای بررسی اثر کشت مخلوط و کود دامی بر ویژگی­های رشد، عملکرد و غلظت پروتئین خام ذرت رقم سینگل­کراس 704 (Zea mays L.)، گاودانه (Vicia erviliaL.) و لوبیا چیتی رقم تلاش (Vicia faba L.)، آزمایشی در سال زراعی 1389 به­صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خلعت­پوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در شرایط مزرعه­ای انجام شد. فاکتورها شامل نوع کشت در سطوح تک­کش...

[ 32 ] - مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک‌ها

  خاک از منابع اصلی تولیدات کشاورزی محسوب می‌شود. لذا، حفظ سلامتی و حاصلخیزی آن برای تولید پایدار غذا اهمیت زیادی دارد. میزان عناصر غذایی و رطوبت موجود در خاک باید در حد مطلوب بوده و میزان مواد آلاینده موجود در آن به حداقل ممکن کاهش یابد. در این راستا، فناوری نانو می­تواند به بهبود ویژگی‌های خاک کمک نماید. از کاربردهای فناوری نانو در علوم خاک می‌توان به کاربرد اصلاح‌گرهای نانو در بهبود بهره­وری...

[ 33 ] - کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک

نانوحسگرها، حسگرهایی در ابعاد نانو هستند که دقت و واکنش‌پذیری بسیار بالایی دارند. لذا، نانوحسگر وسیله­ای بسیار ظریف، دقیق و حساس است که قادر به شناسایی و پاسخ به محرک‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی است. استفاده از این نوع حسگرها در حوزه کشاورزی به‌ویژه در علوم خاک کمک زیادی به سنجش دقیق دما و رطوبت خاک خواهد کرد. همچنین به‌دلیل برخورداری از مزیت‌های ارتباط بی­سیم، استفاده از این فناوری در مقایسه ب...

[ 34 ] - برخی اثرهای مصرف زیاد نانو مواد در تغذیه گیاهان

  ورود نانوفناوری به عرصه­های مختلف علمی و صنعتی، دستاوردهای نوینی را ایجاد کرده است. این فناوری با کوچک کردن اندازه مواد موجب بروز ویژگی‌هایی از آنها می­شود که قبلاً وجود نداشت یا محسوس نبود. هرچند نانوفناوری موجب بهبود برخی ویژگی­های کودها شده است و بررسی‌های متعددی اثرهای مثبت آنها را در گیاهان مختلف گزارش کرده­اند اما باید متذکر شد که اکثر این بررسی‌ها آزمایشگاهی بوده و مدت رشد گیاهان بسیار ...

[ 35 ] - Diagnosis of Nutrient Imbalance in Wheat Plant by DRIS and PCA Approaches

The foliar diagnosis can be considered as a useful tool to assess the nutritional status of plants. The diagnosis and recommendation integrated system (DRIS) has been developed for this purpose. In this study DRIS norms were determined for wheat plant (Triticum aestivum L.) in the Moghan region, northwest of Iran. A data bank created from nutrients concentrations of flag leaf and yield was use...

[ 36 ] - Effects of Gamma Irradiated and Non-Irradiated Sewage Sludge on Essential Oil Content and Constituents of Ocimum basilicum L.

Background: The increasing amount of sewage sludge (SS) and more legislative regulation of its disposal have stimulated the need for developing new technologies including gamma irradiation to recycle SS efficiently. Objective: To evaluate the effects of gamma irradiated and non-irradiated SS (SSGI and SSNI, respectively) on essential oil (EO) content and composition of Ocimum basilicum L. Me...