اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

نویسندگان

  • حسین زینلی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده مقاله:

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار و فاکتور فرعی فرعی تراکم کاشت شامل فاصله بین ردیف‌های 20، 40 و 60 سانتی‌متر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم، تأثیر بسیار معنی‌داری روی عملکرد دانه در متر مربع، عملکرد دانه در هر بوته و شاخص برداشت دارد. حداکثر عملکرد دانه (75/476 گرم در متر مربع) مربوط به تنش 50 میلی‌متر، تراکم 20 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه در هر بوته (35/26 گرم) در تنش آبیاری 50 میلی‌متر، تراکم 60 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار حاصل شد. حداکثر شاخص برداشت (146/0) نیز در سطح تنش 50 میلی‌متر، تراکم 60 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار حاصل شد. حداقل میزان عملکرد دانه در متر مربع(47/64 گرم) در تنش آبیاری 150 میلی‌متر، تراکم 60 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار، کمترین عملکرد دانه در هر بوته (42/6 گرم) در تنش آبیاری 150 میلی‌متر، تراکم 40 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار و حداقل شاخص برداشت (042/0) در تنش آبیاری 150 میلی‌متر، تراکم 40 سانتی‌متر و مصرف 150 کیلوگرم نیتروژن در هر هکتار به دست آمد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر اقلیم و تراکم بر جمیعت‌های مختلف گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.)

نوع جمیعت، اقلیم و تراکم روی خصوصیات مختلف گیاه دارویی ماریتیغال تأثیر به‌سزایی دارند. از این‌رو تاثیر دو اقلیم معتدل و سردسیر بر چهار جمیعت بومی جمع آوری شده از شوش، پل‌دختر، خرم‌آباد، الشتر و یک رقم زراعی به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چند سال و چند مکان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین آزمایشی در قالب طرح کرت‌های خرد شده شامل سه تراکم 6، 8 و10 بوته در مترمربع به عنوان کرت فرعی و جمیعت‌های...

متن کامل

تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum)

به‌منظور مطالعه تأثیرات پس‌رسی و برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذرها ماریتیغال، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل مدت زمان پس‌رسی در 5 سطح (شاهد، 30، 60، 90 و 120 روز پس‌رسی در دمای 35 درجه سانتی‌گراد). اندازه گل‌آذین گیاه مادری در 2 سطح (بزرگ و کوچک) و رنگ بذر در 2 سطح (روشن و تیره) بود. صفات اندازه‌گیری ش...

متن کامل

تاثیر پس‌رسی و برخی خصوصیات گیاه مادری بر جوانه‌زنی و قدرت بذر ماریتیغال(Silybum marianum)

به‌منظور مطالعه تأثیرات پس‌رسی و برخی ویژگی‌های جوانه‌زنی بذرها ماریتیغال، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل مدت زمان پس‌رسی در 5 سطح (شاهد، 30، 60، 90 و 120 روز پس‌رسی در دمای 35 درجه سانتی‌گراد). اندازه گل‌آذین گیاه مادری در 2 سطح (بزرگ و کوچک) و رنگ بذر در 2 سطح (روشن و تیره) بود. صفات اندازه‌گیری ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 21

صفحات  34- 47

تاریخ انتشار 2015-09-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023