سید مرتضی ابطحی

استادیار، پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران.

[ 1 ] - بررسی پویایی پوشش گیاهی مراتع نیمه استپی استان اصفهان (مطالعه موردی: دولت قرین سمیرم)

هدف از اجرای این تحقیق بررسی روند تغییرات مرتع با روش پویایی پوشش گیاهی و در نظر گرفتن شرایط اقلیمی و خصوصیات خاک منطقه دولت قرین سمیرم در جنوب استان اصفهان در سطحی معادل 25 کیلومترمربع می‌باشد. پس از تعیین تیپ گیاهی و گونه‌های همراه منطقه، آمار پوشش تاجی گیاهان یک‌ساله، پهن برگان علفی چندساله، بوته‌ای‌ها، گندمیان چندساله، رطوبت، کربن آلی و پوشش خاک، طی سال‌های 1387 تا 1391 جمع‌آوری شد. بدین من...

[ 2 ] - Investigating the Effects of Number and Frequency of Incisions on Production and Survival of Astragalus keyserlingii

Tragacanth Gum is one of the most important medicinal and industrial productsof rangelands and is obtained from the incision of gum tragacanth-producing Astragalusincluding Astragalus keyserlingii. The conservation of Astragalus species in rangelandshas a special place in terms of economic profit and soil conservation. The increase in priceof gum tragacanth in recent years and more attention of...

[ 3 ] - Investigation of Vegetation Dynamics and Range Conditions in Central Desert of Iran (Case Study: Haftooman, Khoor and Biabanak)

Abstract. The purpose of this study was to investigate vegetation dynamics and range conditions considering the climatic conditions and soil properties in Haftooman, Khoor and Biabanak deserts, Iran. For this purpose, after determining vegetation types and the associated species, the type of rangeland utilization, grazing season, the livestock type, the other relevant information, vegetation da...

[ 4 ] - Investigation of Habitat Characteristics and Phenology of Five Range Species in Highlands of Kashan, Iran

Knowledge on habitat characteristics and nature of regional vegetation inrangelands is a prerequisite for any planning and proper range management along withsustainable development of renewable natural resources. Rangelands in southern andwestern highlands of Kashan, Iran are of good vegetation diversity but unfortunately,palatable and desirable species are endangered in recent years. This rese...

[ 5 ] - اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...

[ 6 ] - اثر ترکیب کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و ماده مؤثره فلفل قرمز (Capsicum annuum L)

این مطالعه با هدف تعیین میزان مصرف بهینه کود در کشت و تولید فلفل قرمز در راستای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آلودگی محیط زیست انجام شد. بدین منظور اثر کودهای حیوانی و شیمیایی، تحت 12 تیمار گوناگون کودهای دامی، شیمیایی و تلفیقی از آنها در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی بر عملکرد و ماده مؤثره  فلفل قرمز مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه واریانس داده­ های حاصل از عملکرد، وجود اختلاف معنی­ دار در سطح احتما...

[ 7 ] - بررسی افزایش تولید مراتع از طریق انتخاب گونه های مناسب و تاثیر روش های مختلف کاشت بر میزان تولید آنها (مطالعه موردی: مراتع شوراب کاشان)

تحقیق حاضر با هدف افزایش تولید مراتع بیابانی ایران مرکزی و تعدیل شرایط سخت و شکننده­ی حاکم بر آن از طریق مشخص ­نمودن مناسب­ترین گونه‎های مرتعی و روش کاشت آنها به مرحله اجرا درآمد. در این تحقیق، 3 گونه­ی گیاهی اشنان (Seidlitzia rosmarinus)، قره­داغ ((Nitraria schoberi و قیچ (Zygophyllum eichwaldii) از طریق کشت نهال گلدانی تحت تیمار عملیات ریپرزنی و منطقه شاهد (فاقد عملیات ریپر زنی) در یک طرح آما...

[ 8 ] - بررسی روند شوری خاک در دشت کاشان

دشت کاشان از جمله مناطقی است که به جهت واقع شدن در حوزه آبخیز مرکزی و شرایط اقلیمی نامناسب، از پتانسیل تولیدی بسیار پائین برخوردار است. بهره برداری بی‌رویه از منابع طبیعی بخصوص در سال‌های اخیر باعث افزایش تخریب خاک و گسترش بیابان شده است. در این تحقیق عوامل موثر بر گسترش این فرایند نامطلوب که در آن منابع آب و خاکی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات شوری خاک در گستره دش...

[ 9 ] - بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه Teucrium polium L. در شرایط مختلف اکولوژیک استان اصفهان

گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L.) یکی از گونه‌های دارویی و معطر کشور است که مواد موثره آن علاوه بر کنترل بیماری‌های قارچی و میکروبی، در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل مختلف اکولوژیکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه مریم نخودی در 10 رویشگاه مختلف استان اصفهان می‌باشد. بدین‌منظور، پس از جمع‌آوری نمونه‌ سرشاخه‌های گل‌دار گیاه از رویشگاه‌...

[ 10 ] - آت اکولوژی گونه مرتعی سبط کاشانی(Stipagrostis Karelini) در ماسه‌زارهای استان اصفهان

مطالعه گیاهان مرتعی و چگونگی رفتار آنها در اکوسیستم، اطلاعات پایه‌ای را در مورد نحوه عمل پوشش گیاهی در دسترس قرار می‌دهد که لازمه شناخت دقیق‌تر اکوسیستم‌های مرتعی جهت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح مراتع می‌باشد. در این تحقیقات اکولوژی گونهStipagrostis Karelini  در شن‌زارهای استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا نقشه رویشگاه تهیه و خصوصیات رویشگاهی شامل پستی و بلندی، اقلیم، خاک، گونه‌های همراه و ...

[ 11 ] - تأثیر شش مالچ شیمیایی و معدنی بر استقرار و زنده مانی گیاهان اسکنبیل و تاغ

فرسایش بادی و گردوغبار ناشی از آن امروزه بهصورت یک معضل زیستمحیطی، نهتنها مناطق بیابانی بلکه کل کشوررا تحت تأثیر خود قرار داده و هزینههای بسیاری را در پی داشته است. مبارزه با فرسایش بادی در بسیاری از مناطقبیابانی با بهرهگیری از مالچهای نفتی و کشت گیاهان سازگار، دیرینهای 40 ساله دارد. لیکن استفاده گسترده از مالچهاینفتی علاوه بر مشکلات زیستمحیطی، بهدلیل هزینههای بالای خریداری این مواد، جابجایی و ...

[ 12 ] - بررسی مقایسه‌ای تولید علوفه و دانه چاودار، جو، تریتیکاله و ماشک در شرایط دیم

به منظور مقایسه تولید علوفه و دانه چاودار با جو، تریتیکاله و ماشک تحت شرایط دیم، آزمایشی با 8 تیمار مختلف شامل چاودار، چاودار کوهی، تریتیکاله، جو، و مخلوط هرکدام از این گیاهان با ماشک، در یک آزمایش سه ساله و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی طی سال‌های 90-1388مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سال اول بیشترین تولید علوفه (کاه) و دانه به ترتیب به گیاه چاودار و جو با میانگین 1821 و 771 کیل...

[ 13 ] - اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...

[ 14 ] - اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...

[ 15 ] - بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه Teucrium polium L. در شرایط مختلف اکولوژیک استان اصفهان

گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L.) یکی از گونه‌های دارویی و معطر کشور است که مواد موثره آن علاوه بر کنترل بیماری‌های قارچی و میکروبی، در صنایع آرایشی و بهداشتی نیز کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عوامل مختلف اکولوژیکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره اسانس گیاه مریم نخودی در 10 رویشگاه مختلف استان اصفهان می‌باشد. بدین‌منظور، پس از جمع‌آوری نمونه‌ سرشاخه‌های گل‌دار گیاه از رویشگاه‌...

[ 16 ] - اثر سطوح مختلف تنش آبی، نیتروژن و تراکم بذر بر عملکرد دانه گیاه ماریتیغال (Silybum marianum)

ماریتیغال یکی از گیاهان مهم دارویی به شمار می‌رود که در صنایع مدرن داروسازی اهمیت خاصی دارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سطوح مختلف تنش آبیاری، نیتروژن و تراکم بر عملکرد ماریتیغال بود. این تحقیق در قالب طرح  کرت‌های دوبار خرده شده با 3 تکرار انجام شد. تیمار اصلی تنش آبیاری شامل 3 سطح 50، 100 و 150 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر، فاکتور فرعی شامل 3 سطح مصرف شاهد، 75 و 150 کیلوگرم نیتروژن در هکتار...